BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Huderek-Glapska Sonia (Poznań University of Economics, Poland)
Title
The Employment and Income Benefits of Airport Operation on the Country in Transition
Wpływ funkcjonowania portu lotniczego na zmiany w dochodzie i w zatrudnieniu w kraju w okresie transformacji
Source
LogForum, 2013, vol. 9, nr 1, s. 27-34, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Analiza przepływów międzygałęziowych, Porty lotnicze, Przedsiębiorstwo transportu lotniczego, Zatrudnienie
Input-output analysis, Airports, Air transport enterprise, Employment
Note
summ., streszcz., Zfsg.
Company
Port Lotniczy im. F. Chopina w Warszawie
Warsaw Chopin Airport
Abstract
Wstęp: Rynek przewozów lotniczych w Polsce ulega zmianom, które odbywają się zarówno po stronie popytu jak i podaży. Polskie porty lotnicze doświadczyły bezprecedensowego wzrostu ruchu lotniczego. Jednak wzrost liczby połączeń lotniczych, który tworzy korzyści zarówno dla portu lotniczego, pasażerów, całego rynku lotniczego oraz pośrednio dla społeczeństwa - w tym samym czasu prowadzi do wzrostu kosztów społecznych, związanych z nasileniem hałasu i zanieczyszczenia środowiska. Korzyści z funkcjonowania portu lotniczego znajdują odzwierciedlenie w tworzeniu zatrudnienia i dochodów. Istniejąca literatura ujawnia luki w wiedzy w zakresie ekonomicznego wpływu transportu lotniczego w krajach w okresie transformacji.
Metody: Badaniu poddano możliwość zastosowania modelu społeczno-ekonomicznego wpływu portu lotniczego w kraju w okresie transformacji. W szczególności badaniu poddano zmiany w dochodach i zatrudnieniu, jakie wynikają z funkcjonowania portu lotniczego. W pomiarze społeczno-ekonomicznych efektów zastosowano model nakładów i wyników. Badanie wpływu portu lotniczego na otoczenie przeprowadzono na przykładzie największego portu lotniczego w Polsce - Warsaw Chopin Airport.
Rezultaty: Wyniki badań wskazują na znaczne zmiany w dochodzie i w zatrudnieniu w regionie, które to zmiany są efektem funkcjonowania portu lotniczego. Działalność Warsaw Airport przyczyniła się do generowania 527.8m EUR w cenach bieżących w 2011 roku. Łącznie 19.349 miejsca pracy zależały w sposób bezpośredni, pośredni i indukowany od funkcjonowania warszawskiego portu lotniczego.
Wniosek: Wielkość produkcji w porcie lotniczym wyrażona liczbą operacji lotniczych oraz liczbą obsługiwanych pasażerów i towarów jest dodatnio skorelowana z wielkością korzyści społeczno-ekonomicznych generowanych przez ten port. Ograniczenie rozwoju portu lotniczego odzwierciedlająca się w niezdolności do zaspokojenia potrzeb transportowych wyrażonych przez społeczeństwo może generować koszty utraconych korzyści. (abstrakt oryginalny)

Background: The air transport market in Poland is undergoing significant changes, which take place both on the demand and supply side. Polish airports have experienced the unprecedented growth of air traffic. However, the increase in the number of airline connections - which benefits airports, passengers, aircraft industry and, indirectly, the whole society - at the same time results in the growth of social costs reflected by the intensification of noise and environmental pollution. The benefits of airport operation are reflected in the generation of employment and income. Existing literature reveals a gap in the knowledge in respect of impact of aviation in countries in transition.
Material and methods: This paper investigates the applicability of socio-economic impact of air transport model to country in transition. In particular, it presents the employment and income benefits of airport operation. The input-output model is employed to measure the economic benefits of airport operation. The largest airport in Poland, Warsaw Chopin Airport is used as a case study.
Results: The estimation results for the income and employment effects are found to be significant. The operations of Warsaw Chopin Airport contributed to the generation of 527.8m EUR in current prices in 2011. Altogether, 19,349 jobs have been generated as the result of the direct, indirect and induced impact of Warsaw Chopin Airport.
Conclusion: The size of production in the airport expressed in the number of aircraft operations and the number of passengers and goods serviced is positively correlated with the level of economic impact. The restriction on the development of the airport reflected by the inability to meet transport needs expressed by the society may generate opportunity costs. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Britton E., Cooper A., Tinsley D., 2005. The Economic Catalytic Effects of Air Transport in Europe. Oxford Economic Forecasting. European Transport Conference Proceedings.
 2. Butler S. E., Kiernan, L. J., 1992. Measuring the Regional Economic Significance of Airports. Office of Airport Planning and Programming, Federal Aviation Administration, Washington, DC.
 3. Button K. J., Lall, S., Stough, R. and Trice, M., 1999. High-technology employment and hub airports. Journal of Air Transport Management 5, 53-59.
 4. Button K.J., Taylor, S. Y., 2000. International Air Transportation and Economic Development. Journal of Air Transportation Management 6, 209-222.
 5. DeSalvo J., 2002. Direct Impact of an Airport on Travelers' Expenditures: Methodology and Application. Growth and Change 33, 485-496.
 6. Gillen D., Hinsch H., 2001. Measuring the economic impact of liberalization of international aviation on Hamburg airport. Journal of Air Transport Management 7, 25-34.
 7. Green R.K., 2007. Airports and economic development. Real Estate Economics 35, 91-112.
 8. Leontief W., 1936. Quantitative Input and Output Relations in the Economic Systems of the United States. The Review of Economics and Statistics 18, 105-125.
 9. Lu, C., 2011, The economic benefits and environmental costs of airport operations: Taiwan Taoyuan International Airport. Journal of Air Transport Management 17, 360-363.
 10. Niemeier H.-M., 2001. On the Use and Abuse of Impact Analysis for Airports: A Critical View from the Perspective of Regional Policy. In: Pfähler, W., (ed.), Regional Input-Output Analysis. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden.
 11. Oxford Economic Forecasting (OEF), 2006. The Economic Contribution of the Aviation Industry in the UK. OEF, Oxford.
 12. Pfähler W., 2001. Input-Output Analysis: A user's guide and call for standardization. In: Pfähler, W., (ed.), Regional Input-Output Analysis. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden.
 13. Rietveld P., Bruinsma, F., 1998. Is Transport Infrastructure Effective? Transport Infrastructure and Accessibility: Impacts on the Space Economy. Springer-Verlag, Berlin.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu