BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grobel-Kijanka Anna (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie), Wydymus Zofia (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
Title
Wpływ kosztów działania banku na jego wynik finansowy
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2011, nr 23, s. 43-70, tab., wykr., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Analiza kosztów, Wynik finansowy, Banki
Cost analysis, Financial performance, Banks
Note
streszcz., summ.
Abstract
W niniejszym artykule poddano analizie koszty działania banku i amortyzacji, wskazując wpływ tej kategorii kosztów na wynik finansowy netto. Szczególną uwagę zwrócono na źródła finansowania badanych kosztów. Dokonano porównania wyniku z tytułu odsetek i prowizji z poziomem kosztów funkcjonowania banku. (abstrakt oryginalny)

A bank's operating costs and preserves are analyzed in this article, indicating the impact of this category of expenses on net income. Particular attention was paid to the sources of financing costs of the respondents. A comparison was made of net interest and commission from the bank's level of operating costs. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/12/EC z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe, OJL 2000.126.1.
  2. Fojcik-Mastalska E. (red.), Prawo bankowe. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002.
  3. Iwanicz-Drozdowska M., Analiza i ocena działalności banku, [w:] Jaworski W.L., Zawadzka Z. (red.), Bankowość. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa 2006.
  4. Jankowska K., Baliński K., Rachunkowość bankowa, Difin, Warszawa 2003.
  5. Jaworski W.L., System bankowy i jego otoczenie, [w:] Jaworski W.L., Zawadzka Z. (red.), Bankowość. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa 2006.
  6. Popowska E., Wąsowski W, Rachunkowość bankowa po zmianach, Difm, Warszawa 2008.
  7. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków, Dz.U. 2001, Nr 152, poz. 1727.
  8. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, Dz.U. 1997, Nr 140, poz. 939 ze zm.
  9. Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, t. jedn. Dz.U. 2009, Nr 84, poz. 711.
  10. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t. jedn. Dz.U. 2009, Nr 152, poz. 1223 ze zm.
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu