BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Titis Elżbieta (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
Title
Znaczenie kultur narodowych w negocjowaniu : studium przypadku negocjatorów z Wielkiej Brytanii i Republiki Południowej Afryki
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2011, nr 20, s. 183-195, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Kultura narodowa, Kultura biznesu, Negocjacje międzynarodowe
National culture, Culture of business, International negotiations
Note
streszcz., summ.
Country
Wielka Brytania, Republika Południowej Afryki (RPA)
United Kingdom, Republic of South Africa
Abstract
Praca ukazuje problematykę wpływu czynników kulturowych w ujęciu G. Hofstede 'a na styl prowadzenia negocjacji przez przedstawicieli dwóch odmiennych kultur: negocjatorów Wielkiej Brytanii oraz Republiki Południowej Afryki. W artykule wzięto pod uwagę następujące grupy problemów: - istota kultury jako uwarunkowanych społecznie wzorów myślenia i zachowań, - znaczenie negocjacji w środowisku wielokulturowym, - sposób interpretacji i znaczenie różnic kulturowych w negocjacjach, - style negocjacji charakterystyczne dla negocjatorów Wielkiej Brytanii i Republiki Południowej Afryki. Wymienione powyżej zagadnienia zostały szczegółowo zaprezentowane w poszczególnych rozdziałach artykułu. (abstrakt oryginalny)

The article presents the problem of influence of cultural factors in G. Hofstede 's view of the style of conducting negotiations by the representatives of two different cultures: negotiators from the Great Britain and Republic of South Africa. In the article are considered the following groups of problems: - nature of culture as socially conditioned models of thinking and behaviours, - meaning of negotiation in multicultural environment, - the way of interpretation and meaning of cultural differences in negotiations, - styles of negotiations characteristic for the negotiators from Great Britain and the Republic of South Africa. Issues mentioned above were expressed in detail in individual parts of the article. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Bibliography
Show
  1. Golka M., Socjologia kultury, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.
  2. Hofstede G., Hofstede G. J., Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
  3. Jankowski W. B., Sankowski T. P., Jak negocjować?, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1995.
  4. Koźmiński A. K., Piotrkowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Wydanie IV, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
  5. Lewicki R. J., Saunders D. M., Barry B., Minton J. W, Zasady negocjacji, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2008.
  6. Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005.
  7. Witaszek Z., Kulturowe uwarunkowania negocjacji oraz zasady ich prowadzenia, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, rok XLVIII, nr 1 (168) 2007, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia.
  8. ks. Zwoliński A., Wprowadzenie do rozważań o narodzie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005.
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu