BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niewiadoma Maria (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Wycena instrumentów finansowych w banku w aspekcie FVO
Valuation of the Financial Instruments in Banks in the Aspect of FVO
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1158, s. 253-260, bibliogr. 12 poz.
Issue title
Standaryzacja rachunkowości i rewizji finansowej
Keyword
Banki, Instrumenty finansowe, Wycena
Banks, Financial instruments, Valuation
Note
summ.
Abstract
Autorka skupiła swoje rozważania na zagadnieniach odnoszących się do zasad wyznaczania aktywów i pasywów do portfela aktywów lub zobowiązań finansowych wycenionych w wartości godziwej z ujęciem zmian wartości w rachunku zysków i strat, tzw. FVO (fair value option). (fragment tekstu)

The role of financial instruments in the financial sector has been still risen during the process of globalization of the financial market. IAS 32 has information about different classification of financial instruments, for example: trade accounts receivable and payable, notes receivable and payable, loans receivable and payable and bonds receivable and payable. IAS 39 and IFRS 7 and Polish accounting law inform about the possibility to use in banks four financial instruments: fair value option (FVO) connect with profit and loss account, amortization cost, market price or net selling price in different situations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PiE, Warszawa 2005.
 2. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, t. 1, 2, SKwP, Warszawa 2004.
 3. Niewiadoma M., Wybrane problemy rachunkowości zabezpieczeń w warunkach MSR 39, Biuletyn PTE, Ekonomia a Prawo, 2006.
 4. Wasilewska J., Instrumenty finansowe. Zagadnienia wybrane, "Rachunkowość" 2004, nr 10.
 5. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków z dnia 10 grudnia 2001 roku, DzU 2003 nr 211, poz. 2061 z późn. zm.
 6. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1329/2006 z dnia 8 września 2006 roku zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji 8 i 9 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC).
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości banków, DzU 2001 nr 149, poz. 1673, z późn. zm.
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2005 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, DzU 2005 nr 256, poz. 2146.
 9. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1864/2005 z dnia 15 listopada 2005 roku zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do MSSF Nr 1 oraz MSR Nr 32 i 39, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dn. 16.11.2005, Nr L 299, Załącznik -Zmiany do MSR 32.
 10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujmowania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, DzU 2002, nr 149, poz. 1674, z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, DzU 1997 nr 140, poz. 939, z późn. zm.
 12. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, DzU 2002 nr 76, poz. 654, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu