BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ciura Grzegorz (Biuro Analiz Sejmowych)
Title
Gospodarstwa emerytów na tle innych typów gospodarstw domowych
Living Conditions of Old
Source
Studia BAS, 2012, nr 2 (30), s. 77-99, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Świadczenia emerytalne, Starzenie się społeczeństw, Ludzie starsi
Retirement benefits, Ageing of the population, Elderly people
Note
summ.
Abstract
Omówiono sytuację dochodową osób starszych i wybrane elementy warunków życia. O ile statystycznie obecne warunki życia ludzi starszych w porównaniu z innymi grupami społeczno-zawodowymi są relatywnie dobre, narażenie na życie w ubóstwie stosunkowo niewielkie, o tyle prawdziwym wyzwaniem społecznym i gospodarczym nadchodzących dekad będzie zachowanie tego względnie dobrego statusu materialnego. Wprowadzona w 1999 r. reforma systemu emerytalnego spowoduje w nadchodzącym okresie zmniejszenie świadczeń emerytalnych wypłacanych nowym emerytom, którzy będą objęci nowym systemem. Zwiększenie zainteresowania przyszłych emerytów równoległymi do systemu emerytalnego formami oszczędzania na starość stanowi istotne wyzwanie informacyjne, edukacyjne, ale także finansowe.

The aim of this article is to introduce the issue of the living conditions in pensioner households in comparison with other households in Poland. The article begins with a general background on features and statistics of old - age pensioners households. Next, the author discusses following questions related to pensioners' situation in Poland: their income and expenditures in comparison with other social groups, housing conditions, risk of poverty and results of a pension system reform of 1999 on their financial situation. The articles is based on data from Household Budget Survey by Central Statistical Office (GUS) and other scientific research. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski (red.), Termedia Wydawnictwa Medyczne, Pozna. 2012.
  2. Budżety gospodarstw domowych w 2010 r., GUS, Warszawa 2011.
  3. G. Bukowska, G. Kula, L. Morawski, Ryzyko ubóstwa osób starych, CeDeWu, Warszawa 2011
  4. Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU.SILC 2010), GUS, Warszawa 2012.
  5. B. Kłos, Europejskie systemy emerytalne - stan i perspektywy, .Analizy BASh 2011, nr 5(49), www.bas.sejm.gov.pl/analizy.php.
  6. Polska w obliczu starzenia się społeczeństwa, diagnoza i program działania, PAN Komitet Prognoz "Polska 2000 plus", Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
2082-0658
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu