BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Konieczny P. (Poznan University of Life Sciences, Poland), Dobrucka R. (Poznań University of Economics, Poland), Mroczek E. (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Title
Using Carbon Footprint to Evaluate Environmental Issues of Food Transportation
Zastosowania śladu węglowego do oceny aspektów środowiskowych związanych z transportem żywności
Source
LogForum, 2013, vol. 9, nr 1, s. 3-10, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Keyword
Żywność, Transport, Ochrona środowiska, Emisja gazów
Food, Transport, Environmental protection, Gas emissions
Note
summ., streszcz., Zfsg.
Abstract
Wstęp: Stale rośnie znaczenie międzynarodowego handlu żywnością, a produkty spożywcze przebywają niekiedy bardzo znaczne odległości przy użyciu różnego typu środków transportu. Zagadnienia związane z transportem żywności powinno rozpatrywać się nie tylko w aspekcie jakości i bezpieczeństwa żywności lecz także w aspekcie środowiskowym. Proponuje się liczne metody dla oceny oddziaływania transportu żywności na środowisko w całym typowym łańcuchu żywnościowym. Ślad węglowy wydaje się interesującym wskaźnikiem przydatnym do takiej analizy.
Metody: Analiza wykonana w niniejszym pracowaniu została głownie przeprowadzona w oparciu o publikacje opublikowane w ostatnim dziesięcioleciu z uwzględnieniem niektórych opinii dostępnych na różnych stronach internetowych.
Wyniki i wnioski: Emisje gazów cieplarnianych towarzyszą transportowi żywności w całym łańcuchu żywnościowym. Wskaźnik śladu węglowego można stosować do oceny różnych oddziaływań środowiskowych na każdym etapie łańcucha dostaw, włączając produkcję pierwotną, przetwarzanie żywności, zużycie energii i paliwa podczas dystrybucji żywności, handlu, a także w działaniach konsumenta w gospodarstwie domowym. Sumowanie emisji gazów cieplarnianych na wszystkich wymienionych etapach prowadzi to oszacowania śladu węglowego produktu przydatnego jako narzędzie oddziaływania na zachowania żywieniowe konsumentów. (abstrakt oryginalny)

Background: The international trade of food commodities is still growing and food products are transported sometimes for a long distance using various modes. Food transportation issues should be discussed not only in respect to quality and safety concerns but also from environmental point of view. Numerous approaches are proposed to study impacts of food transportation along typical food chain on environment. Carbon footprint based on seems to be an interesting indicator for such analysis.
Material and methods: The analysis carried out in this study is based mainly on data presented in paper and reports published in recent decade, including some opinions available on various internet websites.
Results and conclusions: The greenhouse gas emissions associated food transport along whole food supply chain. Carbon footprint can be used to study various environmental impacts on each chain stage including primary production, food processing, fuel and energy consumption in food distribution, retail issues and product use by consumer during household consumption. Adding these together all of the greenhouse gas emissions gives the total carbon footprint for a product useful to affect consumer nutritional behaviors. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ackerley N., Sertkaya A., Lange R., 2010, Food Transportation Safety: Characterizing Risks and Controls by Use of Expert Opinion, Food Protection Trends, 30 (4), 212-222
 2. Anonymous, 2011, Eat less meat, Time for change, timeforchange.org.
 3. Anonymous, 2012, The Environmental Cost of Food Transportation, www.ecoevaluator.com.
 4. Anonymous, 2012b, Product Carbon Footprint Summary , Ed. Tesco, Issued August 2012
 5. Bakas J., 2010, Food and Greenhouse Gas (GHG) Emissions, www.scpknowledge. eu/sites/default/files/KU_Food_GHG_emissions.pdf.
 6. Badyda A. J., 2010, Zagrożenia środowiskowe ze strony transportu [Environmental impact of transport] Nauka, 4, 115-125 (in Polish)
 7. Bendickson, N.J., 2007, Transportation and food distribution security. TransActions, NAOSH Week 2007 (Special Edition): 15-17.
 8. Conolly K.B., 2008, Conquering the Carbon Footprint, 10/08/2008, www.foodprocessing.com.
 9. Engineering TollBox, 2012, Environmental emission of carbon dioxide CO2 when combustion fuels like coal, oil, natural gas, LPG and bio energy, www.engineeringtoolbox.com.
 10. Eshel G., Martin P., 2006, Diet, Energy and Global Warming, Earth Interactions, Vol. 10, Paper No. 9, 1- 15.
 11. Fet A. M., 2001, LCA and Indicators for Environmental Reporting in Transport, LCA-Journal, Life Cycle Assessment Society of Japan, Issue 23, 3-8. (in Japanese).
 12. Finkbeiner, M. (2009). Carbon footprintingopportunities and threats. International Journal of Life Cycle Assessment, 14, 91-94.
 13. Forester C., Green K., Bleda M., Dewick P., Evans P., Flynn A., Mylan J., 2006, Environmental Impact of Food Production and consumption: A report to the Department for Environment, Food and Rural Affairs, Manchester Business School, Defra , London.
 14. IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change, 2007, Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge.
 15. Konieczny P., Pikul J., 2011, Przetwórstwo i dystrybucja żywności w zrównoważonym rozwoju-wybrane zastosowania wskaźnika śladu węglowego [Food Processing and Distribution in Sustainable Development: selected applications of Carbon Footprint], Gaz, Woda, Technika Sanitarna , nr 7-8, 300-303 (in Polish).
 16. Marlow H.J., Hayes W.K., Soret S., Carter R., Schwab E.R., Sabate´ J., 2009, Diet and the environment: does what you eat matter? Am J Clin Nutr, 89(suppl):1699S-703S.
 17. McKinnon A., 2010, Green Logistics: the Carbon Agenda. LogForum 6, 3, 1.
 18. Pimetel D., 2006, Impacts of Organic Farming on the Efficiency of Energy Use in Agriculture, Ed. The Organic Center, Cornell University, Ithaca, USA.
 19. Raport DIAS, 2003, Life Cycle Assessment in the Agri-food Sector, Proceedings of the 4th International Conference, October, Bygholm, Denmark, www.lcafood.dk.
 20. Reijnders L., Soret S, 2003, Quantification of the environmental impact of different dietary protein choices Am J Clin Nutr., 78(suppl): 664S-8S.
 21. Sathaye N., Li Y., Horvath A. and Madanat S., 2006, The Environmental Impacts of Logistics Systems and Options for Mitigation , Working paper, UCB-ITSVWP- 2006-4.
 22. Uvarov S., 2011, Problems of logistic systems sustainable development in delivery chains. LogForum 7, 4, 6.
 23. Weber C.,L., Matthews H.S., 2008, Food-Miles and the Relative Climate Impacts of Food Choices in the United States, Environ. Sci. Technol., 42 (10), 3508-3513.
 24. Wright, L., Kemp, S., Williams, I., 2011, Carbon footprinting': towards a universally accepted definition, Carbon Management 2(1): 61-72. doi:10.4155/CMT.10.39.
 25. Wackernagel, M. and Rees, W.E., 1996, Our ecological footprint - reducing human impact on the earth. New Society Publishers Gabriola Island, B.C., Canada.
 26. Wakeland W., Cholette S., Venkat K., 2012, Food Transportation Issues and Reducing Carbon Footprint, in: Green Technologies in Food Production and Processing, Ed. Boye J.I., Arcand Y., Springer-Verlag GmbH, 211-236.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu