BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brelik Agnieszka (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Sustainable Tourism Development - Case of the Wolin Region
Zrównoważony rozwój turystyki na przykładzie regionu Wolińskiego
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2012, R. 11, nr 2, s. 19-27, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Turystyka, Ekologia, Rozwój zrównoważony, Turystyka zrównoważona
Tourism, Ecology, Sustainable development, Sustainable tourism
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy poddano analizie zaangażowanie społeczności gminy Wolin w realizację zasad zrównoważonego rozwoju. Materiały źródłowe dotyczące opinii mieszkańców uzyskano w wyniku badań przeprowadzonych w 2010 roku. Badaniami objęto 100 mieszkańców; przy zbieraniu danych posłużono się metodą ankietową. Badania ankietowe zrealizowano w postaci wywiadów, przeprowadzonych samodzielnie przez ankietera wśród respondentów badanej populacji. Zebrany materiał w połączeniu z materiałem źródłowym przygotowywano w formie zestawień tabelarycznych w celu prezentacji omawianych zagadnień. Do badania siły zależności pomiędzy wybranymi cechami wykorzystano współczynnik korelacji V-Cramera, oparty na statystyce x2. (abstrakt oryginalny)

The aim of the research was to present the most important factors for sustainable tourism development, and analyze the Wolin community' involvement to the principles of sustainable development. The research assumes that knowledge about sustainable development among residents of Wolin region has a big influence on their involvement in tourism development and environmental protection. Source materials on the opinion of residents were obtained from tests performed in 2010. The study involved 100 residents; the data collection questionnaire method was used. Material collected in conjunction with the source material was prepared in the form of summary tables for the presentation of the issues discussed. For study relationships between the selected features were used the coefficient correlation, V-Cramer's based on x2 statistics. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Brand R., Karvonen A., 2007. The Ecosystem of Expertise: Complementary Knowledge for Sustainable Development. Sustainability: Science, Practice & Policy 3 (1), pp. 21-31 (http://ejournal.nbii.org).
 2. Drzewiecki M., 1995. Agrotourism. Assumptions - Conditions - Action. Świadectwo Pub. Institute, Bydgoszcz.
 3. Farrell K., Kemp R., Hinterberger F., Rammel C., Ziegler R., 2005. From for to Governance for Sustainable Development in Europe: What is at Stake for Further Research. International Journal of Sustainable Development 8 (1-2), pp. 127-150.
 4. Iwicki S., 2000. Considerations of the Sustainable Development of Tourism in Rural Areas [in:] Problems of agriculture and rural development in Kujawsko-Pomorskim Voivodeship. Synthesis and Orientation. ATR Bydgoszcz, Bydgoszcz, pp. 125-141.
 5. Kizielewicz J., 2001. Tourism Sustainable Opportunity, Socio-Economic Development of the Region. Roczniki Naukowe SERiA 3 (6), Warsaw, pp. 80-84.
 6. Kurek W., 2008. Tourism. PWN, Warsaw.
 7. Poskrobko B., Oleńska J., 2001. Regional and local strategies of development and sustainable development [in:] F. Piontek (Ed.) Economics and sustainable. Ekonomia i Środowisko Pub. Vol. 2, Białystok, pp. 36-42.
 8. Robinson J., 2004. Squaring the Circle: on the Very Idea of Sustainable Development. Ecological Economics 48 (4), pp. 369-384.
 9. Voss J., Kemp R., 2006. Sustainability and Reflexive Governance: introduction [in:] Reflexive Governance for Sustainable Development. J. Voss, D. Bauknecht, R. Kemp (Eds.). MA: Edward Elgar, Northampton.
 10. Wiatrak A.P., 1996. Influence of Agritourism in the Disposed of Rural Areas. Issues Of Agricultural Economics 1, pp. 34-36.
 11. Zaręba D., 2000. Ecotourism - the Challenges and Expectations. PWN, Warsaw.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu