BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kieżel Małgorzata
Title
Konkurencja i współdziałanie banków detalicznych w kształtowaniu i komunikowaniu wartości dla klientów docelowych : pola i zarys metodyki badań
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Marketing produktów systemowych/sieciowych : podstawy teoretyczne, zarys metodyki badań, 2009, s. 69-101, tab., bibliogr. 38 poz.
Keyword
Bankowość detaliczna, Współpraca banków, Konkurencyjność banków, Badania marketingowe
Retail banking, Banking relationships, Banks' competitiveness, Marketing research
Abstract
W pierwszej części rozdziału skoncentrowano się na przybliżeniu pola badawczego związanego z identyfikacją obszarów rywalizacji i współdziałania banków z innymi podmiotami rynkowymi w procesie kształtowania i komunikowania wartości dla klientów. Druga część poświęcona jest podstawom metodycznym, z uwzględnieniem istoty paradygmatu, jego rodzajom oraz skutkom, jakie powoduje przyjęcie danej odmiany dla metodyki badań. W tej części podjęto też kwestie kompozycji metod ilościowych i jakościowych w badaniach oraz dokonano krótkiej charakterystyki badań jakościowych. Przedstawiono także założenia doboru obiektów do badań oraz główne założenia badawcze i ramowe zagadnienia, które planuje się zawrzeć w kwestionariuszu wywiadu. (fragm. tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Alians dwóch gigantów. "Puls Biznesu" z 15.02.2005 r.
 2. Analiza rynku. Red. H. Mruk. PWE, Warszawa 2003.
 3. Badania marketingowe. Od teorii do praktyki. Red. D. Maison, A. Noga-Bogomilski. GWP, Gdańsk 2007.
 4. Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań. Red. K. Mazurek-Łopacińska. AE, Wrocław 1998.
 5. Badania rynkowe i marketingowe. Red. J. Kramer. PWE, Warszawa 1994.
 6. Bazarnik J., Grabiński T., Kąciak E., Mynarski S., Sagan A.: Badania marketingowe. Metody i oprogramowanie komputerowe. Fogra, Kraków 1992.
 7. Canals J.: Strategie konkurencyjne w europejskiej bankowości. PWN, Warszawa 1997.
 8. Dittmer B., Gostomski E.: Rynek pośrednictwa kredytowego w Polsce w świetle badań ankietowych. [w:] Perspektywy rozwoju bankowości detalicznej w Polsce w okresie najbliższych pięciu lat. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2003.
 9. Dłubak M.: Na kredyt tylko u nas. "Home & Market" 2002, nr 2.
 10. Duliniec E.: Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa 1995.
 11. Harasim J.: Bankowość detaliczna w Polsce. CeDeWu, Warszawa 2005.
 12. Kaczmarczyk S.: Badania marketingowe. Metody i techniki. PWE, Warszawa 1991.
 13. Kędzior Z., Karcz K.: Badania marketingowe w praktyce. PWE, Warszawa 1996.
 14. Kosiński B.: Bank komercyjny. Organizacja, polityka, strategia. Poltext, Warszawa 1995.
 15. Kostera M.: Postmodernizm w zarządzaniu. PWE, Warszawa 1996.
 16. Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie. Ossolineum, Wrocław 1982.
 17. Kowalski T.: Banki w Polsce a perspektywa członkostwa w UE. "Bank" 2002, nr 4.
 18. Maison D.: Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych. PWN, Warszawa 2001.
 19. Marketingowe testowanie produktów. Red. S. Sudoł, J. Szymczak, M. Haffer. PWE, Warszawa 2000.
 20. Miklaszewska E.: Wpływ konkurencji na rynku bankowym na strategie banków komercyjnych. "Bank i Kredyt" 1996, nr 11.
 21. Mynarski S.: Badania rynkowe w warunkach konkurencji. Fogra, Kraków 1995.
 22. Mynarski S.: Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych. Zakamycze, Kraków 2000.
 23. Nalepka A.: Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw. Antykwa, Kraków 1998.
 24. Nikodemska-Wołowik A.M.: Jakościowe badania marketingowe. PWE, Warszawa 1999.
 25. Pierścionek Z.: Strategie rozwoju firmy. PWN, Warszawa 1997.
 26. Porter M.E.: Strategia konkurencji. PWE, Warszawa 1996.
 27. Rogowski G.: Metody analiz i oceny działalności banku na potrzeby zarządzania strategicznego. WSB, Poznań 1998.
 28. Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002-2003. NBP, Warszawa 2004, www.nbp.pl.
 29. Różkiewicz M.: Metody ilościowe w badaniach marketingowych. PWN, Warszawa 2002.
 30. Solarz J.K.: W poszukiwaniu modelu systemu bankowego dla Polski. NBP, Warszawa 1994.
 31. Solarz J.K.: Zarządzanie strategiczne w bankach. Poltext, Warszawa 1997.
 32. Trocki M.: Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej. PWE, Warszawa 2001.
 33. Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody. Red. R. Krupski. AE, Wrocław 1999.
 34. Żabiński L.: Paradygmaty współczesnego marketingu a ich inspiracje w naukach ekonomicznych i psychologii oraz w podejściach metodologicznych nauk społecznych. [w:] Modele strategii marketingowych. Wybrane ujęcia paradygmatyczne i sektorowe. AE, Katowice 2000.
 35. Żabiński L.: Podstawy ogólnej metodologii badań zarządzania marketingowego. [w:] Marketing strategiczny i relacyjny. Wybrane kierunki i metodyka badań. AE, Katowice 2004.
 36. Żabiński L.: Węzłowe aspekty badań jakościowych praktyk zarządzania marketingowego na przykładzie case study/research. [w:] Koncepcje marketingu a praktyki zarządzania. Aspekty teoretyczne i badawcze. Red. T. Żabińska i L. Żabiński. AE, Katowice 2007.
 37. www.cbmtest.pl/e4u.php/ModePages/ShowPage/44.
 38. www.pentor.pl/12110.xml.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu