BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołodziej Arkadiusz (University of Szczecin, Poland), Kołodziej-Durnaś Agnieszka (University of Szczecin, Poland)
Title
Managing Ship Crews : Qualitative Research among Seamen
Zarządzania załogą na statku - badania jakościowe wśród marynarzy
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2012, nr 6, s. 53-71, bibliogr. 17 poz.
Human Resource Management
Keyword
Obszary problemowe, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie różnorodnością
Problem areas, Human Resources Management (HRM), Diversity management
Note
summ., streszcz.
Abstract
W artykule podejmowany jest problem zmieniających się warunków pracy na morzu. Autorzy dokonują rekapitulacji głównych aspektów środowiska pracy na statku dalekomorskim wykorzystując analizy przeprowadzone na gruncie socjologii morskiej dotyczących polskich przedsiębiorstw gospodarki morskiej w czasach PRL. Następnie, na bazie badań jakościowych przeprowadzonych przez autorów wyłoniono siedem głównych zagadnień jako podstawowych obszarów problemowych związanych z zarządzaniem załogami marynarzy na statku dalekomorskim. Analizie poddano cztery z nich: różnice kulturowe i zarządzanie różnorodnością, sfera publiczna, ekonomizacja funkcji personalnej, etos marynarza. Na zakończenie zaprezentowano praktyczne wskazówki dla zarządzających zasobami ludzkimi. (abstrakt oryginalny)

This article looks at questions of changing conditions of work at sea. The authors recapitulate the main aspects of the working environment on a deep-sea vessel using maritime sociology based analyses conducted on Polish maritime enterprises during the period of the People's Republic of Poland. Subsequently, based on qualitative research conducted by the authors, seven main questions were isolated as basic problem areas connected with the management of seamen on a deep-sea vessel. Four of them were subject to analyses: cultural differences and diversity management, the public sphere, the economizing of the personnel function, and the seaman ethos. Practical recommendations for human resource management are presented as a conclusion. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arredondo P. (1996), Successful Diversity Management Initiatives, SAGE Publications, Thousand Oaks-London-New Delhi.
 2. Bryniewicz W. (2004), Geneza i dzieje socjologii morskiej [The Genesis and history of maritime sociology], University of Szczecin Scientific Press, Szczecin.
 3. Bryniewicz W., Kołodziej-Durnaś A., and Stasieniuk Ż. (2010), "The Origins of Maritime Sociology and Trends of Its Development", Roczniki Socjologii Morskiej / Annuals of Maritime Sociology, vol. XIX, pp. 121-132.
 4. Cocco E. (2010), "Performing Maritime Imperial Legacies: Tourism and Cosmopolitanism in Odessa and Trieste", Anthropological Notebooks, vol. 16 (1), 2010, pp. 37-57.
 5. Coelho M.P., Filipe J.B., and Ferreira M.B. (2010), "Between Market and Law: Common Fisheries Policy and the Quota Hopping Case", Roczniki Socjologii Morskiej / Annuals of Maritime Sociology, vol. XIX, pp. 47-58.
 6. Doktór K. (1964), Przedsiębiorstwo przemysłowe. Studium socjologiczne Zakładów Przemysłu Metalowego "H. Cegielski" [Industrial companies: A sociological study of the H. Cegielski Metalworking Company], Książka i Wiedza Publishers, Warsaw.
 7. Domański H., Sawiński Z., and Słomczyński K.M. (2007), Nowa klasyfikacja i skale zawodów [A new classification and scale for professions], IFiS PAN, Warsaw, 2007, p. 153.
 8. Durka W. (1995), Władza, efektywność, kierowanie. Studium funkcjonowania organizacji dalekomorskiego statku rybackiego [Authority, efficiency, and management: A study in the functioning of the organization of a deep-sea vessel], Szczecin.
 9. Heikell T. (2010), "Growing up in a Seafaring Family: Recollecting One's Childhood with an Absent and Present Father", Roczniki Socjologii Morskiej / Annuals of Maritime Sociology, vol. XIX, pp. 59-72.
 10. Janiszewski L. (1967), Rybacy dalekomorscy. Studium socjologiczne [Deep-sea fishermen: A sociological study], Instytut Zachodni [The Western Institute], Poznań.
 11. Janiszewski L. (1969), "Dalekomorski statek rybacki jako system społeczny" [The deep-sea fishing vessel as a social system], in Ludzie morza [People of the sea], L. Janiszewski (Editor), Instytut Zachodniopomorski [The Western Pomeranian Institute], Szczecin, pp. 25-51.
 12. Kołodziej A. (2011), "Teoria systemu społecznego a problem zróżnicowania w obrębie organizacji" [Social system theory and the question of differentiation within the organization], in Oxana Kozlova and Agnieszka Kołodziej-Durnaś (Editors), Kulturowe zróżnicowanie narodowych, regionalnych i organizacyjnych tożsamości [Cultural diversity in national, regional, and organizational identity], Economicus, Szczecin, 2011, pp. 213-215.
 13. Kołodziej-Durnaś A. (2009), "Zarządzanie różnorodnością - inkluzja, innowacja czy instrumentalizacja?" [Diversity management: Inclusion, innovation, or instrumentalization?], in Banaszak Sławomir and Doktór Kazimierz (Editors), Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania [Sociological, educational, and psychological problems in management], Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania [College of Communications and Management Press], Poznań.
 14. Koźmiński A.K. (2000), "Zarządzanie międzynarodowe" [International management], in Zarządzanie. Teoria i praktyka [Management: Theory and practice], Andrzej K. Koźmiński and Włodzimierz Piotrowski (Editors), PWN, Warsaw, pp. 531-581.
 15. Nikołajew J. (1991), Zawód i praca w rybołówstwie dalekomorskim. Studium wybranych problemów społecznych [The profession and work in deep-sea fishing: A study in selected social questions], Szczecin.
 16. Sennett R. (2006), Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie [Character corrosion: The personal consequences of work in the new capitalism], MUZA SA, Warsaw.
 17. Stasieniuk Ż. (2009), Zbiorowość marynarzy w procesie zmian społecznych [The seaman community in the process of social change], University of Szczecin Scientific Press, Szczecin.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu