BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lubiewski Zbyszko (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Boczar Paweł (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Błażejczyk-Majka Lucyna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Śmigielska Hanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Lewandowicz Grażyna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Tłuszcz kanałowy jako potencjalny surowiec do produkcji biodiesla : estrów metylowych kwasów tłuszczowych
Chicken Fat as a Potential Feedstock for Biodiesel Production
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 206, s. 251-260, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Przemysł tłuszczowy, Przemysł drobiarski, Biopaliwa, Produkcja paliw, Paliwa alternatywne
Fat industry, Poultry industry, Biofuels, Fuel production, Alternative fuels
Note
streszcz., summ.
Abstract
W dobie kurczących się zapasów paliw kopalnych i niezwykle niestabilnych cen ropy naftowej obserwuje się ciągle rosnące zainteresowaniem rozwojem badań nad wytworzeniem paliw ze źródeł odnawialnych. Stąd celem pracy było zbadanie właściwości fizykochemicznych tłuszczów kanałowych powstałych w toku produkcji drobiarskiej pod kątem potencjalnego ich wykorzystania do produkcji biodiesla, opracowanie metody ich oczyszczania oraz oszacowanie skali ich produkcji w Polsce. Zakres badań obejmował zbadanie parametrów fizykochemicznych tłuszczów kanałowych, opracowanie metody mechanicznego oczyszczania tego surowca i ocenę możliwości jego przerobu metodą transestryfikacji enzymatycznej w środowisku tert-butanolu. Ponadto oszacowano skalę produkcji odpadowych tłuszczów zwierzęcych w Polsce i prognozowane zmiany tej produkcji. Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić, że tłuszcze kanałowe mogą być wykorzystane do produkcji biodiesla jedynie po wcześniejszym oczyszczeniu. Możliwe jest osiągnięcie 95% konwersji tłuszczów kanałowych do estrów. Oszacowana skala produkcji tłuszczów kanałowych kształtuje się na poziomie 22 tys. ton rocznie. (abstrakt oryginalny)

With decreasing resources of fossil fuels and unstable prices of diesel fuel, an increasing interest in fuels from renewable sources is observed. The aim of this study was to investigate physicochemical properties of chicken fat and develop a method of its purification as well as to estimate the quantity of chicken fat production in Poland. This investigation showed that chicken fat needed to be purified before transesterification. In the next step, a mechanical method of chicken fat purification was developed and the purified fat was used to biodiesel production by enzymatic transesterification method. An enzymatic transesterification of chicken fat with methanol in a tert-butanol solvent enabled to obtain about 95% conversion of fat to esters. The analysis of production quantity of chicken fat enabled to estimate that this kind of fat is produced in Poland in a quantity of 22 kt per year. This quantity is gradually increasing. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alptekin, E., Canakci, M., 2010, Optimization of Pretreatment Reaction for Methyl Ester Production from Chicken Fat, Fuel, vol. 89(12), s. 4035-4039.
 2. Bajpai, D., Tyagi, V.K., 2006, Biodiesel: Source, Production, Composition, Properties and its Benefits, Journal of Oleo Science, vol. 55, s. 487-502.
 3. Baka, J., Roland-Hoist, D., 2009, Food or Fuel? What European Farmers Can Contribute to Europe's Transport Energy Requirements and the Doha Round, Energy Policy, vol. 37(7), s. 2505-2513.
 4. Bhatti, H.N., Hanif, M.A., Qasim, M., Ata, R., 2008, Biodiesel Production from Waste Tallow, Fuel, vol. 87(13-14), s. 2961-2966.
 5. DaNian, Z., Milfird, A.H., 1996, Preparation and Properties of Methyl Esters of Beef Tallow, Bioresource Technology, vol. 57, s. 137-142.
 6. Diaz-Felix, W., Riley, M.R., Zimmt, W., Kazz, M., 2009, Pretreatment of Yellow Grease for Efficient Production of Fatty Acid Methyl Esters, Biomass and Bioenergy, vol. 33(4), s. 558-563.
 7. Demirbas, A., 2009, Biofuels Securing the Planet's Future Energy Needs, Energy Conversion and Management, vol. 50(9), s. 2239-2249.
 8. Fukuda, H., Kondo, A., Noda, H., 2001, Biodiesel Fuel Production by Transesterification of Oils, Journal of Bioscience and Bioengineering, vol. 92(5), s. 405-416.
 9. Lubiewski, Z., Gandecka, A., Mikołajczak, K., Lewandowicz, G., 2009, Zagospodarowanie odpadowych tłuszczów zwierzęcych metodami enzymatycznymi, Nauka Przyroda Technologie, vol. 3(4), s. 121.
 10. Naik, S.N., Goud, V.V., Rout, P.K., Dalai, A.K., 2010, Production of First and Second Generation Biofuels: A Comprehensive Review, Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 14(2), s. 578-597.
 11. Ramos, M.J., Fernandez, C.M., Casas, A., Rodriguez, L., Perez, A., 2009, Influence of Fatty Acid Composition of Raw Materials on Biodiesel Properties, Bioresource Technology, vol. 100(1), s. 261-268.
 12. Stańko, S., 2010, Perspektywy produkcji rolniczej w Polsce, Agencja Rynku Rolnego, Biuletyn Informacyjny, nr 9-10, s. 65-84.
Cited by
Show
ISSN
1689-7374
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu