BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olsson Michael (University of Skövde, Sweden), Schuller Bernd-Joachim (University of Skövde, Sweden)
Title
Living Standard, Quality of Life, Globalization and Competitiveness in the EU and the Neighbour Countries - an Empirical Analysis
Standard życia, jakość życia, globalizacja i konkurencyjność w UE i w krajach sąsiadujących - analiza empiryczna
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2012, R. 11, nr 1, s. 5-21, tab., rys., bibliogr. 26 poz.
Keyword
Analiza empiryczna, Jakość życia, Standard życia, Konkurencyjność, Produkt krajowy brutto (PKB), Globalizacja
Empirical analysis, Quality of life, Standard of living, Competitiveness, Gross domestic product (GDP), Globalization
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Artykuł podejmuje problem teoretycznych i empirycznych zależności pomiędzy standardem życia, jakością życia, globalizacją i konkurencyjnością krajów. Pomimo iż ekonomiści nie są przekonani co do przydatności koncepcji konkurencyjności krajów, argumentując, iż to przedsiębiorstwa i gałęzie przemysłu a nie kraje konkurują gospodarczo, opinia publiczna, dziennikarze i politycy wydają się być zdania, że problem konkurencyjności jest ważny. Przykładem tego jest fakt, iż jednym z celów Unii Europejskiej jest stać się najbardziej konkurencyjną gospodarką w świecie. Co więcej, ekonomiści twierdzą, że globalizacja gospodarcza może doprowadzić do poprawy dobrobytu dla wszystkich. W tym przypadku opinia publiczna jest bardziej sceptyczna. Co więcej, nie tylko ogólna opinia publiczna, ale również naukowcy inni niż ekonomiści wydają się twierdzić, iż standard życia i jakość życia są w niewielkim stopniu skorelowane ze sobą. Autorzy uzyskali w niniejszych badaniach wyniki wskazujące na silną korelację pomiędzy głównymi zmiennymi. Innymi słowy, przyjęte hipotezy zostały potwierdzone.(abstrakt oryginalny)

This paper deals with the theoretical and empirical relations between living standard, quality of life, globalization and international competitiveness of countries. While economists are not convinced that competitiveness of countries is a useful concept, because firms and industries compete economically and not countries, the general public, journalists and politicians seem to feel that competitiveness is important. E.g., one of the goals of the European Union is to become the most competitive economy in the world. Furthermore, economists argue, that economic globalization has the potential of increasing economic welfare for all. In this case, the general public is more sceptical. Finally, the general public but even other scientists than economists, seem to believe that living standard and the quality of life are only weakly related to each other. The following results can be mentioned. We found strong positive correlations between our main variables. Our hypotheses are with other words supported.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. ETH, 2010. KOF Index of Globalization, Eidgenössische Hochschule Zürich.
 2. European Commission, 2010. Economic Forecast - Spring 2010, European Economy 2/2010, Luxembourg.
 3. European Union, 2000. Presidency Conclusions, Lisbon European Council 23 and 24 march 2000.
 4. Hagén H.-O., Olsson M.,Wiberg A. Lundgren K., 2003. Swedish Growth and Welfare in Perspective, ITPS (Institute for Growth Political Studies), A2003:012, Östersund.
 5. Koreleski D., 2007. Living Standard vs. Life Quality, Acta Sci. Pol. Oeconomia 6 (3) 2007.
 6. Krugman P., 1994. Competitiveness: A Dangerous Obsession, [in:] Foreign Affairs, March/April 1994.
 7. Krugman P.R., Obstfeld M., 2009. International Economics - Theory and Policy, 8th edition, Pearson International Edition, Boston.
 8. Olsson M., 2004. Svensk välfärd i perspektiv, i: Tillväxtskrift 2004, ITPS Östersund (Swedish welfare in a perspective, [in:] Growth Publication 2004, Institute for Growth Political Studies (ITPS)).
 9. Olsson M., 2010. Country Welfare and the Political Game, forthcoming.
 10. Porter M.E., 1990. The Competitive Advantage of Nations, MacMillan, new edition 1998.
 11. Rodgers J.L., Nicewander W.A., 1988. Thirteen Ways to Look at the Correlation Coefficient, The American Statistician, Vol. 42, No. 1 (Feb., 1988), pp. 59-66.
 12. Schuller B.-J., 2008. Living Standard VS Life Quality by Dariusz Koreleski - a comment, Acta Sci. Pol. Oeconomia 7 (1) 2008.
 13. Schuller B.-J., 2009a. Living Standard and Quality of Life in the EU and the Membership Candidate countries, Acta Sci. Pol. Oeconomia 8 (1) 2009.
 14. Schuller B.-J., 2009b. Globalization, Living Standards and the Quality of Life, [in:] Klaipeda University, Bridges Supplementary Issue: Scientific Issue 2009, Vol. 39.
 15. The Economist Intelligence Unit, 2007. Quality-of-life index 2007.
 16. United Nations Development Programme - UNDP, 2009. Human Development Report 2009, Palgrave McMillan, Houndsmill and New York.
 17. Vogel J., Wolf M., 2004. Sverige i täten, Index för internationella välfärdsjämförelser, SCB, Stockholm (Sweden at the top, Index for International Comparisons of Welfare, Swedish Statistics).
 18. Weil, D.N., 2009. Economic Growth, 2nd ed., Addison-Wesley, Boston.
 19. Wikipedia, 2010, KOF Index of Globalization, 2010.
 20. World Economic Forum - WEF, 2002. The Lisbon Review 2002 - 2003, Geneva.
 21. World Economic Forum - WEF, 2004. The Lisbon Review 2004, Geneva.
 22. World Economic Forum - WEF, 2006. The Lisbon Review 2006, Geneva.
 23. World Economic Forum - WEF, 2008. The Lisbon Review 2008, Geneva.
 24. World Economic Forum - WEF, 2010a. The Lisbon Review 2010, Geneva (WEF 2010a).
 25. World Economic Forum - WEF, 2009. The Global Competitiveness Report 2009 - 2010, Geneva.
 26. World Economic Forum - WEF, 2010b. The Global Competitiveness Report 2010 - 2011, Geneva.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu