BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stawicki Maciej (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Title
Factors of Success in Raising European Funds by Selected Communes in the Eastern Part of Poland
Czynniki sukcesu w pozyskiwaniu funduszy europejskich na przykładzie wybranych gmin wschodniej części Polski
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2012, R. 11, nr 2, s. 67-74, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Gmina, Fundusze strukturalne, Rozwój lokalny
District, Structural funds, Local development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest określenie głównych czynników sukcesu w pozyskiwaniu funduszy europejskich przez wybrane gminy leżące we wschodniej części Polski. Na podstawie przeprowadzonych szczegółowych badań w gminach odkryto, że czynniki, które pozwoliły badanym gminom skutecznie ubiegać się o środki UE były podobne we wszystkich gminach, bez względu na ich rodzaj, stopień rozwoju i lokalizację. Był to przede wszystkim wynik sprawności organizacyjnej urzędów, kompetencji i wiedzy ich pracowników i wysokiej jakości planowania strategicznego. Wszędzie powołano specjalne stanowiska lub zespoły pracowników do spraw pozyskiwania środków unijnych. Wszystkie badane gminy posiadały aktualne strategie rozwoju i aktualne plany zagospodarowania przestrzennego, na podstawie tych dokumentów wnioskowano o fundusze UE. Istotne znaczenie miała również silne zaangażowanie i konsekwencja w działaniu lokalnych liderów oraz pracowników. Ważnym czynnikiem była stabilność władzy i atmosfera współpracy między radą gminy a wójtem, burmistrzem lub prezydentem.(abstrakt oryginalny)

The goal of the article is to determine the main factors of success in raising European funds by selected communes in eastern Poland. On the basis of performed in-depth studies in municipalities it was noted that the factors that made the studied communes effectively apply for EU funds were similar in all municipalities, regardless of type, level and location of development. It was, first of all, organizational efficiency of the offices, competence and knowledge of their workers and high-quality strategic planning. Everywhere special positions or teams of employees involved in the acquisition of EU funds were created. All municipalities have created current development strategies and current land use plans and on the basis of these documents the application for EU funds was performed. Also important is the strong engagement and consistency of employees and local leaders, including the mayors. An important factor of effectiveness is also the stability of management and climate of cooperation between the commune council and the mayor or president.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Ministry of Finance, 2011. Cash flows of EU funds within 90 months of membership. (Accessed, 29.10.2011, http://www.mf.gov.pl/_files_/unia_europejska/programy_i_fundusze_ue/ przeplywy_finansowe/2008/tabela_transfery_pazdziernik_2011 .pdf).
  2. Dziemianowicz W., Nowicka P., 2007. Jak osiągnąć sukces w pozyskiwaniu środków unijnych. Wspólnota 21.
  3. Ministry of Regional Development, 2007. Poland and its funds. Warsaw.
  4. Standar A., 2010. Determinants influencing obtaining of the EU funds by communes of the Wielkopolska province. Journal of Agribusiness and Rural Development 4(18).
  5. Stawicki M., 2009. Wykorzystanie funduszy europejskich przez gminy w latach 2004-2009. [w:] Fundusze europejskie w gminach. M. Stawicki (red.). Wyd. Maciej Stawicki, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu