BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szaraniec Monika (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Publicznoprawne ograniczenia swobody kontraktowej w działalności banku spółdzielczego - zagadnienia wybrane
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2011, nr 23, s. 121-131, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Banki spółdzielcze, Umowa bankowa, Regulacje prawne
Cooperative banks, Bank contract, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
W działalności banków spółdzielczych swoboda kontraktowa doznaje wielu ograniczeń na gruncie regulacji prawnej. Niniejszy artykuł wskazuje nakazy i zakazy ustawowe oraz sankcje za ich nieprzestrzeganie, które prowadzą do ograniczenia woli stron co do swobody kształtowania zawieranej umowy. Ta publicznoprawna ingerencja ustawodawcy ma swoje uzasadnienie wynikające z ochrony bezpieczeństwa rynku bankowego, ochrony interesu publicznego i ochrony klienta. (abstrakt oryginalny)

Among the activities of cooperative banks the freedom to contract suffers many restrictions on the basis of legal regulation. This article indicates the statutory requirements, prohibitions and sanctions for their unobservance which will lead to restrictions on the freedom of the parties forming a contractd. This interference of the legislature in public law is justified under the protection of the safety of the banking market, to protect the public interest and the consumer. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Bibliography
Show
 1. Dmowski S., Zychowicz M., Ciepła H., Kołakowski K., Wiśniewski T., Żuławska C, Gudowski J., Bieniek G., Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, Tom II, LexisNexis, Warszawa 2007.
 2. Fojcik-Mastalska E. (red.), Prawo bankowe, LexisNexis, Wrocław 2009.
 3. Jagielski J., Kontrola administracji publicznej, LexisNexis, Warszawa 2007.
 4. Kocowski T., Administracyjnoprawne ograniczenia zasady swobody umów, [w:] Gnela B. (red.), Ustawowe ograniczenia swobody umów. Zagadnienia wybrane, Wolters Kluwer Polska.
 5. Kosikowski C, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, LexisNexis, Warszawa 2005.
 6. Lang L, Służewski J., Wierzbowski M., Wiktorowska A., Polskie prawo administracyjne, PWN, Warszawa 1995.
 7. Leoński Z., Zarys nauki administracji, CH. Beck, Poznań 1997, s. 97.
 8. Machnikowski P, Swoboda umów według 353' Kodeksu cywilnego. Konstrukcja prawna, CH. Beck Warszawa 2005.
 9. Pietrzykowski K. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, tom I, LexisNexis, Warszawa 2008.
 10. Radwański Z., Prawo cywilne - część ogólna, CH. Beck, Warszawa 2009.
 11. Stelmachowski A., Zarys teorii prawa cywilnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 12. Szaraniec M., Klauzula interesu publicznego i określenia nieostre-próba wyodrębnienia tych pojęć na gruncie ustawy o działalności ubezpieczeniowej, [w:] Gnela B. (red.) Ubezpieczenia gospodarcze. Zagadnienia prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 13. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, Dz.U.1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.
 14. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego t. jedn., Dz.U. 2000, Nr 98, poz. 1071 ze zm.
 15. Ustawa z 7 grudnia 2000 roku o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, Dz.U. 2000, Nr 119, poz. 1252 ze zm.
 16. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. 1994, Nr 80, poz. 369, ze zm.
 17. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, t. jedn., Dz.U. 2002, Nr 72, poz. 665 ze zm.
 18. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz.U. 2002, Nr 153, poz. 1270 ze zm.
 19. Zimmermann J., Prawo administracyjne, Zakamycze, Kraków 2005.
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu