BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Iwuć Katarzyna (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Wycena w warunkach rachunkowości zabezpieczeń
Valuation in Hedge Accounting Conditions
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1158, s. 212-221, rys., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Standaryzacja rachunkowości i rewizji finansowej
Keyword
Wycena, Rachunkowość transakcji zabezpieczających
Valuation, Hedge accounting
Note
summ.
Abstract
Jednostki stosujące zabezpieczenia mogą wyceniać je według ogólnych zasad rachunkowości, jak też według specjalnych zasad rachunkowości zabezpieczeń. Decyzja o stosowaniu rachunkowości zabezpieczeń wywiera wpływ na sprawozdanie finansowe jednostki. Rachunkowość zabezpieczeń przede wszystkim wprowadza szczególne zasady wyceny pozycji zabezpieczanej oraz zabezpieczającej. Istotę rachunkowości zabezpieczeń stanowi bowiem zasada, że przy wycenie pozycji zabezpieczanej uwzględnia się zmiany wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego. Zasada ta stanowi o wyjątkowości rachunkowości zabezpieczeń, gdyż zapotrzebowanie na rachunkowość zabezpieczeń po części wynika właśnie z tego, że zabezpieczana pozycja, jeśli nie są stosowane regulacje rachunkowości zabezpieczeń, jest wyceniana według kosztu historycznego lub w wartości godziwej, ale ze zmianami ujmowanymi w kapitale własnym. (fragment tekstu)

Every company which operates in a risk environment and uses hedging for risk elimination purposes has the opportunity to apply special accounting rules called hedge accounting. Decision: to use or not to use hedge accounting is important because of its influence on the financial statement. Hedge accounting provides a lot of deviation from the general accounting approach, one of them is special valuation of the hedged position and hedging instrument. While using hedge accounting the companies have the opportunity to override the standard accounting rules which oblige them to valuate certain position at historical cost. This special rules which are distinctive only for a hedge accounting help to avoid much of the volatility in the financial statement which would occur when the derivative and hedge position were recognized as required by normal accounting principles. The article describes how hedge accounting changes the picture of hedging in the financial statement. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Adamkiewicz Z., Wartość godziwa i jej ustalanie, "Rachunkowość" 2001, nr 9.
  2. Bednarski R., Zarządzanie ryzykiem a wartość przedsiębiorstwa, "Rynek Terminowy" 2001, nr 3.
  3. Ducker P.F., Jak skutecznie zarządzać firmą, Warszawa 1993.
  4. Santomero A.M., Tajniki finansów, Liber, 2000.
  5. Walińska E., Czajor P., Zabezpieczanie wartości zapasów według zasad rachunkowości instrumentów finansowych, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2004, nr 7-8.
  6. Wojtyło P., Ryzyko walutowe w przedsiębiorstwie, "Finansista" 2002, nr 12.
  7. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych z dnia 12 grudnia 2001 r., DzU nr 149, poz. 1674, z późn. zm.
  8. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, DzU 2002 nr 76, poz. 694, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu