BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Habdas Magdalena (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Jagoda Joanna (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Odpowiedzialność pracownika zarządu drogi za wykroczenia w związku z obowiązkiem utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości
Misdemeanour Liability of a Road Management Worker in Connection with the Obligation to Maintain Cleanliness and Order Around Real Property
Source
Samorząd Terytorialny, 2012, nr 11, s. 75-82
Keyword
Utrzymanie dróg, Regulacje prawne, Odpowiedzialność porządkowa pracowników
Road maintenance, Legal regulations, Employees responsibilities
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule autorki analizują obowiązujące regulacje - które dotyczą utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, w tym polegające na usunięciu błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż tych nieruchomości - w celu ustalenia, z jakich przepisów wynika obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, kogo obciąża oraz kto może ponosić odpowiedzialność za niewykonywanie tego obowiązku na podstawie prawa wykroczeń. Autorki stwierdzają, że niedopuszczalne i pozbawione podstaw prawnych jest, zdarzające się w praktyce, pociąganie do odpowiedzialności karnej (wykroczeniowej) zarządu drogi lub jego pracownika w sytuacji, gdy naruszenie obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku polega na nieuprzątnięciu śniegu i innych zanieczyszczeń z chodników miejskich. (abstrakt oryginalny)

In the article, the authoresses analyse the applicable regulations - which apply to cleanliness and order within the vicinity of real property. including clearing mud, snow, ice and other contaminants from pavements located along these properties - in order to establish the regulations from which the obligation to maintain cleanliness and order within the vicinity of real property arises, who is responsible and who can be held liable for failing to perform this obligation on the basis of the Misdemeanour Law. The authoresses note that it is unacceptable and legally groundless hold the road manager or its employee criminally liable (for a misdemeanour), which happens in practice, in a situation where the breach of the obligations regarding the maintenance of cleanliness and order involves the failure to clear snow and other pollutants from urban pavements. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. A. Matan, w: B. Dolnicki (red.), M. Augustyniak, R. Cybulska, J. Glumińska-Pawlic, J. Jagoda, A. Jochymczyk, A. Matan, C. Martysz, T. Moll, A. Wierzbica, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2010.
 2. P. Zaborniak w: W. Maciejko, P. Zaborniak, Ustawa o grogach publicznych. Komentarz, Warszawa 2010.
 3. M. Filar, Przepisy karne w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, "Aura" 1997/12.
 4. B. Dziadkiewicz, w: P. Chmielnicki (red.), K. Bandarzewski, B. dziadkiewicz, Komentarz do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Warszawa 2007.
 5. W. Radecki, Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Komentarz, Warszawa 2008.
 6. W. Kotowski, B. Kurzępa, Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, Warszawa 2008.
 7. W. Marcinkowski, Glosa do wyroku SN z dnia 5 grudnia 2000 r.(V KKN 432/2000), "Prokurator" 2002/1.
 8. B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2009.
 9. M. Zbrojewska w: T. Grzegorczyk (red.), W. Jankowski, M. Zbrojewska, Kodeks wykroczeń. Komentarz, LEX/el. 2010.
 10. M. Budyn-Kulik w: M. Mozgawa (red.), M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Malisz, M. Kulik, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2009.
 11. B. Kurzępa, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2008.
 12. M. Bojarski w: M. Bojarski, W. Radecki, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu