BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bartłomowicz Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Filtrowanie zbioru ofert nieruchomości z wykorzystaniem informacji o preferencjach
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2011, nr 23, s. 25-36, rys., tab., bibliogr., 11 poz.
Keyword
Preferencje konsumenta, Rynek nieruchomości, Badania marketingowe, Serwis internetowy, Informacja w internecie, Obrót nieruchomościami
Consumer preferences, Real estate market, Marketing research, Website, Information on the Internet, Real estate transactions
Note
streszcz., summ.
Abstract
Punktem wyjścia artykułu jest spostrzeżenie, iż internetowe strony udostępniające szczegóły ofert sprzedaży nieruchomości umożliwiają ich sortowanie oraz filtrowanie niemal wyłącznie ze względu na ceny nieruchomości. Stąd głównym założeniem prezentowanego opracowania jest udoskonalenie omawianego mechanizmu o możliwość filtrowania ofert nieruchomości ze względu na ich cechy (atrybuty), w tym przeważające w opisie nieruchomości - atrybuty typowo jakościowe. W opracowaniu algorytm filtrowania opiera się na rozpoznaniu preferencji wyrażonych użytkowników nieruchomościowej strony internetowej oraz metodzie klasyfikacji w postaci metody k-NN. Ze względu na przedmiot badania (nieruchomości) w procesie klasyfikacji do wyznaczenia macierzy odległości wykorzystano uogólnioną miarę odległości GDM. Umożliwia to filtrowanie zbioru ofert nieruchomości z wykorzystaniem miary GDM oraz informacji o ich preferencjach.

The paper presents strengths and failures of data retrieval using on web pages with offers to sell some properties. The main idea of the article is that data on those pages is only retrieval by the price of properties. Therefore the paper presents some concept to refine that action. For classification some properties author proposes k-nearest neighbors method with Generalized Distance Measure (GDM). Author illustrates presented method on an empirical example. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bartłomowicz T., Zastosowanie metody conjoint analysis do pomiaru preferencji potencjalnych nabywców nieruchomości, w: Jajuga K., Walesiak M. (red.), Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. Taksonomia 9, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 2. Bąk A., Dekompozycyjne metody pomiaru preferencji w badaniach marketingowych, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 3. Classification: k Nearest Neighbours, dokument dostępny w intemecie na strome: http://www.cs.ucc.ie/~dgb/courses/tai/notes/handout4.pdf.
 4. Gatnar E., Walesiak M. (red.), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 5. Pawlukowicz R., Bartłomowicz T., Conjoint analysis jako sposób wyznaczania wag cech rynkowych w wycenie rynkowej nieruchomości za pomocą podejścia porównawczego, w: "Ekonometria 15", red. J. Dziechciarz, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 6. Słownik języka polskiego, PWN, słownik dostępny w intenecie na stronie: http:// sjp.pwn.pl.
 7. Tadeusiewicz R., Lasiński M., Rozpoznawanie obrazów, PWN, Warszawa 1991.
 8. Walesiak M., Gatnar E. (red.), Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, PWN, Warszawa 2009.
 9. Walesiak M., Obszary zastosowań uogólnionej miary odległości GDM w statystycznej analizie wielowymiarowej, w: "Ekonometria 11", red. J. Dziechciarz, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 10. Walesiak M., Pomiar podobieństwa obiektów w świetle skal pomiaru i wag zmiennych, w: "Ekonometria 10", red. J. Dziechciarz, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 11. Walesiak M., Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, wydanie 2 rozszerzone, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu