BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Suchacka Małgorzata (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Co z tym Śląskiem? Samorządowcy o szansach na region wiedzy
What about Silesia? Self-government Politicians on the Opportunity to Be a Knowledge Region
Source
Samorząd Terytorialny, 2012, nr 12, s. 25-38, rys., przypisy
Keyword
Samorząd terytorialny, Rozwój regionalny, Wiedza
Local government, Regional development, Knowledge
Note
streszcz., summ.
Country
Śląsk
Silesia
Abstract
Procesy, które występują w regionach przemysłowych, najczęściej są związane z przechodzeniem regionów do fazy poprzemysłowej charakteryzującej się wzmożonym naciskiem na rozwój nowoczesnych technologii i doskonalenie kapitału ludzkiego. W artykule autorka omawia wyniki badań przeprowadzonych w 2011 r. właśnie w czterech przemysłowych subregionach województwa śląskiego. W części teoretycznej opracowania przedstawia odniesienia do rozwoju regionalnego, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji regionu uczącego się, oraz uwarunkowania rozwoju regionalnego Śląska w ujęciu historycznym. W części empirycznej autorka omawia natomiast założenia i wyniki badań z podziałem na subregiony województwa, ukazując potencjalne poziomy samorządowej współpracy subregionalnej. (abstrakt oryginalny)

The processes which are taking place in industrial regions are most frequently related to the movement of the regions into the post-industrial phase characterized by increased emphasis on the development of modern technologies and the improvement of human capital. In the article, the authoress discusses the results of surveys conducted in 2077 in four industrial subregions of the Silesian Voivodship. In the theoretical part of the article, she presents references to regional development, with particular emphasis on the concept of a learning region, as well as the conditions for the regional development of Silesia in the historical perspective. However, in the empirical part, she discusses the assumptions and results of the division into subregions of the Voivodship, showing the potential perspectives for sub-regional self-government cooperation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Asheim B.T., Industrial Districts: The Contributions of Marshall and Beyond, w: G.L. Clark, M.P. Feldman, M.S. Gertler (red.), The Oxford Handbook of Economic Geography, Oxford 2000.
 2. Drucker P., Społeczeństwo pokapitalistyczne, Warszawa 1999.
 3. Florida R.L., Cities and the Creative Class, Nowy Jork, Warszawa 2010.
 4. Herbst M., Kapitał ludzki, dochód i wzrost gospodarczy w badaniach empirycznych, w: M. Herbst (red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Warszawa 2007.
 5. Klincewicz K., Innowacyjność, alent i tolerancja w polskich regionach, w: A.H. Jasiński (red.), Innowacyjność polskiej gospodarki w okresie transformacji. Wybrane aspekty, Warszawa 2010.
 6. Lagendijk A., Regional learning between variation and convergence: The concept of 'mixed-land-use' in regional spatial planning in the Netherlands, "Canadian Journal of Regional Science" 2001/1.
 7. Nowakowska A., Przygocki Z., Sokołowicz M.E., Region w gospodarce opartej na wiedzy. Kapitał ludzki. Innowacje. Korporacje transnarodowe, Warszawa 2011.
 8. Osborne M., Sankey B., Wilson B. (red.), Social Capial, Lifelong Learning and the Management of Place: An International Perspective, Londyn 2007.
 9. Ratti R., Bramanti A., Gordon R., The Dynamics of Innovative Regions. The GREMI Approach, Ashgate 1997.
 10. Senge P., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Kraków 2004.
 11. Stenberg R., SArndt O., The Firm or the Region - What Determines European firms' Innovation Behavior, Cologne 2000.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu