BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wysokińska-Senkus Aneta (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
The Macroeconomic Dimension of the Effectiveness of the System Approach Towards the Management
Makroekonomiczny wymiar efektywności systemowego podejścia do zarządzania
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2012, R. 11, nr 1, s. 79-89, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Państwa członkowskie, Certyfikacja systemu jakości, Makroekonomia, Systemy zarządzania
Member states, Quality system certification, Macroeconomics, Management system
Note
streszcz., summ.
Abstract
Powyższe opracowanie stanowi przedstawienie wyników analizy zależności pomiędzy liczbą przyznanych certyfikatów systemów zarządzania, wybranymi danymi makroekonomicznymi, wskaźnikami charakteryzującymi państwa członkowskie UE27. Najsilniejsze korelacje dostrzeżone zostały pomiędzy liczbą certyfikatów a zatrudnieniem w średnich przedsiębiorstwach, wartością wymiany handlowej i wartością inwestycji zagranicznych, powierzchnią, liczbą ludności i dostrzeżono słaby związek z inflacją. O ile problem wpływu certyfikacji na mikroekonomiczną skalę działalności został dość szczegółowo opisany w literaturze, to do chwili obecnej nie można znaleźć wielu opracowań, w których próbuje się znaleźć powiązania pomiędzy liczbą certyfikowanych organizacji w danym kraju a jego kondycją makroekonomiczną. (abstrakt oryginalny)

The study provides the results of the analysis of the relation between the number of the granted certificates of management systems, chosen macroeconomic data and indicators characterizing the EU27 member states. The strongest correlations were noticed between the number of gathered certificates and such factors as: employment in medium-sized enterprises, the value of trade and the value of foreign investments, the area, the population and the weak correlation was noticed with the inflation. While the problem of the influence of the certification on the activity in the microeconomic scale was described in details in literature, it is hard to find a lot of studies in which the relations between the number of the certified organizations in the country and its macroeconomic condition were analyzed.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Aczel A.D., 2000. Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  2. Corbett C.J., Montes-Sancho M.J., Kirsch D.A., 2005. The Financial Impact of ISO 9000 Certification in the United States: An Empirical Analysis, Management Science, Vol. 51, No. 7, pp. 1046-1059.
  3. ISO/TS 16949:2009 Quality management systems. Particular requirements for the application of ISO 9001:2008 for automotive production and relevant service part.
  4. Łunarski J., 2008. Zarządzanie jakością, standardy i zasady, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
  5. McGuire S.J., Dilts D.M., 2008. The financial impact of standard stringency: An event study of successive generations of the ISO 9000 standard. International Journal of Production Economics 113, pp. 3-22.
  6. Poskrobko B., 2007. Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa.
  7. Wysokińska-Senkus A., 2008. Systemy ISO i HACCP w praktyce polskich przedsiębiorstw. Wyd. UP, Poznań.
  8. Wysokińska-Senkus A., 2009. System zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, [w:] Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Wybrane problemy, edited by Toruński J., Wyd. AP, Siedlce, s. 76-101.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu