BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przytuła Sylwia (Wrocław University of Economics, Poland)
Title
Expatriates in Poland : Preliminary Empirical Research Results
Ekspatrianci w Polsce - wstępne wyniki badań empirycznych
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2012, nr 6, s. 89-103, rys., bibliogr. 38 poz.
Human Resource Management
Keyword
Klimat inwestycyjny, Badania empiryczne, Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Ekspat
Investment climate, Empirical researches, Direct investments, Foreign investment, Expatriate
Note
summ., streszcz.
Abstract
W ciągu ostatnich 20 lat transformacji polityczno-gospodarczej, Polska stała się, jednym z atrakcyjniejszych krajów Europy Środkowo- Wschodniej, pod względem lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych, w szczególności typu greenfield, co wiąże się z obecnością ekspatriantów w naszym kraju. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie profilu demograficznego ekspatów, motywów ich przyjazdu do Polski oraz problemów, z jakimi borykają się na co dzień. Poza studiami literaturowymi ,treścią artykułu są wstępne rezultaty badań stanowiące fragment projektu badawczego t: Kadra menedżerów ekspatriantów w przedsiębiorstwach międzynarodowych w Polsce (nr UMO-2011/01/D/HS4/01700), finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. (abstrakt oryginalny)

Over the past twenty years of political and economic transformation, Poland has become one of the most attractive countries of Central-Eastern Europe in terms of locations for foreign direct investments, especially of the greenfield type. This is tied with the presence of expatriates in the country. The goal of this article is a presentation of the demographic profile of expatriates, motives for their coming to Poland, and problems that they face on a day-to-day basis. In addition to literature studies, this article includes the preliminary results of research, a fragment of the "Expatriate Managerial Staff in International Companies in Poland" research project (No. UMO-2011/01/D/HS4/01700) as financed by the National Science Center. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Babbie E. (2004), Badania społeczne w praktyce [Social research in practice], PWN, Warsaw.
 2. Bańka A. (2006), Poradnictwo transnacjonalne. Cele i metody międzykulturowego doradztwa karier [Transnational consulting: Objectives and methods of intercultural career advisory services], Labor Market Department, Ministry of Labor and Social Policy, Warsaw.
 3. Brewster C. (1999), The Management of Expatriates, Kogan-Page, London.
 4. Castles S. and Miller M. (2006), Migracje we współczesnym świecie [Migration in today's world], PWN, Warsaw.
 5. Cerdin J. et al. (2009), The Role of Expatriates in Diffusing HRM Practices across the MNC: An Agency Perspective, in P. Benson et al. (Editor), The 9th International HRM Conference, Conference Proceedings, NMSU College of Business, Tallinn, Estonia.
 6. Collings D. and Scullion H. (2006), Strategic Motivations for International Transfers: Why Do MNCs Use Expatriates? in H. Scullion and D. Collings (Editors), Global Staffing, Routledge, London and New York.
 7. Dowling P. et al., International HRM, Fifth Edition, South Western Cengage Learning, Executive Report 2000, CreME, Cranfield School of Management, Cranfield, 2000, at http://www.wfpma.com/publications/PDFs/wlv10n4.pdf
 8. Global Expatriates Observatory, 2011 White Paper, Berlitz Consulting.
 9. "Global Firms in 2020: The Next Decade of Change for Organizations and Workers", The Economist, Economist Intelligence Unit, 2010.
 10. Harris H. (2000), Alterative Forms of International Working, Worldlink, Vol. 10, No. 44.
 11. Harzing A.W. (2004), Composing an International Staff, in A.W. Harzing (Editor), International HRM, Sage Publications, 2004.
 12. International Assignments Survey, Global Mobility Metrics, Mercer LLC, 2010.
 13. Invest in Poland. Bariery w napływie bezpośrednich inwestycji do Polski [Invest in Poland: Barriers to direct investments in Poland], Polish Information and Foreign Investment Agency (PAIiIZ), Warsaw, 2010.
 14. Karaszewski W. et al., (2010), Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw za granicą w postaci inwestycji bezpośrednich [The investment activities of Polish companies abroad in the form of direct investments], Research Report, Faculty of Economic Sciences and Management, Nicolaus Copernicus University Torun.
 15. Kawczyńska-Butrym Z. (2009), Migracje. Wybrane zagadnienia [Migration: Selected questions], Maria Curie-Skłodowska University Publishing House, Lublin.
 16. Key Themes and Top 10 Trends, SHRM Workplace Forecast, 2009.
 17. Matsumoto D. (2007), Psychologia międzykulturowa [Intercultural psychology], GWP, Gdańsk.
 18. Mobilność zasobów pracy [Labor resource mobility] (2000), E. Kryńska (Editor), ILSS, Warsaw.
 19. Murdoch A. (1999), Współpraca z cudzoziemcami w firmie [Collaboration with foreigners in a company], Poltext, Warsaw.
 20. Pocztowski A. (2002), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi [International human resource management], Oficyna Ekonomiczna [Economic Publishers], Cracow.
 21. Przytuła S. (2009), "Dylematy w doborze menedżerów na kluczowe stanowiska w filiach przedsiębiorstw międzynarodowych" [Dilemmas in the selection of managers for key positions in international corporation subsidiaries], in Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], ILSS, No. 3-4, Warsaw.
 22. Purgał-Popiela J. (2011), "Sukces misji zagranicznej i jego uwarunkowania - spojrzenie z perspektywy organizacji i ekspatrianta" [Foreign mission success and its conditions: A look from the perspective of the organization and the expatriate], Problemy Zarządzania [Problems of Management], Vol. 9, No. 4 (34).
 23. Rozkwitalska M. (2011), Bariery w zarządzaniu międzykulturowym [Barriers in intercultural management], Wolters Kluwer Publishing House, Cracow.
 24. Schroeder J. (2010), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi [International human resource management], Poznań University of Economics Publishers, Poznań.
 25. Simpson D. (2000), "Wyzwania i dylematy, przed jakimi stają pracownicy kierowani do pracy za granicę" [Challenges and dilemmas facing workers delegated to work abroad], in Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej. Handel międzynarodowy i inwestycje zagraniczne [Internationalization and globalization of the Polish economy: International trade and foreign investment], J. Rymarczyk and M. Sutkowski (Editors), Scientific Papers, No. 867, Wrocław University of Economics.
 26. Sitko-Lutek A. (2004), Kulturowe uwarunkowania doskonalenia menedżerów [Cutural conditions in manager training], Maria Curie-Skłodowska University Publishing House, Lublin.
 27. Suutari V. and Brewster C., (1999), International Assignments across European Borders: No Problems? in C. Brewster (Editor), IHRM: Contemporary Issues in Europe, Routledge.
 28. Szwiec P. (2009), "Wzrost efektywności expatów" [Growth in expatriate efficiency], in Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], No. 5/2009, ILSS, Warsaw.
 29. UNTCAD 2011, at http://untcad.org, accessed July 1, 2012.
 30. Zarządzanie kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych w Polsce [Managerial staff management in international organizations], T. Listwan and M. Stor (Editors), Wrocław University of Economics Publishers, Wrocław, 2009.
 31. http://untcad.org
 32. http://www.worldwideerc.org/Resources/MOBILITYarticles/Pages/0311-bellon.aspx, accessed on December 4, 2011.
 33. http://www.uwazamrze.pl, accessed on June 18, 2012.
 34. http://forsal.pl
 35. www.gmacglobalrelocationtrends.com
 36. http://www.brookfieldgrs.com
 37. http://www.paiz.gov.pl/pl
 38. http://www.obserwatorfinansowy.pl
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu