BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wierzbica Anna (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Domniemanie właściwości organów jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań publicznych
Presumption of the Jurisdiction of Territorial Self-government Units in the Performance of Public Tasks
Source
Samorząd Terytorialny, 2012, nr 12, s. 6-14, przypisy
Keyword
Jednostki administracyjne, Normy prawne, Samorząd terytorialny
Administrative units, Legal standards, Local government
Note
streszcz., summ.
Abstract
Generalne klauzule kompetencyjne funkcjonujące w samorządzie terytorialnym są normami prawnymi niezbędnymi przy określaniu właściwości organów jednostek samorządu terytorialnego w realizacji tych zadań samorządu, które mocą konkretnego przepisu nie zostały zastrzeżone na rzecz żadnego z organów. W przypadku klauzul kompetencyjnych - inaczej niż w większości przypadków, w których przepisy ustrojowych ustaw samorządowych wykazują się istotnym stopniem podobieństwa - ustawodawca przyjął odmienne zasady w ustawie o samorządzie gminnym i ustawie o samorządzie województwa, pomijając je w odniesieniu do samorządu powiatowego. Biorąc pod uwagę niezwykle ważną funkcję klauzul kompetencyjnych, autorka stwierdza, że to pominięcie w ustawie o samorządzie powiatowym jest istotnym przeoczeniem ustawodawcy. (abstrakt oryginalny)

The general jurisdiction clauses operating in the territorial self-government are necessary legal standards for the determination of the jurisdiction of the bodies of the self-government unit in the performance of those self-government tasks which have not been reserved for any of the bodies by a specific regulation. In the case of jurisdiction clauses - otherwise than in mosteases, in which the provisions of the self-government Acts of law are similar to a significant extent - the legislator has assumed different principles in the Act on Municipal Self-Covernment and the Act on Voivodship Self-Government, ignoring them with respect to the county self-government. Given the extremely important function of the jurisdiction clauses, the authoress states that this omission in the Act on County Self-Government is a significant oversight by the legislator. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Dobosz P. w: P. Chmielnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2010.
 2. Gromski W. w: Kalina-Prasznic U. (red.), Encyklopedia prawa, Warszawa 2007.
 3. Kociński C., Normy domniemania w prawie samorządu terytorialnego - cz. 1, "Samorząd Terytorialny" 2007/4.
 4. Kociński C., Normy domniemania w prawie samorządu terytorialnego - cz. 2, "Samorząd Terytorialny" 2007/5.
 5. Kulesza M., Budowanie samorządu. Wybór tekstów ze "Wspólnoty" 1990-2007, Warszawa 2008.
 6. Kulesza M., O tym, ile jest decentralizacji w centralizacji, a także o osobliwych nawykach uczonych administratywistów, "Samorząd Terytorialny" 2009/12.
 7. Moll T. w: B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2010.
 8. Szewc A., Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2010.
 9. Skorupka S., Auderska H., Łempicka Z. (red.), Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1989.
 10. Skrzydło-Niżnik I., Model ustroju samorządu terytorialnego w Polsce na tle zagadnień ustrojowego prawa administracyjnego, Kraków 2007.
 11. Wierzbica A., Miasto na prawach powiatu. Zagadnienia ustrojowe, Warszawa 2006.
 12. Wierzbica A., Realizacja norm prawa administracyjnego przez organy powiatu, w: S. Wrzosek, M. Domagała, J. Izdebski, T. Stanisławski (red.), Przegląd dyscyplin badawczych pokrewnych nauce prawa i postępowania administracyjnego, Lublin 2010.
 13. Złakowski Ł. w: R. Hauser, Z. Niewiadomski (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa, Warszawa 2011.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu