BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rudnicka Bożena (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Zmiany w sprawozdaniu finansowym jednostek budżetowych i ich wpływ na ewidencję kosztów
Changes in Financial Statement of Budgetary Units and Their Influence on Cost Accounting
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1158, s. 269-279, bibliogr. 9 poz.
Issue title
Standaryzacja rachunkowości i rewizji finansowej
Keyword
Sektor finansów publicznych, Zakłady budżetowe, Sprawozdanie finansowe, Rachunek zysków i strat, Ewidencja kosztów, Zmiany organizacyjne
Public finance sector, Budgetary establishment, Financial statements, Profit and loss statement, Expenses register, Organisational change
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest analiza i ocena układu i treści rachunku zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki jako nowych elementów sprawozdania finansowego wskazanych jednostek oraz ocena wpływu tych zmian przede wszystkim na zasady ewidencji kosztów w jednostkach budżetowych. (fragment tekstu)

To the end of 2005 the financial statement of budgetary units consisted only of balance sheet. According to new regulations for the first time this statement for 2006 will be also including profit and loss account and the rules of its proper making. In practise a lot of positions especially of profit and loss account raise reasoned doubts about their content and the rules of proper making. Analising composition and content of financial statement made by budgetary units on account of convergence with the content of corresponding elements of the financial statement of income units, one has to take under consideration specificity of functioning of units from public finance sector to adequately evaluate information included in this statement. It is so because in many cases basing only on the knowledge of content of financial statement of income units, one can draw wrong conclusions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Augustowska M., Komentarz do planu kont dla państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i ich gospodarstw pomocniczych oraz zakładów budżetowych, wyd. X, ODDK, Gdańsk 2006.
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, DzU nr 142, poz. 1020.
  3. Rudnicka B., Ewidencja kosztów a rachunek zysków i strat, "Doradca - Księgowość i Płace w Oświacie" 2006a, nr 64.
  4. Rudnicka B., Nowe rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości - sygnalizacja zmian, "Doradca - Księgowość i Płace w Oświacie" 2006b, nr 63.
  5. Rudnicka B., Przychody oraz pozostałe koszty w rachunku zysków i strat, "Doradca - Księgowość i Płace w Oświacie" 2006c, nr 65.
  6. Rudnicka B., Zestawienie ze zmian w funduszu jednostki, "Doradca - Księgowość i Płace w Oświacie" 2006d, nr 66.
  7. Rudnicka B., Koczar J., Wartość informacyjna wyniku finansowego w jednostkach budżetowych, [w:] Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, t. 2, Szczecin 2006.
  8. Zysnarska A., Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych jednostek budżetowych - wzorzec zarządzenia, ODDK, Gdańsk 2006a.
  9. Zysnarska A., Rachunkowość jednostek budżetowych i gospodarki pozabudżetowej, wyd. 3, ODDK, Gdańsk 2006b.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu