BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sej-Kolasa Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Sztemberg-Lewandowska Mirosława (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Macierze wag w analizie przestrzennej
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2011, nr 23, s. 215-233, rys., tab., bibliogr., 3 poz.
Keyword
Analiza przestrzenna, Statystyka regionalna, Autokorelacja przestrzenna, Macierz wag
Spatial analysis, Regional statistics, Spatial autocorrelation, Weight matrix
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zasadniczym elementem analiz przestrzennych jest określenie struktury przestrzennego sąsiedztwa. Umożliwia to szacowanie wpływu regionów sąsiedzkich na badane procesy w danym regionie. Macierz wag mierzy przestrzenne powiązania lub bliskość obserwacji, a także może reprezentować siłę interakcji miedzy ośrodkami. Konstrukcja macierzy wag przestrzennych wynika z założeń o interakcjach między badanymi regionami. Najpowszechniejszym podejściem jest przyjęcie istnienia wspólnych oddziaływań tylko pomiędzy tymi regionami, które mają wspólną granicę. Drugim popularnym podejściem jest przyjęcie, że relacje przestrzenne istnieją pomiędzy wszystkimi regionami, zaś ich wagą jest odwrotność odległości. Bliższe sobie regiony oddziałują na siebie silniej niż regiony bardziej oddalone. Można także wykorzystywać macierze sąsiadów w promieniu d km lub macierze k najbliższych sąsiadów. Macierze wag przestrzennych są wykorzystywane w badaniach autokorelacji przestrzennej między obserwacjami. Ponieważ różne macierze dają odmienne wyniki badań, wybór macierz wag jest jednym z najważniejszych kroków w analizach przestrzennych. Celem artykułu jest scharakteryzowanie wybranych macierzy wag i statystyk przestrzennych.

A major component of spatial analysis is identification of the structure of spatial environment. This allows evaluation of the impact of neighbouring areas on the processes analysed in a specific region. A weight matrix measures spatial relationships or similarity of measured values and may also account for the strength of interaction between individual centres. Construction of weight matrices largely depends on the assumed interactions between the regions analysed. The most popular approach is the assumption that interaction may occur only between neighbouring regions. A similarly popular approach is that spatial relations exist between all regions but the relation's weight is inversely proportional to the distance between the regions. Thus the regions which are geographically close would affect each other more strongly than the more distant ones. There is also an approach making use of matrices of regions located within the d-kilometre radius or matrices of k closest neighbours. The matrices of spatial weights are used in the analysis of autocorrelation between measurements. As various matrix type lead to different analysis results, the choice of matrix type is a major step in spatial analysis. The article describes selected types of weight matrices and spatial statistics. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Kopczewska K., Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R, CeDeWu, Warszawa 2007.
  2. Kopczewska K., Kopczewski T., Wójcik P., Metody ilościowe w R. Aplikacje ekonomiczne i finansowe, CeDeWu, Warszawa 2009.
  3. Woźniak A., Sikora J., Autokorelacja przestrzenna wskaźników infrastruktury wodno-ściekowej woj.małopolskiego, "Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich" 2007, nr 4/2.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu