BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piwowar Arkadiusz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
The Importance of a Product Brand for Agricultural Producers When Purchasing Mineral Fertilizers
Znaczenie marki produktu przy zakupie nawozów mineralnych przez producentów rolnych
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2012, R. 11, nr 1, s. 61-68, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Badania empiryczne, Marka produktu, Nawozy sztuczne
Empirical researches, Product brand, Artificial fertilizer
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rynek nawozów mineralnych jest jednym z najważniejszych rynków środków produkcji rolnej pochodzenia przemysłowego. Specyfika i znaczenie nawozów mineralnych w rolnictwie sprawiają, że warto zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia związane z ich zakupem przez producentów rolnych. W artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych dotyczących znaczenia i wpływu marki nawozów na decyzje zakupowe podejmowane przez rolników. Zaprezentowano również wyniki badań dotyczących stopnia znajomości marek nawozów wieloskładnikowych przez producentów rolnych. Wyniki badań wykazały, że marka nawozu jako czynnik kształtujący zachowania rolników na badanym rynku zależy od wieku producentów rolnych i obszaru gospodarstw rolnych. Jak wynika z przeprowadzonej analizy korespondencji, bardzo duży wpływ marki nawozu na decyzje zakupowe cechował producentów rolnych prowadzących gospodarstwa rolne o powierzchni 30-49,99 ha oraz 100 ha i więcej.(abstrakt oryginalny)

The market of mineral fertilizers is one of the most important markets of agricultural production means of industrial origin. The specific character and importance of mineral fertilizers in agriculture makes it worth to pay special attention to the issues related to their purchase by agricultural producers. This paper presents results of empirical research concerning the importance and impact of a fertilizer brand on purchase decisions made by farmers. The results of the research concerning the extent of recognition of compound fertilizer brands among farmers were also shown. The results of the research demonstrated that a fertilizer brand, as a factor shaping farmers' behaviours in the examined market, depends on the age of agricultural producers and the area of agricultural holdings. As it appears from the correspondence analysis performed, a very large influence of a fertilizer brand on purchase decisions was characteristic of the agricultural producers running agricultural holdings with an area of 30-49.99 ha and 100 ha or more.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Dębski M., 2009. Kreowanie silnej marki. PWE, Warszawa.
 2. Kieżel E., 2004. Zachowania konsumentów i ich racjonalność, [w:] Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów (red. E. Kieżel). PWE, Warszawa.
 3. Kozielski R., Pogorzelski J., Dziekoński M., 2011. Komunikacja marketingowa, [w:] Wskaźniki marketingowe (red. R. Kozielskiego). Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa.
 4. Mazurek-Łopacińska K., 2002. Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 5. Patkowski P., 2010. Potencjał konkurencyjny marki. Wyd. Poltext, Warszawa.
 6. Piwowar A., 2011. Konkurencja na rynku nawozów mineralnych a zachowania producentów rolnych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej (2), pp. 174-179.
 7. Piwowar A., 2007. Nowe produkty w grupie nawozów mineralnych i ich marketing. Roczniki Naukowe SERiA, t. IX, z. 3, pp. 164-168.
 8. Spiak J., Piwowar A., 2007. Preferencje producentów rolnych w zakresie stosowania nawozów mineralnych na Dolnym Śląsku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Rolnictwo XCI, nr 56, pp. 73-82.
 9. Stanimir A., 2005. Analiza korespondencji jako narzędzie do badania zjawisk ekonomicznych. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 10. Ślusarczyk S., 2009. Aktywność marketingowa małych i średnich przedsiębiorstw. Wyd. Poltext, Warszawa.
 11. Woś J., Rachocka J., Kasperek-Hoppe M., 2011. Zachowania konsumentów - teoria i praktyka. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu