BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szafoni Małgorzata
Title
Międzynarodowa konkurencja podatkowa
Source
Zeszyty Naukowe / Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej, 2011, nr 30, s. 110-131, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Regulacje prawne, Raje podatkowe, Konkurencyjność podatkowa
Legal regulations, Tax havens, Tax competition
Note
streszcz., summ.
Country
Kraje OECD
OECD countries
Abstract
Konkurencja podatkowa nie jest pojęciem nowym i zapewne jako zjawisko istnieje tak długo, jak długo istnieje pojęcie systemu podatkowego suwerennego państwa. Jednakże dziś, w obliczu międzynarodowej sytuacji gospodarczej, walki poszczególnych państw z nadmiernymi deficytami i sposobami usprawniania funkcjonowania finansów publicznych oraz poszukiwaniem przez podatników nowych źródeł efektywnych dochodów oraz wobec procesów integracyjnych i globalizacyjnych, które obecnie zachodzą, pojęcie konkurencji podatkowej nabiera nowego znaczenia. Analiza dostępnej literatury oraz dyskusje toczące się w środkach masowego przekazu upewniają, że wydanie jednoznacznej oceny czy międzynarodowa konkurencja podatkowa jest zjawiskiem pozytywnym czy negatywnym oraz czy należy ją ograniczać, czy też sprzyjać jej funkcjonowaniu, jest trudne, a nawet niemożliwe. Z pewnością można zidentyfikować stanowiska i argumenty środowisk, sprzyjające międzynarodowej konkurencji podatkowej, jako zjawisku naturalnemu w wolnej gospodarce i ekonomicznie uzasadnionemu (niektóre środowiska anglosaskie), oraz stanowiska i argumenty wskazujące na zasadność ograniczania lub stymulowania jej efektów, szczególnie w przypadku szkodliwej konkurencji podatkowej (ugrupowania integracyjne, organizacje międzynarodowe). Rzetelna ocena tego zjawiska nie jest jednak możliwa bez dogłębnej analizy przyczyn jego występowania, w tym szkodliwej konkurencji podatkow

The analysis on the available literature and discussion carried out in media indicate that unambiguous assessment whether the international tax competition is a positive or negative phenomenon or whether it should be reduced or encouraged is rather difficult. Certainly, we may find the arguments claiming international tax competition as a natural phenomenon in free economy and justified from the economic point of view. Similarly, we may point out the arguments indicating justification of reduction or stimulation of its effects, particularly concerning the harmful tax competition. Thorough assessment of the phenomenon is not possible without a deepened analysis on the reasons of the international tax competition phenomenon, including harmful competition (tax havens), as well as their effects and advantages to the economies of particular countries and the world economy. Effective controlling of transactions and preventing taking advantage of tax havens by taxpayers requires coordination of legislative actions at the international level. Relatively low effectiveness of legal instruments, which were introduced by particular countries in order to minimise the losses in public finances caused by the use of tax havens, initiated active cooperation at the international level, particularly within the OECD and the European Union, which objective is harmonization of various actions carried out within this area. The main driving force of accelerating tax competition is freedom of conducting economic activity related to the development in the sphere of telecommunication and information technology. As the effect, taxpayers take increasingly more advantage of free capital flows, which is the reason that the differences between tax systems gain significance. Moreover, just as any other form of competition, also tax competition influences rationality of decisions and more effective functioning of economies. Therefore, we cannot ambiguously assume that tax competition should always be reduced, as the actual establishing of stiff mechanisms of its controlling at the international level is doubtful. In addition, it is not certain whether it would be in the interest of both particular countries and the world economy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Biswas R., International Tax Competition. Globalisation and Fiscal Souvereignty, Commonwealth Secretariat, 2002.
 2. Edwards Ch., Mitchell D.J., Global Tax Revolution, The rise of tax competition and the battle to defend it, CATO Institute, Washington, D.C, 2008.
 3. Kiekebeld B.J., Harmful Tax Competition in the European Union, Code od Conduct, countermeasures and EU law, Foundation for European Fiscal Studies, Wolters Kluwer 2004.
 4. Krasnodębski R., Raje podatkowe w XXI wieku, "Prawo i Podatki", styczeń 2006.
 5. Lipowski T., Raje podatkowe a unikanie opodatkowania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
 6. Namysłowski R., "Rzeczpospolita" Rynki i firmy, 28 lipca 2010 r.
 7. OECD, Harmful Tax Competition An Emerging Global Issue, www.oecd.org.
 8. Oręziak L., Konkurencja podatkowa i harmonizacja podatków w ramach Unii Europejskiej. Implikacje dla Polski, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, Warszawa 2007.
 9. Podatki w Unii Europejskiej. Harmonizacja czy konkurencja podatkowa? red. S.I. Bukowski, M.K. Pypeć, Wydawnictwo Politechnika Radomska 2007.
 10. Z. Pitti, Europe in the International Tax Competition and Tax Competition within the European Union, IOTA Tax Tribune, Issue 24, 2007.
 11. Teather R., The Benefis of Tax Competition, The Institute of Economic Affairs, 2005.
Cited by
Show
ISSN
1428-1457
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu