BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Malina Anna (Cracow University of Economics, Poland)
Title
Research on Structural Similarities between Poland and EU Countries in Terms of Employment Structure
Source
Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 2005, no 4, s. 57-70, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Struktura zatrudnienia, Zatrudnienie, Badania porównawcze
Employment structure, Employment, Comparative examination
Abstract
(fragment of original text)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Głąbicka K., Rynek pracy w Unii Europejskiej, stan i peispektywy [The Labour Market in EU Countries: Current State and Perspectives], Difin, Warsaw 2000.
 2. Głowacka J.E., 1995, Tendencje na rynku pracy w krajach Unii Europejskiej [Labour Market Trends in EU Countries], "Gospodarka Narodowa", nr 5.
 3. Grabiński T., Malina A., Wydymus S., Zeliaś A. ed., Metody statystyki międzynarodowej [International Statistics Methods], PWE, Warsaw 1988.
 4. Karpiński A., 1996, Perspektywy zmian na rynku pracy w okresie do roku 2010 [Prospects of Change on the Labour Market to 2010], "Rynek Pracy", nr 7.
 5. Karpiński A., Paradysz S., Ziemecki J., Zmiany struktury gospodarki w Polsce do roku 2010. Polska na tle Unii Europejskiej [Changes in Poland's Economic Structure to 2010. Poland Compared to EU Countries], Elipsa, Warsaw 1999.
 6. Kukuta K., 1986, Przegląd wybranych miar zgodności struktur [A Review of Some Concordance Structure Measures], "Przegląd Statystyczny", nr 4.
 7. Kukuła K., Statystyczna analiza strukturalna i jej zastosowanie w sferze usług produkcyjnych dla rolnictwa [A Structural Statistical Analysis and Its Application in the Production Services Sphere for Agriculture], Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Monografie nr 89 [Special Series: Monografie], Cracow 1989.
 8. Malina A., Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw [A Multidimensional Analysis of the Spatial Differentiation of Poland's Economic Structure by Voivodship], Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Monografie nr 162 [Special Series: Monografie], Cracow 2004.
 9. Malina A., Analiza zmian struktury zatrudnienia w Polsce w porównaniu z krajami Unii Europejskiej [An Analysis of Changes in Poland's Employment Structure Compared to EU Countries], Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 726 [Academic Papers of the Cracow University of Economics], Cracow 2006.
 10. Michalski T., 1995, Miary taksonomiczne w programach dojścia do Unii Europejskiej (podobieństwo struktur, zróżnicowanie poziomów, dystans czasowy) [Taxonomic Measures in Schedules of European Union Accession (Structure Similarity, Differentiation of Levels, Period Distance)], "Przegląd Statystyczny", nr 2.
 11. Rutkowski J., 1981, Podobieństwo struktury i zmiany strukturalne - zagadnienia kwantyfikacji [Similarity of Structure and Structural Changes - Quantification Issues], "Wiadomości Statystyczne", nr 8.
 12. Sokołowski A., Empiryczne testy istotności w taksonomii [Empirical Significance Tests in Taxonomy], Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Monografie nr 108 [Special Series: Monografie], Cracow 1992.
 13. Strahl D., Podobieństwo struktur ekonomicznych [The Similarity of Economic Structures], Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Academic Papers nr 281, Wroclaw 1985.
 14. Strahl D., 1996, Równowaga strukturalna obiektu gospodarczego [The Structural Equilibrium of an Economic Object] @@@ Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych [Time-Spatial Modelling and the Prediction of Economic Phenomena], ed. Zeliaś A., Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Cracow .
 15. Strahl D., Panasiewicz Z., Długookresowe wzorce transformacji strukturalnej Polski [Long-Term Patterns in Poland's Structural Transition], Międzynarodowe Studia Porównawcze [International Comparative Studies], IRiSS, Warsaw 1997.
 16. Walesiak M., 1983, Propozycja rodziny miar odległości struktur udziałowych [A Proposal of Distance Measures of Share Structures], "Wiadomości Statystyczne", nr 10.
 17. Walesiak M., Pojęcie, klasyfikacja i wskaźniki podobieństwa struktur gospodarczych [Definition, Classification and Indicators of Economic Structure Similarities], Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Academic Papers nr 285, Wroclaw 1984.
 18. Walesiak M., Pomiar podobieństwa obiektów w świetle skal pomiaru i wag zmiennych, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Academic Papers nr 950, Wrocław 2002.
 19. Zeliaś A. ed., Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej [Standards of Living in Poland and EU Countries], PWE, Warsaw 2004.
Cited by
Show
ISSN
1642-168X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu