BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szewczyk Helena (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Zakazy i ograniczenia antykorupcyjne w ustawie z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
Anti-corruption Prohibitions and Restrictions in the Act on Self-government Employees of 21 November 2008
Source
Samorząd Terytorialny, 2012, nr 11, s. 62-74
Keyword
Regulacje prawne, Pracownicy samorządowi, Przeciwdziałanie korupcji, Zwalczanie korupcji
Legal regulations, Self-government employees, Corruption fighting, Fight corruption
Note
streszcz., summ.
Abstract
Opracowanie ukazuje istniejące rozwiązania prawne w zakresie ochrony przed korupcją w jednostkach samorządu terytorialnego zawarte w ustawie z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych. Autorka omawia ustawową regulację zakazu zatrudniania krewnych i powinowatych w samorządowych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy, oraz obowiązku powstrzymywania się od zajęć dodatkowych przez pracowników samorządowych. Z kolei regulacja prawna obowiązku składania oświadczeń majątkowych oraz oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej przez pracowników samorządowych zawarta w ustawie stanowi jedno z istotnych ograniczeń antykorupcyjnych w polskim ustawodawstwie. (abstrakt oryginalny)

The article presents the existing legal solutions contained in the Act on self-government employees of 21 November 2008 regarding protection against corruption in self-government units. The authoress discusses the statutory regulation preventing the employment of relatives through consanguinity and affinity in self-government organizational units, as referred to in Article 2 of the Act, as well as the obligation self-government employees to refrain from having additional occupations. In turn, the legal regulation regarding the obligation of self-government^ employees to submit property declarations and statements on conducting business, as contained in the Act, is one of the key restrictions on corruption in Polish legislation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. M. Kulesza, M. NIziołek, Etyka służby publicznej, Warszawa 2010.
 2. D. Sześciłło, Uwagi w sprawie jakości samorządowego prawa administracyjnego, "Samorząd Terytorialny" 2009/1-2.
 3. B. Olszewski, Problem nepotyzmu w administracji publicznej, "Przegląd Prawa i Administracji" 2009/79.
 4. B.M. Ćwiertniak, M. Taniewska-Peszko, Pracownicy samorządowi, Gdańsk 1991.
 5. Z. Góral, Prawo pracy w samorządzie terytorialnym, Warszawa 1999.
 6. A. Wierzbica, Ograniczenia antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2008.
 7. A. Szewc, T. Szewc, w: A. Szewc (red.), Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, Warszawa 2011.
 8. J. Korczak, Pojęcie bezpośredniej podległości służbowej, "Nowe Zeszyty Samorządowe" 2004/1.
 9. Z. Sypniewski, Komentarz do ustawy o pracownikach samorządowych, Poznań 1994.
 10. M. Taniewska-Peszko, Obowiązki i uprawnienia pracowników samorządowych - wybrane zagadnienia, "Z problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej" 1992/9.
 11. Z. Sypniewski, Stosunek pracy pracownika administracji państwowej - nawiązanie, zmiany, ustanie i treść, w: J. Łętowski (red.), Pracownicy administracji w PRL, Wrocław 1984.
 12. K. Rączka, w: J. Jagielski, K. Rączka, Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz, Warszawa 2010.
 13. H. Szewczyk, Regulacja prawna szczególnych obowiązków członków korpusu służby cywilnej a ograniczenia zasady równego dostępu do służby publicznej, "Z problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej" 2002/15.
 14. S. Płażek, Ocena funkcjonowania tzw. przepisów antykorupcyjnych w samorządzie terytorialnym, w: M. Stec (red.), Stosunki pracy pracowników samorządowych, Warszawa 2008.
 15. Z. Ziembiriski, Tworzenie a stanowienie prawa i stosowanie prawa, ,,Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1993/4, s. 47-48.
 16. B. Cudowski, Dodatkowe zatrudnienie, Warszawa 2007, s. 50.
 17. A. Dubowik, Dodatkowe zatrudnienie i inne zajęcia pracowników sfery publicznej, ,,Praca i Zabezpiecza Społeczne" 2005/10, s. 15.
 18. P. Zuzankiewicz w: W. Drobny, M. Mazuryk, P. Zuzankiewicz, Ustawa o służbie cywilej. Komentarz, Warszawa 2010.
 19. M. Skąpski, Pracowniczy obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy (art. 100 § 2 pkt 1 k.p.), ,,Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2001/2.
 20. H. Szewczyk, Ograniczenia prawa do pracy w samorządzie po wejściu w życie reformy administracji publicznej, "Samorząd Terytorialny" 2000/11, s. 52 i n.
 21. H. Szewczyk, Stosunki pracy w służbie cywilnej, Warszawa 2001, s. 228 i n.
 22. Z. Gilowska, D. Kijowski, M. Kulesza, M. Misiąg, S. Prutis, M. Stec, J. Szlachta, J. Zaleski, Podstawy prawne funkcjonowania terytorialnej administracji publicznej w RP, "Samorząd Terytorialny" 2002/1-2, s. 73.
 23. A. Swiątkowski, Komentarz do pragmatyki urzędniczej, Warszawa 1988, s. 78.
 24. T. Zieliński, Problem swobodnego uznania w prawie pracy, "Państwo i Prawo" 1961/11.
 25. A. Rzetecka-Gil, Pracownicy samorządowi. Komentarz do art. 30 ustawy o pracownikach samorządowych, LexPolonica/el. 2011.
 26. A. Kisielewicz, Obowiązki i prawa pracowników samorządowych, "Prawo Pracy" 1999/7, s. 41.
 27. R. Mroczkowska, Nowa ustawa o pracownikach samorządowych, Gdańsk 2009, s. 63-64.
 28. D. Bąbiak-Kowalska w. K. Kawecki, S. Płażek (red.), Ustawa o pracownikach samorządowych, Warszawa 2009, s. 59-61.
 29. A. Giedrewicz-Niewińska, Odwołanie oraz rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem samorządowym jako sankcje naruszenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, w: M. Stec, K. Bondarzewski (red.), Unormowania antykorupcyjne w administracji publicznej, Warszawa 2009, s. 207 i n.
 30. M. Jachimowicz, Odpowiedzialność karna za naruszenie ustawy o pracownikach samorządowych, "Samorząd Terytorialny" 2008/6.
 31. W. Mikułowski, Faworytyzm i protekcja przy naborze i obsadzaniu stanowisk w polskiej administracji. Przyczyny i konsekwencje, w: P.J. Suwaj, D.R. Kijowski (red.), Patologie w administracji publicznej, Warszawa 2009.
 32. M. Gurdek, Obowiązek składania oświadczeń przez samorządowców w świetle nowych regulacji prawnych, "Samorząd Terytorialny" 2009/10, s. 54-73.
 33. H. Szewczyk, Zagadnienia prawne zatrudnienia w samorządzie terytorialnym, "Samorząd Terytorialny" 2005/12, s. 17.
 34. Ł. Pisarczyk, Nowa ustawa o pracownikach samorządowych, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2009/3, s. 23.
 35. A. Wierzbica, Wadliwość przepisów dotyczących oświadczeń majątkowych w jednostkach samorządu terytorialnego, w: M. Stec, K. Bondarzewski (red.), Unormowania antykorupcyjne w administracji publicznej, Warszawa 2009, s. 207 i n.
 36. M. Taniewska-Banacka, Obowiązek złożenia przez pracownika oświadczenia majątkowego, w: Z. Góral (red.), Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga pamiątkowa Profesora Henryka Lewandowskiego, Warszawa 2009.
 37. P. Groński, Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, Warszawa 2010.
 38. "Rzeczpospolita" z dnia 6.04.2007
 39. M. Karwacka, Administracyjnoprawne środki zapobiegania korupcji w samorządzie terytorialnym, "Samorząd Terytorialny. Dodatek" 2008/9.
 40. M. Janik, Patologie w administracji publicznej (wybrane zagadnienia), w: P.J. Suwaj, D. R. D.R. Kijowski (red.), Patologie w administracji publicznej, Warszawa 2009.
 41. A. Ziółkowska, Patologie w administracji publicznej - przyczyny i próby przeciwdziałania, w: P.J. Suwaj, D.R. Kijowski (red.), Patologie w administracji publicznej, Warszawa 2009.
 42. K. Małysa-Sulińska, G. Sulińska, Udział osób pełniących funcje publiczne w spółkach prawa handlowego oraz ich organach, w: M. Stec, K. Bondarzewski (red.), Unormowania antykorupcyjne w administracji publicznej, Warszawa 2009, s. 207 i n.
 43. T. Liszcz w: R. Borek-Buchajczuk,W. Perdeus, T. Liszcz (red.), Prawo urzędnicze, Lublin 2010.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu