BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skrodzka Iwona (University of Bialystok, Poland)
Title
The Usage of Soft Modelling to Research the Relationship between Human Capital and the Economic Development Level in Polish Regions
Zastosowanie modelowania miękkiego do pomiaru zależności między kapitałem ludzkim a poziomem rozwoju gospodarczego w polskich województwach
Source
Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 1 (35), s, 24-37, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Kapitał ludzki, Rozwój gospodarczy, Modelowanie miękkie
Human capital, Economic development, Soft modelling
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł ma na celu przedstawienie wyników badań dotyczących zależności między kapitałem ludzkim a poziomem rozwoju gospodarczego polskich województw. Badania zostały przeprowadzone w oparciu o metodę modelowania miękkiego, która umożliwia badanie powiązań między zmiennymi nieobserwowalnymi bezpośrednio (tzw. zmienne ukryte). Do tego typu kategorii można zakwalifikować zarówno kapitał ludzki, jak i rozwój gospodarczy. Zaprezentowany w artykule model miękki zawierał cztery zmienne ukryte: kapitał ludzki, inwestycje w kapitał ludzki, kapitał rzeczowy oraz poziom rozwoju gospodarczego. Uzyskane rezultaty pozwoliły na zweryfikowanie, która z form kapitału: ludzki czy rzeczowy, siniej wpływała na poziom rozwoju gospodarczego polskich województw oraz na uporządkowanie województw pod względem zasobów kapitału ludzkiego, inwestycji w kapitał ludzki i poziomu rozwoju gospodarczego. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present research results of the relationship between human capital and economic development level in Polish regions. The method which was used in this study was soft modelling. Soft modelling enables to investigate the relationship among unobserved variables (latent variables). Human capital and economic development can be classified into these types of categories. The presented soft model contained four latent variables: human capital, investments in human capital, physical capital and the level of economic development. The results of the research allowed us to verify which of two forms of capital: human or physical, had the stronger influence on the level of economic development in Polish regions. Moreover they enabled to put regions into order in terms of the human capital stock, human capital investments and the economic development level. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cichy K., Malaga K. (2007), Kapitał ludzki w modelach i teorii wzrostu gospodarczego, [in:] M. Herbst (ed.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa, pp. 20-49.
 2. Dagum C. (2004), Human capital, [in:] Encyclopedia of Statistical Sciences, John Wiley & Sons, New York, pp. 1-12.
 3. De la Fuente A., Domenech R. (2002), Human Capital in Growth Regression: How Much Difference Does Data Quality Make?, UFAE and IAE Working Papers 537.02.
 4. Domański S.R. (1993), Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Florczak W. (2007), Kapitał ludzki a rozwój gospodarczy, [in]: W. Welfe (ed.) Gospodarka oparta na wiedzy, PWE, Warszawa, pp. 126-166.
 6. Le T., Gibson J., Oxley L. (2005), Measures of Human Capital: A Review of the Literature, Working Paper 05/10, New Zealand Treasury, Wellington.
 7. Łukasiewicz G. (2009), Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Marciniak S. (2000), Innowacje i rozwój gospodarczy, Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 9. Mierzyńska D. (1999), Modele miękkie w analizie porównawczej złożonych zjawisk społeczno-ekonomicznych, rozprawa doktorska, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.
 10. Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
 11. Perło D. (2004), Źródła finansowania rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 12. Próchniak M. (2006), Czynniki wzrostu gospodarczego - wnioski z badań empirycznych, Ekonomista, nr 3, pp. 320-323.
 13. Rogowski J. (1990), Modele miękkie. Teoria i zastosowanie w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Filii UW w Białymstoku, Białystok.
 14. Wold H. (1980), Soft Modelling: Intermediate between Traditional Model Building and Data Analysis, Banach Centre Publication 6, Mathematical Statistics, Warsaw.
Cited by
Show
ISSN
1507-3866
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu