BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bijak Wojciech, Hrycko Krzysztof
Title
Wpływ jakości i terminowości danych na wybrane raporty dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych realizowane przez Ośrodek Informacji UFG
Influence of data quality and promptness on selected reports of Information Center of UFG concerning vehicle insurance
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 21, s. 149-162, tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Zagadnienia aktuarialne : teoria i praktyka
Keyword
Ubezpieczenia komunikacyjne OC, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Dyrektywa Solvency II
Motor insurance, Insurance company, Solvency II directive
Note
streszcz., sum.
Company
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG)
Abstract
Od 2004 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) gromadzi dane dotyczące umów obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, zdarzeń powodujących odpowiedzialność zakładów ubezpieczeń z tytułu tych umów oraz o zgłoszonych roszczeniach i wypłaconych odszkodowaniach. W 2006 r. zakres danych został rozszerzony o informacje dotyczące ubezpieczeń AC. UFG udostępnia dane uprawnionym podmiotom wykorzystując opracowane raporty. O przydatności raportów decyduje jakość i kompletność danych. W pracy przedstawiono propozycje wybranych mierników jakości danych oraz metody określania ich kompletności. Na przykładzie wybranych raportów podjęto próbę oszacowania wpływu jakości i terminowości danych na realizowane przy pomocy raportów cele. Problematyka jakości danych została osadzona w kontekście wymagań określonych w dyrektywie "Wypłacalności II" w odniesieniu do funkcji aktuarialnych. Podkreślenia wymaga duża waga jaka została nadana w dyrektywie "Wypłacalność II" jakości i adekwatności danych wykorzystywanych przez zakłady ubezpieczeń. (abstrakt oryginalny)

From 2004 Insurance Guarantee Fund (UFG) collects data concerning compulsory third party liability insurance contracts of holders of motor vehicles, accidents, claims and paid indemnities. In 2006 the scope of data was extended by information on voluntary vehicle insurance contracts. UFG offers access to the data for authorized subjects through reports. Usefulness of the reports is determined by quality and completeness of the data. In the paper some measures of the data quality and some methods of investigating of their completeness are proposed. By examples of selected reports an attempt is made to assess the influence of the quality and promptness of the data on aims achieved with the reports. The problem of the data quality is considered under requirements defined in the Solvency II act with respect to actuarial functions. It is stressed that the Solvency II act acknowledges high importance of the quality and adequacy of data in use in insurance companies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Batini C., Scannapieco M., 2006, Data Quality Concepts, Methodologies and Techniques, Springer, Berlin, Heidelberg, 2009.
  2. CEIOPS 2009 (a), Consultation Paper no. 43-Draft Level 2 Advice on Technical Provisions - Standards for Data Quality Deadline for comments, http://www.ceiops.eu/media/files/consultations/consultationpapers/CP43/CEOPS-CP-43-09-L2-Advice-TP-Standards-for-data-qua;ity.pdf.
  3. CEIOPS 2009 (b), Consultation Paper no. 56-Draft Level 2 Advice on Tests and Standards for Internal Model Approval, http://www.ceiops.eu/media/files/consultations/consultationpapers/CP56/CEOPS-CP-56-09-L2-Advice-Test-and-standard-for-internal-model-approval.pdf.
  4. Dyrektywa 2009/138/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (SOLVENCY II), wersja przekształcona , http://register.consilium.europa.eu/pdf/pl/09/st03/st03643-re09.pl09.pdf.
  5. Ustawa z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (DzU z dnia 16 lipca 2003 r. nr 124 poz. 1151 z późn. zm.).
  6. Ustawa z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych UFG i PBUK (DzU z 16 lipca 2003 r. nr 124 poz. 1152 z póź. zm.).
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu