BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zając Kazimierz (Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach / Wydział Zarządzania), Kosiorowski Daniel (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Przestrzenne zróżnicowanie wzorców skłonności do konsumpcji w Polsce
The Spatial Differentiation of Standards of the Propensity to the Consumption in Poland
Source
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 11, s. 473-491, tab., rys., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Konsumpcja gospodarstw domowych, Wydatki gospodarstw domowych, Wyniki badań, Analiza czynnikowa, Analiza statystyczna
Consumption in household, Household expenditures, Research results, Factor analysis, Statistical analysis
Note
summ.
Abstract
Omówiono wyniki badań, których celem było zrozumienie wzorców konsumpcji w Polsce. Do opracowania wyników wykorzystano analizę czynnikową opartą na macierzy korelacji tetrachorycznych, klasycznych metod diagnostyki regresji, a także estymatory dwuwymiarowej gęstości typu "słońce-kwiat" oraz regresję kwantylową i analizę wariancji Friedmana.

The paper deals with the important problem of patterns of the consumption in Poland. The Authors explored the hypothesis that standards of the consumption did not change due to the change of political system. Apart from methodological considerations, the Authors used statistical methods suitable for binary variables, i.e. factor analysis based on the tetrachoric correlation matrix and semiparametric model of quantile regression. It turned out that the structure of household's expenses is connected with stages of the life of the family, the families with low income spend relatively more money on goods and services than families with large income and that the demographic factors have significant influence on general expenses and the geographical factors have significant influence on the food expenses. (Translated by Barbara Batóg) (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Chatterjee S., Hadi A.S., Influential Observations, High Leverage Points and Outliers in Linear Regression, "Statistical Science" 1986, Vol. 1, No 3.
  2. Łukaszewicz A., O nauce, wyd. nowe, t. 1, Warszawa 1915.
  3. Podolec B., Zając K., Ekonometryczne metody ustalania rejonów konsumpcji, PWE, Warszawa 1978.
  4. Stata Reference Manual Version 9, Stata Press Publication, College Station, Texas 2005.
  5. Zając K., Kosiorowski D., Przyczynek do dyskusji na temat prowadzenia badań w oparciu o osobliwą macierz kowariancji, w: Zastosowanie statystyki w ekonomii, red. S. Heilpern, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1105, Wydawnictwo im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
Cited by
Show
ISSN
1899-2382
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu