BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mostowski Wojciech (Uniwersytet Warszawski), Otto Wojciech (Uniwersytet Warszawski)
Title
Mechanizm podziału zysku Funduszu Dożywotnich Emerytur Kapitałowych
Profit-sharing mechanism annuities Equity Fund
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 21, s. 27-51, wykr.
Issue title
Zagadnienia aktuarialne : teoria i praktyka
Keyword
Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), Świadczenia emerytalne, System emerytalny, Kapitałowy fundusz emerytalny, Renta dożywotnia
Open Pension Funds (OPF), Retirement benefits, Pension schemes, Capital pension funds, Perpetuity
Note
streszcz., summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Artykuł nawiązuje do projektów regulacji dotyczących świadczeń emerytalnych ze środków gromadzonych w OFE po osiągnięciu 65 roku życia przez uczestnika systemu emerytalnego. Zgodnie z tymi projektami świadczenia miałyby mieć postać renty dożywotniej o stawce miesięcznej podlegającej corocznej korekcie zależnej od zysku technicznego osiąganego przez Fundusz Dożywotnich Emerytur Kapitałowych. Ów zysk techniczny - będący łącznym rezultatem różnicy pomiędzy zrealizowaną i zakładaną śmiertelnością (po stronie pasywów Funduszu) oraz stopą zwrotu z inwestycji (po stronie aktywów Funduszu) można na różne sposoby dzielić pomiędzy Zakład Emerytalny zarządzający Funduszem a emerytów otrzymujących świadczenia z tego Funduszu. Powstaje pytanie jak zaprojektować kształt mechanizmu podziału zysku technicznego. Przedstawimy próbę udzielenia odpowiedzi na powyższe pytanie. Próba ta opierać się będzie na założeniu, że mechanizm podziału zysku technicznego tworzy warunki, w ramach których Zakład Emerytalny poszukiwać będzie optymalnej (ze swojego punktu widzenia) strategii inwestycji aktywów Funduszu. Pochodną przyjętej strategii będą stawki świadczeń wypłacanych emerytom, w szczególności zaś charakterystyki procesu corocznych korekt tych stawek (indeksacji). Przyjmując teraz założenia co do tego, jakie charakterystyki procesu indeksacji najlepiej realizują interes emerytów, możemy odpowiedzieć na pytanie, jak ukształtować szczegóły (parametry) mechanizmu podziału zysku technicznego. (abstrakt oryginalny)

The paper is related to the debate on regulations for the payout phase of pension savings accumulated in the fully funded DC pillar II of the new pension system in Poland. According to debated projects, a member reaching 65 converts accumulated savings to a life annuity with some starting amount of monthly payments. The starting amount is indexed each of next years according to member's share in that-year technical profit of the Annuity Fund. The technical profit to be shared comes from the difference between assumed and realised mortality (on the liability side) and the assumed and realised return on investment (on the assets side) during the year. Various profit-sharing schemes could be applied here, and so the question arises how to choose between them. In the paper we present an attempt to answer this question. It is based on the assumption that a Life Annuity Company managing the Annuity Fund chooses the investment strategy that is optimal for the company given the rule of sharing profits between the Company and AF members. The process of indexation of annuities results from both profit sharing rules and the investment strategy chosen by the company in response to these rules. Assuming now what characteristics of the indexation process are the most desirable for members of the Annuity Fund, we can answer the question about the desired design of the profit sharing mechanism. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu