BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sajdakowska Marta (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Gutkowska Krystyna (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Żakowska-Biemans Sylwia (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Kosicka-Gębska Małgorzata (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Wierzbicki Jerzy (Polish Beef Association)
Title
Factors Influencing the Decision-Making Process of Beef Consumers
Czynniki warunkujące proces decyzyjny konsumentów wołowiny
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2012, R. 11, nr 1, s. 69-78, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Konsument, Proces decyzyjny, Mięso wołowe
Consumer, Decision proces, Beef meat
Note
streszcz., summ.
Abstract
Podstawowym celem przeprowadzonego badania było poznanie postaw, a szczególnie zachowań konsumentów w odniesieniu do czynników powodujących zakup mięsa wołowego oraz określenie barier ograniczających wybór tego rodzaju mięsa. Badanie przeprowadzono na 10 grupach konsumentów (gospodynie domowe w wieku 35-65 lat) wykorzystując metodę zogniskowanych wywiadów grupowych. Wyniki badań wskazują, że wołowina jest postrzegana jako mięso o pozytywnych walorach odżywczych, zdrowotnych oraz sensorycznych; jest kupowana ze względu na ważne uroczystości rodzinne. Jednakże popularność tego mięsa jest ograniczona z powodu barier głęboko zakorzenionych w świadomości konsumentów takich jak: (1) cena - wołowina jest mięsem znacznie droższym w porównaniu do innych rodzajów mięs oraz jest mniej wydajna; (2) mięso to wymaga większego zaangażowania konsumenta - jest raczej trudne w przygotowaniu oraz wymaga czasu, w związku z czym konsumenci mają problemy z przygotowaniem tego rodzaju mięsa oraz nie mają gwarancji uzyskania pożądanych efektów kulinarnych. Ostatnim czynnikiem wymienianym przez badanych był (3) brak akceptacji wśród dzieci - konsumentki twierdziły, że dzieci zazwyczaj nie lubią tego mięsa ze względu na jego właściwości sensoryczne.(abstrakt oryginalny)

The main aim of this research was to conduct consumers' attitudes and behaviour toward beef and to get know factors influencing purchase decisions as well as barriers discouraging consumers to choose this kind of meat. The research was conducted on 10 groups of consumers: housewives aged 35-65. The research was run by means of focus study. The results indicate that beef is perceived to have positive nutritional, health, and sensory attributes and it is bought for special family occasions. However, popularity of this meat is severely restricted because of barriers deep-rooted in consumers' minds: (1) price - beef is much more expensive comparing to other kinds of meat and it is less efficient; (2) it needs a lot of consumer commitment - it is rather difficult to prepare and time-consuming so some consumers cannot cope with this type of meat and do not have the guarantee of obtaining the desired culinary effect. The last factor mentioned by consumers was (3) lack of acceptance among children - female consumers state that children usually do not like this kind of meat due to its sensory properties.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Babicz-Zielińska E., 2000. Czynniki wpływające na wybór żywności. Mat. Konf. Konsument żywności i jego zachowania rynkowe, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa, 12-13.10.2000, Wydawnictwo SGGW Warszawa, 245-253.
 2. Gajewski S., 1994. Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 3. Gutkowska K., Ozimek I., 2002. Badania marketingowe na rynku żywności. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 4. Jeżewska-Zychowicz M., 1996. Zachowania żywieniowe konsumentów a proces edukacji żywieniowej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 5. Kędzior Z. (red.), 2005. Badania rynku, metody, zastosowania. PWE, Warszawa.
 6. Kowalska A., 2011. Food quality and its conditionings. Acta Sci. Pol. Oeconomia 10 (4), 43-54.
 7. Maison D., 2001. Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych. PWN, Warszawa.
 8. Maison D., Noga-Bogomilski A., 2007. Badania marketingowe. Od teorii do praktyki. GWP, Gdańsk.
 9. Matuszewska I., 1992. Sensoryczne metody ocen konsumenckich - charakterystyka i zastosowanie. Przem. Spoż. 7, 166-169.
 10. Narojek L., 1993. Niektóre aspekty uwarunkowań zachowań żywieniowych. Prace IŻŻ, Warszawa.
 11. Nikodemska-Wołowik A.M., 1999. Jakościowe badania marketingowe, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu