BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zając Czesław (Wrocław University of Economics; Wrocław School of Banking)
Title
Cultural and Personnel Problems in the Management of Human Resources in International Capital Groups in Light of Empirical Research
Kulturowe i personalne problemy zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowych grupach kapitałowych w świetle badań empirycznych
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2012, nr 6, s. 72-89, tab., bibliogr. 16 poz.
Human Resource Management
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Badania empiryczne, Grupa kapitałowa, Szok kulturowy
Human Resources Management (HRM), Empirical researches, Capital group, Culture shock
Note
summ., streszcz.
Abstract
W opracowaniu dokonano analizy i oceny treści, charakteru oraz skutków kulturowych i personalnych problemów towarzyszących zarządzaniu zasobami ludzkimi w międzynarodowych grupach kapitałowych. Problemy te zostały zidentyfikowane w trakcie badań empirycznych, przeprowadzonych przez autora opracowania, w podmiotach zależnych dużych korporacji globalnych, funkcjonujących w Polsce. Problemy, o których mowa obejmują: problemy z asymilacją ekspatriantów, szok kulturowy, "cynizm korporacyjny", zjawisko wielowładztwa, strach przed utratą pracy oraz stres menedżerów i pracowników wynikający także z wielokulturowego charakteru ich środowiska pracy. Przedstawione zostały także sposoby rozwiązywania analizowanych problemów, w ramach zarządzania zasobami ludzkimi badanych organizacji gospodarczych. (abstrakt oryginalny)

This study analyzes and assesses the content, character, and effects of cultural and personnel problems accompanying the management of human resources in international capital groups. These problems have been identified over the course of empirical studies conducted by this paper's author on the subsidiaries of major global corporations operating in Poland. These problems encompass questions of the assimilation of expatriates, culture shock, "corporate cynicism," the phenomenon of polyarchy, fear of job loss, and stress on the part of managers and workers stemming from the multicultural character of their work environment. Also presented are ways of solving the analyzed problems within the framework of human resource management in the investigated economic organizations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Berridge J., Cooper C.L., and Highley-Marchington C. (1997), Employee Assistance and Workplace Counseling, John Wiley & Sons, Chichester.
 2. Borucki Z. (1988), Stres organizacyjny. Mechanizm - następstwa - modyfikatory [Organizational stress: Mechanism - outcome - modifiers], University of Gdańsk Press, Gdańsk.
 3. Cartwright S. and Cooper C.L. (2001), Kiedy firmy łączą się lub są przejmowane. Strategie, konflikty, rozwiązania [When companies merge or are taken over: Strategies, conflicts, solutions], Petit, Warsaw.
 4. Cartwright S. and Hudson S.L. (2000), "Coping with Mergers and Acquisitions", in R. Burke and C.L. Cooper, Organizations in Crisis: Downsizing, Restructuring and Privatizations, Blackwell, Oxford.
 5. Cenin M. (1994), "Stres menedżerski" [Managerial stress], in Witkowski S. (Editor), Psychologia sukcesu [The psychology of success], PWN, Warsaw.
 6. D'Souza D. (1991), "Multiculturalism 101", Policy Review, Spring.
 7. Gableta M. and Karmalla E. (1999), "Zwolnienia pracowników przy wykorzystaniu outplacementu - praktyka polskich przedsiębiorstw" [Laying off workers using outplacement: The practice of Polish companies], in Jagas J. (Editor), Produktywność - konkurencyjność - integracja [Productivity - competitiveness - integration], University of Opole, Opole.
 8. Gesteland G. (2000), Różnice kulturowe a zachowania w biznesie [Cultural differences and behavior in business], PWN, Warsaw.
 9. Makowski K. (2000), "Ilościowe determinanty polityki personalnej" [Personnel policy quantitative determinants], in M. Juchnowicz, Strategia personalna firmy [Company personnel strategy], Difin, Warsaw.
 10. Marx E. (2000), Przełamywanie szoku kulturowego. Czego potrzebujesz aby odnieść sukces w międzynarodowym biznesie [Breaking through culture shock: What you need to be successful in international business], Placet Publishing Agency, Warsaw.
 11. Miroński J. (2000), Władza i polityka w przedsiębiorstwie [Authority and politics in the company], Difin, Warsaw.
 12. Pocztowski A. (2002), "Istota i kontekst międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi" [The essence and context of international human resource management], in A. Pocztowski (Editor), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi [International human resource management], Oficyna Ekonomiczna [Economic Publishers], Cracow.
 13. Sajkiewicz A. and Sajkiewicz Ł. (2002), Nowe metody pracy z ludźmi. Organizacja procesów personalnych [New methods of working with people: The organization of personnel processes], Poltext, Warsaw.
 14. Trompenaars F. and Hampden-Turner C. (2002), Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej [Seven dimensions of culture: The importance of cultural differences in economic activity], Oficyna Ekonomiczna [Economic Publishers], Cracow.
 15. Whetten D.A., Cameron K.S., and Woods M. (1996), Developing Management Skills for Europe, Addison Wesley Longman, New York.
 16. Winn D. (2003), Manipulowanie umysłem [Manipulating the mind], UNUS Publishers, Biblioteka Moderatora [The Moderator's Library], Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu