BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Abramowicz Bartosz (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
Title
Partycypacja społeczna w Polsce w kontekście reform samorządowych po 1990 r.
Civic Participation after 1990 in the Context of Self-Government Reforms
Source
Samorząd Terytorialny, 2012, nr 11, s. 5-23
Keyword
Samorząd terytorialny, Partycypacja społeczna, Reforma samorządowa, System samorządowy
Local government, Social participation, Local government reform, Local governing system
Note
streszcz., summ.
Abstract
Samorządność lokalna funkcjonująca w Polsce w prawdziwie demokratycznym wydaniu już ponad 20 lat powinna - zdaniem autora - skłaniać do krytycznego namysłu nad jej stanem i perspektywami rozwoju. Bilans rozwiązań, które sprawdziły się, i tych, które okazały się dysfunkcyjne, prezentuje się rozmaicie, w zależności od grup i środowisk, które chcą podjąć intelektualny wysiłek jego sporządzenia. W każdym przypadku jest on koniecznym punktem wyjścia przyszłych (lepszych) normatywnych uregulowań, które będą rzutować na sferę społecznej praktyki. Ta ostatnia bowiem - rozpatrywana w kontekście partycypacji mieszkańców wspólnot samorządowych w procesach decyzyjnych - powinna być wspierana przez przepisy prawa zapewniające realny wpływ obywateli w zakresie kształtowania otaczającej ich rzeczywistości społecznej. (abstrakt oryginalny)

According to the author, local self-governance, which has been functioning in Poland in a truly democratic version for more than 20years, should incite a critical reflection on its condition and development prospects. The balance of the solutions which proved successful and those which have proved dysfunctional is presented in a variety of ways, depending on the groups and environments which want to exert the intellectual effort to prepare it. In any case, it is a necessary starting point for future (better) regulations, which will affect the practice of civic activity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. A.K. Piasecki, Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Warszawa 2009.
 2. J. Kowalik, Między partycypacją a zarządzaniem. W poszukiwaniu determinantów skuteczności samorządów miejskich, Kielce 2004.
 3. B. Lewenstein, Wspólnota społeczna a uczestnictwo lokalne. Monografia procesów uczestnictwa w samorządzie terytorialnym w pierwszych latach transformacji w Polsce, Warszawa 2009.
 4. J.P. Gieorgica, Polska lokalna we władzy PZPR, Warszawa 1991.
 5. T. Stawecki, Wzory reprezentacji interesów lokalnych, w: A. Turska (red.), Anatomia działań zbiorowych w społecznościach lokalnych, Warszawa 1990.
 6. W. Harz, A. Jasińska, Problemy reprezentacji grup interesów w radzie narodowej, "Państwo I Prawo" 1964/3.
 7. A. Turska, Kreatywne I destrukcyjne czynniki aktywności lokalnych, w: B. Jałowiecki, K.Z. Sowa, P. Dudkiewicz (red.), Społeczności lokalne. Teraźniejszość i przyszłość, Warszawa 1989.
 8. A. Boczkowski, Lokalne i ponadlokalne stosunki polityczne, w: J. Hryniewicz (red.), Społeczności lokalne u progu przemian ustrojowych, Warszawa 1990.
 9. M. Gagacka, Kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego po reformie systemu administracji w świetle badań empirycznych, w: A. Piekara (red.), Cele i skuteczność reformy administracji publicznej w RP w latach 1999-2001, Warszawa 2003.
 10. P. Matczak, Rady osiedli. W poszukiwaniu sensu lokalnego działania, Poznań 2008.
 11. B. Gąciarz, Instytucjonalizacja samorządności. Aktorzy i efekty, Warszawa 2004.
 12. T. Trzcieliński, Demokracja lokalna w perspektywie aksjologicznej, w: T. Buksiński, K. Bondyra, J. Jakubowski (red.), Demokracja - samorządność - prawo, Poznań 2007.
 13. J. Pokładecki, Partycypacja obywatelska jako czynnik i miernik rozwoju samorządności terytorialnej, w: S. Michałowski, A. Pawłowska (red.), Samorząd lokalny w Polsce. Społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania, Lublin 2004.
 14. M. Barański, Gmina jako lokalny system polityczny, w: J. Wódz (red.), Vie politique locale/Polityczne życie lokalne, Katowice 1994.
 15. P. Swianiewicz, Polityka gospodarcza władz lokalnych, w: B. Jałowiecki, P. Swianiewicz (red.), Między nadzieją a rozczarowaniem. Samorząd terytorialny rok po wyborach, Warszawa 1991.
 16. S. Kubas, Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne a społeczeństwo obywatelskie, w: M. Barański i in., Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Warszawa 2007.
 17. B. Nawrot, Postawy i zachowania mieszkańców wobec samorządu terytorialnego na poziomie małych miast i wsi, w: P.Dobrowolski, S. Wróbel (red.), Władza i społeczności lokalne a reforma samorządowa w Polsce, Katowice 1995.
 18. B. Gąciarz, W. Pańków, Bariery rozwoju samorządności terytorialnej w Polsce, w: H. Domański, A. Ostrowska, A. Rychard (red.), Niepokoje polskie, Warszawa 2004.
 19. P.W. Juchacz, O potrzebie wykorzystania nowych modeli partycypacji publicznej w aktywizacji obywateli wspólnot samorządowych, w: T. Buksiński, K. Bondyra, J. Jakubowski (red.), Demokracja - samorządność - prawo, Poznań 2007.
 20. J. A. Rybczyńska, Partycypacja obywatelska na poziomie lokalnym w III Rzeczpospolitej Polskiej - próba oceny, w: S. Michałowski (red.), Samorząd terytorialny III Rzeczpospolitej: dziesięć lat doświadczeń, Lublin 2002.
 21. J. Wasilewski, Wprowadzenie. Elita polityczna średniego szczebla - problematyka badania, w: J. Wasilewski (red.), Powiatowa elita polityczna. Rekrutacja, struktura, działanie, Warszawa 2006.
 22. Z. Kinowska, A. Radiukiewicz, Dwa obrazy aktywności obywatelskiej - perspektywa władz samorządowych i perspektywa mieszkańców, w: J. Wasilewski (red.), Powiatowa elita polityczna. Rekrutacja, struktura, działanie, Warszawa 2006.
 23. K. Bondyra, WIeś a miasto - zróżnicowane wzory samoorganizacji społecznej w opinii wielkopolskich włodarzy samorządowych, w: T. Buksiński, K. Bondyra, J. Jakubowski (red.), Demokracja - samorządność - prawo, Poznań 2007.
 24. A. Rychard, Aktorzy społeczni i instytucje: strategie adaptacji, w: W. Adamski (red.), Polacy '95. Aktorzy i klienci transformacji, Warszawa 1998.
 25. S. Wróbel, Artykulacja interesów w społecznościach lokalnych, w: J. Wódz (red.), Vie politique locale/Polityczne życie lokalne, Katowice 1994.
 26. B. Jałowiecki, Narodziny demokracji w Polsce lokalnej, Warszawa 1990.
 27. J. Wódz, Samorząd lokalny - polityczny czy apolityczny? Kilka refleksji z zakresu socjologii polityki, w: D. Niczyporuk (red.), Stare i nowe struktury społeczne w Polsce, t. 5: Terytorialne struktury społeczne, Lublin 2004.
 28. A. Szewc, Ewolucja polskiego prawa samorządu terytorialnego w latach 1990-2010, "Samorząd Terytorialny" 2010/5.
 29. A.K. Piasecki, Demokracja bezpośrednia w Polsce po 1989 roku, "Przegląd Sejmowy" 2006/1.
 30. J. Kuciński, Demokracja przedstawicielska i bezpośrednia w Trzeciej Rzeczpospolitej, Warszawa 2007.
 31. J. Goździewicz-Biechońska, Partycypacja społeczna w tworzeniu prawa na przykładzie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, "Samorząd Terytorialny" 2008/7-8.
 32. B. Abramowicz, Koncepcja demokracji deliberacyjnej jako odpowiedź na postulaty usprawnienia demokracji przedstawicielskiej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2011/4.
 33. A. Przybylska, A. Siu, Co poznaniacy zrobią ze stadionem? Wyniku sondażu deliberatywnego w Poznaniu, Warszawa 2009.
 34. www.ps2012.pl
 35. A. Kubiak, A. Krzewińska, Sondaż deliberacyjny - inwentarz problemów, "Przegląd Socjologiczny" 2012/1.
 36. A. Olech (red.), Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, Warszawa 2011.
 37. "Samorząd Terytorialny" 2010/1-2.
 38. www.prezydent.pl/dialog/fdp/samorzad-terytorialny-dla-polski/inicjatywa-ustawodawcza.
 39. P.W. Juchacz, Wysłuchanie publiczne, czyli o niebezpieczeństwach partycypacji antagonistycznej, w: K.M. Cern, P.W. Juchacz, E. Nowak (red.), Etyka życia publicznego, Poznań 2009.
 40. I. Wróblewska, Wysłuchanie publiczne w Polsce. Analiza rozwiązań normatywnych na tle praktyki ich stosowania, "Przegląd Sejmowy" 2012/3.
 41. R. Górski, Bez państwa. Demokracja uczestnicząca w działaniu, Kraków 2007.
 42. H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004.
 43. M. Kulesza, O tym, ile jest decentralizacji w centralizacji, a także o osobliwych nawykach uczonych administratywistów, "Samorząd Terytorialny" 2009/12.
 44. J. Sobczak, Prawo do dobrej administracji. Standardy europejskie a rzeczywistość polska, w: B. Nawrot, J. Pokładecki (red.), Wieloaspektowość samorządności gminnej w Polsce, Poznań 2011.
 45. M. Bugdol, Potrzeba stosowania koncepcji empowermentu w administracji samorządowej, "Samorząd Terytorialny" 2008/3.
 46. M. Stępień, Responsywna administracja publiczna, Toruń 2008.
 47. B. Abramowicz, Koncepcje responsywności jako odpowiedź na postulaty "uwrażliwienia" demokracji przedstawicielskiej, "Przegląd Politologiczny" 2011/3.
 48. R. Legutko, Problemy demokratycznej partycypacji, w: J. Miklaszewska (red.), Polityka i świat wartości. Uczestnictwo obywateli w życiu społeczno-politycznym, Kraków 1998.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu