BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brzezińska Justyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Studia III stopnia - badania z wykorzystaniem analizy korespondencji i metod analizy skupień
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2011, nr 23, s. 277-287, rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Analiza korespondencji, Badania marketingowe, Metoda Warda, Metody statystyczne
Correspondence analysis, Marketing research, Ward method, Statistical methods
Note
streszcz., summ.
Abstract
W niniejszym artykule analiza korespondencji zostanie wykorzystana do zbadania struktury studiów III stopnia w krajach Unii Europejskiej. Analiza korespondencji jest wielowymiarową metodą statystyczną, która znajduje szerokie zastosowanie w praktyce i jest doskonałym narzędziem służącym do analizy danych o charakterze jakościowym. Celem referatu jest zaprezentowanie wyników badania studiów wyższych III stopnia ze względu na grupy dyscyplin naukowych. Wyniki przeprowadzonego badania mogą być źródłem istotnych informacji na temat struktury szkolnictwa wyższego w Unii Europejskiej. Przeprowadzenie analizy korespondencji pozwoli uzyskać dwuwymiarową mapę percepcji. Wykorzystanie analizy korespondencji wiąże się z niemożnością dokładnego określenia odległości pomiędzy punktami reprezentującymi różne zmienne, stąd wyniki te powinny być weryfikowane z jedną z metod klasyfikacji. W niniejszym artykule do sprawdzenia poprawności wyników wykorzystana zostanie metoda hierarchiczna Warda.

Correspondence analysis is a multivariate statistical method for qualitative data. In this paper correspondence analysis is used to discover the structure of the third level studies in European Union countries. The goal of this paper is to present study of the scientific discipline in EU countries with the use of correspondence analysis and cluster analysis. The graphical result of the study is two dimensional perceptual map and dendrogram with the use of Ward method. The analysis allows to classify objects to similar classes and make a segmentation of EU countries. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Benzecri J.-P., Applied Corresponden.ee Analysis Handbook, Marcel Dekker Inc, New York 1992.
  2. Clausen S.E., Applied Correspondence Analysis. An Introduction, Sage, University Paper 121, 1998.
  3. Gatnar E., Walesiak M. (red.), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marktingowych, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004.
  4. Gatnar E., Walesiak M. (red.), Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, PWN, Warszawa 2009.
  5. Greenacre M., Theory and Application of Correspondence Analysis, Academic Press, London 1984.
  6. Greenacre M., Correspondence Analysis in Practice, Academic Press, London 1993.
  7. Greenacre M., Correspondence Analysis and Its Interpretation, w: Correspondence Analysis in Social Science. Recent Developments and Applications, Edited by M. Greenacre, J. Blasius. Academic Press, San Diego 1994.
  8. Greenacre M., Multiple and Joint Correspondence Analysis. w: Correspondence Analysis in Social Science. Recent Developments and Applications, Edited by M. Greenacre, J. Blasius, Academic Press, San Diego 1994.
  9. Rozmus D., Analiza korespondencji, w: E. Gatnar, M. Walesiak (red.), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004.
  10. Stanimir A., Analiza korespondencji jako narzędzie do badania zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu