BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Godlewska-Majkowska Hanna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Łyciuk-Bzdyra Małgorzeta, Typa Magdalena, Poniatowska-Jaksch Małgorzata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Żelazko Beata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów w 2006 roku
Source
Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa. Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski a kształtowanie lokalnych i regionalnych specjalizacji gospodarczych, 2009, s. 21-139, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Atrakcyjność inwestycyjna, Mikroklimat, Produktywność przedsiębiorstwa, Infrastruktura społeczna
Investing attractiveness, Microclimate, Enterprise productivity, Social infrastructure
Note
streszcz.
Abstract
Wybór lokalnych inwestycji poprzedzają analizy, pozwalające na wybór regionu rozpatrywanego w różnych skalach przestrzennych. Dla dużych bezpośrednich inwestycji zagranicznych punktem wyjścia może być analiza atrakcyjności inwestycyjnej poszczególnych państwa, po której następuje analiza atrakcyjności makroregionów lub regionów, następnie otoczenia lokalnego, aby wreszcie zadecydować o lokalizacji szczegółowej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Baranowska-Janota M., Wartości graniczne klas walorów turystycznych dla różnych form ruchu turystycznego, Instytut Turystyki Oddział w Krakowie, Kraków 1974.
 2. Bergieł A., Niebo czyste jak w Tychach, http://www.tychy.pl/Page/exeSingle/ ?mid=228dd=185.
 3. Chojnicki Z., Uwarunkowania rozwoju regionu nadgranicznego. Koncepcje i założenia teoretyczne, w: Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 1999, s. 368.
 4. Dominiak J., Otoczenie biznesu jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, "Przegląd Geograficzny" 2004, tom76, nr 2, s. 210.
 5. Gorzelak G., Smętkowski M., Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005, s. 113.
 6. Guzik R., Polskie miasta i gminy wiejskie w internecie - geografia społeczeństwa informacyjnego, w: J. Słodczyk, Rozwój miast i zarządzanie gospodarką miejską. Miasta w okresie przemian, Uniwersytet Opolski, Opole 2004, s. 543-553.
 7. Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim, red. B. Domański, W. Jarczewski, Departament Gospodarki i Infrastruktury, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2006, s. 23-25.
 8. Kruczek Z., Polska geografia atrakcji turystycznych, Proksenia, Kraków 2008, s. 159.
 9. Pajewska R., Instytucje ubezpieczeniowe w Polsce, w: Instytucje rynku finansowego w Polsce, red. A. Szelągowska, Cedetu.pl, Warszawa 2007, s. 286-292.
 10. Poniatowska-Jaksch M" Przemysłowe bezpośrednie inwestycje zagraniczne źródłem konkurencyjności regionu, Monografie i Opracowania nr 544, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 11. Rybiński K., Globalizacja a rynki finansowe, http://www.nbp.pl/publikacje/wyklady/ rybinski_200406.pdf, Lipiec 2008.
 12. Strategia rozwoju turystyki dla województwa podkarpackiego na lata 2007-13, Warszawa 2006.
 13. Terminologia turystyczna. Zalecenia WTO, ONZ-WTO, UKFiT, Warszawa 1995.
 14. Turystyka w gminie i powiecie, red. A. Gordon, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2003, s.13.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu