BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Juchnowicz Marta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Efektywne sposoby poprawy elastyczności wynagrodzeń
Effective Methods for Improvement of Flexibility of Wages
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 248, s. 223-230, tab., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. T. 1, Problemy zarządczo-ekonomiczne
Keyword
Elastyczność płac, Wynagrodzenia
Wage flexibility, Remuneration
Note
streszcz., summ.
Abstract
Elastyczność wynagrodzeń na poziomie indywidualnych pracowników i zespołów stanowi kanon kształtowania systemów wynagrodzeń. Dynamizm warunków funkcjonowania w skali globalnej, szczególnie w warunkach kryzysu ekonomicznego, rozszerzył to wymaganie o płaszczyznę organizacji. Współczesne uwarunkowania stwarzają wyzwania wobec elastycznych rozwiązań w dziedzinie systemów wynagradzania, które zapewniają dostosowanie całkowitej kwoty i struktury wydatków na wynagrodzenia do wyników finansowych firmy i innych dynamicznych warunków społeczno-ekonomicznych, a także zawierają mechanizmy proinnowacyjne. Możliwe rozwiązania dotyczą instrumentów ze sfery wynagrodzeń, a także innych narzędzi systemu ZKL. Ze względu na różną efektywność i ograniczenia istotna jest identyfikacja warunków, które determinują elastyczność systemów wynagrodzeń. (abstrakt oryginalny)

Flexibility of wages on the level of individual employee and teams is a standard for the development of remuneration systems. The dynamism of the operating conditions on a global scale, especially in conditions of the economic crisis, has extended this requirement to the area of organization. Contemporary conditions pose challenges to flexible solutions in the field of pay systems, which provide the adjustment of the total amount and structure of expenditure on salaries to the company's financial results and other dynamic socio-economic conditions, and also incorporate pro-innovative mechanisms. Possible solutions concern instruments from the sphere of wages as well as other tools of human capital management system. Due to the varying efficiency and restrictions, it is important to identify conditions that determine flexibility of the remuneration systems. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
  2. Dziechciarz P., Wnioski z międzynarodowych porównań wskaźników inwestycji w kapitał ludzki i zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki w oparciu o badania PwC Saratoga Institute, referat wygłoszony na konferencji "Zaangażowany pracownik- innowacyjna firma", IPiSS, Warszawa 2010.
  3. European Commision.com, http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/directors-remun/ financialsector_290409_pl. pdf.
  4. Georgsdottir A.S., Getz I., How flexibility facilitates innovation and ways to manage it in organizations, "Creativity and Innovation Management" 2004, Vol. 13, No. 3.
  5. Juchnowicz M. (red.), Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Difin, Warszawa 2007.
  6. Kalleberg A.L., Organizing flexibility: the flexible firm in a new century, "British Journal of Industrial Relations" 2001.
  7. Kinowska H., Wynagradzanie kompetencji, [w:] M. Juchnowicz (red), Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Difin, Warszawa 2007.
  8. Kroll K.M., Let's get flexible, "HR Magazine" 2007, No. 4.
  9. Pathak R.C., Flexibility - thinking shift for organizational excellence, "Global Journal of Flexible Systems Management" 2005, Vol. 6, No 3&4.
  10. Whittlesey F., Compensation Innovations for the Economic Downtum "Insightout" from Buck Consultants Thought Leaders, Buck Consultants, 2009.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu