BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sej-Kolasa Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Sztemberg-Lewandowska Mirosława (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Sytuacja społeczna w Polsce - autokorelacja przestrzenna województw
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2011, nr 23, s. 236-255, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Analiza przestrzenna, Rozwój regionalny, Ład przestrzenny, Autokorelacja przestrzenna, Macierz wag
Spatial analysis, Regional development, Spatial order, Spatial autocorrelation, Weight matrix
Note
streszcz., summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Celem artykułu jest zbadanie siły i charakteru autokorelacji przestrzennej miedzy województwami ze względu na syntetyczne zmienne mierzone na skali sumarycznej opisujące sytuację społeczną. Dodatkowo na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano wnioski o charakterze metodycznym i praktycznym. Sytuacja społeczna została opisana za pomocą dwunastu zmiennych podzielonych na cztery grupy: bezrobocie, ludność, szkolnictwo i zdrowie. W każdej z grup przeprowadzono badanie autokorelacji przestrzennej przy wykorzystaniu macierzy wag oraz wybranych statystyk globalnych i lokalnych.

The aim of this article is to analyse the strength and nature of spatial autocorrelation among Polish voivodeships with regard to the synthetic variables measured on the summary scale, describing the social situation. Additionally, the methodological and practical conclusions have been formulated on the basis of conducted research. The social situation is defined with twelve variables divided into four groups - those referring to unemployment, population, education and healthcare. For each group an analysis of spatial autocorrelation was carried out with the use of weight matrices and selected local and global statistics. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Kopczewska K., Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R, CeDeWu, Warszawa 2007.
  2. Kopczewska K., Kopczewski T., Wójcik P., Metody ilościowe w R. Aplikacje ekonomiczne i finansowe, CeDeWu, Warszawa 2009.
  3. Woźniak A., Sikora J., Autokorelacja przestrzenna wskaźników infrastruktury wodno-ściekowej woj.małopolskiego, "Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich" 2007, nr 4/2.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu