BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bórawski Piotr (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Dunn James W. (Pennsylvania State University, USA)
Title
The Role of Institutions and Extension in Enterprise Development in Rural Areas in Poland
Rola instytucji i doradztwa w rozwoju przedsiębiorstw na obszarach wiejskich w Polsce
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2012, R. 11, nr 2, s. 5-18, tab., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Przedsiębiorczość, Obszary wiejskie, Instytucje
Entrepreneurship, Rural areas, Institutions
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań było poznanie instytucji i ich roli w rozwoju przedsiębiorstw na obszarach wiejskich. Badania przeprowadzono na terenie północnej i wschodniej Polski. Główną uwagę zwrócono na formy organizacyjne i prawne wiejskich przedsiębiorstw oraz rolę instytucji w procesie ich rozwoju. Na samym początku przedsiębiorcy wskazali na zasięg terytorialny prowadzonych działań. Respondentów poproszono o wskazanie instytucji, które pomogły im w prowadzeniu przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolnego. Ponadto przedsiębiorcy wskazali na dziedziny, z których chcieliby uzupełnić swoją wiedzę. Przedsiębiorcy dokonali również oceny porady, jak również roli instytucji, jako źródła rozwoju przedsiębiorczości. Z badań wynika, że przedsiębiorcy rolni współpracowali z ponad 70 instytucjami, co wskazuje na duży zakres potrzeb doradczych. Najwyższą ocenę wśród respondentów uzyskały ARiMR (4 punkty) i ODR (3,2 punkty). Potrzeby doradcze dotyczyły głównie kalkulacji opłacalności (9,9%), identyfikacji rynków (8,4%), księgowości (7,7%) i innych. Najwięcej respondentów oceniło poradę, jako kompletną i dobrą.(abstrakt oryginalny)

The objective of the survey was to recognize institution and their role in enterprises development in rural areas. The research was carried out in northern and eastern parts of Poland. Particular attention was given to organisational and legal forms of rural enterprises, and the role of institutions in the process of enterprise development. At the outset, entrepreneurs indicated the territorial range of the activities being carried out. Respondents were asked to indicate institutions which had helped them run their enterprises and agricultural holdings. Moreover, entrepreneurs indicated the areas in which they wished to broaden their knowledge. Furthermore, entrepreneurs assessed the advice as well as the role of institutions as a source of entrepreneurship development. The research shows that rural entrepreneurs had been co-operating with more than 70 institutions, which indicates a wide range of advisory needs. The highest rating among respondents achieved the ARiMR (4 pts) and ODRs (3.2 pts). The advisory needs mainly included: profitability calculations (9.9%), identification of markets (8.4%), book-keeping (7.6%), and identification of contracting parties (2.2%). Most respondents assessed the advice as complete and good.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Alex G., Byerlee D., Helene-Collion M., Rivera W., 2004. Extension and rural development. Covering views on institutional approaches? Agricultural and Rural Development Discussion Paper 4.
 2. Bagieńska A., 2008. Kapitał ludzki, jako czynnik rozwoju gospodarczego regionu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 501, Ekonomiczne Problemy Usług 22, pp. 229-236.
 3. Czudec A., Kata R., Miś T., Zając D., 2008. Rola lokalnych instytucji w przekształcaniu rolnictwa o rozdrobnionej strukturze gospodarstw. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 4. Czyżewski B., Matuszczak A., 2009. Alokacja zasobów w indywidualnych gospodarstwach rolnych w Polsce w świetle ich związków instytucjonalnych. Wieś i Rolnictwo 3 (144), pp. 29-48.
 5. Griffin R.W., 1996. Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Grzelak A., 2003. Rola instytucji w obsłudze rolnictwa w Polsce - aspekty teoretyczne i praktyczne [in:] Agrobiznes 2003. Jakość jako podstawowy instrument konkurencyjności w agrobiznesie. Urban S. (Ed.). AE Wrocław, Wrocław.
 7. Józwiak W., 2004. Strategie postępowania posiadaczy gospodarstw rolnych i ich pozarolnicze formy aktywności gospodarczej w latach 1996-2002. Roczniki Naukowe SERiAt. VI, z. 3, pp. 94-100.
 8. Kłodziński M., 2010. Mikroprzedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Wieś i Rolnictwo 2 (147), pp. 20-34.
 9. Kłodziński M., 2009. Pozarolnicza przedsiębiorczość wiejska. Roczniki Nauk Rolniczych SERiA G, t. 96, z. 4, pp. 91-98.
 10. Kłodziński M., Fedyszak-Radziejowska B. (Eds.), 2002. Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej. IRWiR PAN, Warszawa.
 11. Kogut-Jaworska M., 2007. Wzmacnianie systemu instytucji rozwoju przedsiębiorczości przez samorząd lokalny (na podstawie wyników badań ankietowych w województwie zachodniopomorskim). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 471, Ekonomiczne Problemy Usług 11, pp. 135-144.
 12. Kołodziejczyk D., 2009. Instytucjonalizacja gospodarstw rolnych w świetle badań empirycznych. Roczniki Naukowe SERiA t. XI, z. 1, pp. 217-222.
 13. Lechwar M., 2006. Ład instytucjonalny podstawą konkurencyjności polskiego rolnictwa. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 118, t. 2, pp. 15-20.
 14. Łapiński J., 2011. Stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce [in:] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Brussa A., Tarnawa A. (Eds.). PARP, Warszawa, pp. 13-31.
 15. North D.C., 1990. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press, New York.
 16. North D.C., 1991. Institutions. Journal of Economic Perspectives. Vol. 5, No. 1, pp. 97-112.
 17. North D.C., 1994. Economic performance through time. The American Economic Review Vol. 84, No. 3, pp. 359-368.
 18. Ratajczak M., 2009. Rola sektora MSP w wytwarzaniu PKB i wartości dodanej brutto w Polsce w latach 2002-2006. Roczniki Naukowe SERiA t. XI, z. 1, pp. 352-354.
 19. Sikorska-Wolak I., 2007. Przedsiębiorczość w świadomości społecznej mieszkańców wsi na przykładzie wybranych gmin pogranicza wschodniego w Polsce. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia 6 (4), pp. 71-81.
 20. Wiatrak A.P., 2009. Wspomaganie instytucjonalne rozwoju turystyki wiejskiej. Roczniki Naukowe SERiA t. XI, z. 4, pp. 347-351.
 21. Wilkin J., 2002. Budowa instytucji wspierających rozwój wsi i rolnictwa w kontekście integracji Polski z Unią Europejską [in:] Wieś i rolnictwo - perspektywy rozwoju. IERiGŻ, Warszawa, pp. 199-205.
 22. Zając D., 2009. Korzyści i bariery współpracy rolników-przedsiębiorców z otoczeniem instytucjonalnym. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 3 (320), pp. 50-63.
 23. Żołnierski A., Zadura-Lichota P. (Eds.) 2008. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2007. PARP, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu