BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skica Tomasz (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie), Wołowiec Tomasz (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie), Reśko Dariusz (Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University)
Title
Stawki podatkowe jako instrument stymulujący rozwój gminy a założenia racjonalnej strategii podatkowej gminy
Tax Rates as an Instrument Stimulating the Development of Municipalities and a Rational Tax Strategy for the Municipality
Source
Samorząd Terytorialny, 2012, nr 12, s. 39-57, przypisy
Keyword
Gmina, Stawki podatkowe, Rozwój gospodarczy regionów
District, Tax rates, Economic development of regions
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule autorzy dokonują oceny celowości stosowania preferencji podatkowych w podatkach lokalnych jako narzędzia stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy gminy. Ocenę celowości i sensowności wykorzystywania preferencji do celów stymulacyjnych autorzy korelują ze sformułowaną przez nich propozycją efektywnej strategii podatkowej. Przedstawiona w opracowaniu strategia podatkowa ma zharmonizowaną strukturę, jej właściwą treść poprzedzają analizy teorii oraz empirii w zakresie stosowania przez jednostki samorządu terytorialnego rozwiązań obejmujących preferencje podatkowe, a także konsekwencji tych działań dla gminnej gospodarki budżetowej. Punktem wyjścia dla tych analiz jest weryfikacja badań wtórnych oraz wielowymiarowa ocena skutków aktywności władz samorządowych w zakresie polityki podatkowej. (abstrakt oryginalny)

In the article, the authors evaluate the appropriateness of the use of tax preferences in local taxes as a tool for stimulating the socio-economic development of the municipality. The authors correlate the assessment of the purpose and sense of using preferences for stimulation purposes with the proposal of the effective tax strategy which they have formulated. The tax strategy presented in the paper is of a harmonized structure; Its actual content is preceded by analyses of the theory and empiricisms regarding the application of Solutions by territorial self-government units which include tax preferences, as well as the consequences of these activities for municipal budget management. The starting point for these analyses is the examination of secondary research and a multidimensional assessment of the consequences of territorial self-government authority activities in the area of tax policy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. C. Kosikowski, E. Ruśkowski (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2003.
 2. M. Jamroży, Podatkowe instrumenty wspierania rozwoju przedsiębiorstw, Warszawa 2008.
 3. A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2004.
 4. D. Grodzka, Instrumenty wspierania działalności przedsiębiorstw przez jednostki samorządu terytorialnego, Warszawa 2008.
 5. T. Skica, A. Kiebata, T. Wolowiec, Stymulowanie lokalnej konkurencyjności gmin na przykładzie podatku od środków transportowych, "Studia Regionalne i Lokalne" 2011/2.
 6. T. Skica, Samorządy a rozwój przedsiębiorczości. Instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny na przykładzie gmin województwa podkarpackiego, Rzeszów 2009.
 7. R. Levine, D. Renelt, A Sensitivity Analysis of Cross - Country Growth Regressions, "The American Economic Reviev" 2001/4.
 8. E. Engen, J. Skiner, Taxation and Economic Growth, w: Tax Policy in the Real World, Cambridge 1999.
 9. E. Mendoza, G.M. Milesi-Feretti, P. Asea, On the ineffectivness of tax policy in altering long-run growth: Herberger's superneutrality conjecture, "Journal of Public Economics" 1997/66.
 10. P. Cashin, Government Spending, Taxes, and Economic Growth, "IMF Working Papers" 1994/92.
 11. G. Leach, The Negative Impact of Taxation on Economic Growth, Londyn 2003.
 12. W. Leibfritz, J. Thornton, A. Bibbee, Taxation and Economic Performance, "OECD Working Papers" 1997/176. S. Polster, M. Henrekson, Growth and the public sector: a critique of the critics, "European Journal of Political Economy" 1999/2.
 13. A. Bassanini, S. Scarpetta, The Driving Forces of Economic Growth: Panel Data Evidence for the OECD Countries, "OECD Economic Studies" 2001/2, s. 10.
 14. T. Skica, Instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny (na przykładzie gmin woj. podkarpackiego), "Samorząd Terytorialny" 2008/1-2.
 15. T. Wołowiec, Podatkowe instrumenty wspierania przedsiębiorczości w powiecie nowosądeckim i limanowskim, Nowy Sącz 2008.
 16. B. Stomińska, Gmina w procesach stymulowania przedsiębiorczości, "Samorząd Terytorialny" 2007/3.
 17. W. Dziemianowicz, M. Mackiewicz, E. Malinowska, W. Misiąg, M. Tomalak, Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, Warszawa 2000.
 18. L. Etel, S. Presnarowicz, G. Dudar, Podatki o opłaty lokalne. Komentarz, Warszawa 2008.
 19. P. Kulawczuk, Efektywność podatkowa małych i średnich przedsiębiorstw, Gdańsk 2004, s. 6.
 20. P. Kulawczuk, Zarządzanie bazą podatkową w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw. Optymalna alokacja pomocy publicznej do sektora MSP, "Polityka Gospodarcza" 2006/1.
 21. R. Belka, K. Grabowski, Pomocnik olimpijczyka. Elementy wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej, Warszawa 2010.
 22. S.B. Aruoba, Informal Sector, Government Policy and Institutions, Maryland 2010.
 23. B. Guziejewska, Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji, Warszawa 2010.
 24. C. Tiebout, A Pure Theory of Local Expenditure, "Journal of Political Economy" 1956/64, s. 416-424..
 25. L. Patrzałek, Funkcje ekonomiczne samorządu terytorialnego w okresie transformacji systemowej w Polsce, Wrocław 1996.
 26. A. Sztando, Planowanie lokalnego rozwoju gospodarczego w strategii rozwoju gminy, w: A. Barteczek, A. Lorek, A. Rączaszek (red.), Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej w początkach XXI w., Katowice 2009.
 27. A. Sobczyk, Zarządzanie informacją ekonomiczno-finansową w gminie jako narzędzie rozwoju lokalnego, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 2008/65.
 28. M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, Finanse samorządowe. Narzędzia. Decyzje. Procesy, Warszawa 2006, s. 71.
 29. B. Jones, Public Sector Financial Management, Londyn 1996, s. 95.
 30. C. Rudzka-Lorentz, J. Sierak, Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego, w: A. Zalewski (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Warszawa 2005, s. 136-163.
 31. A. Okrasiński, Gminy mają problemy z długami, "Gazeta Bankowa", 18.02.2010, www.gb.pl.
 32. Polityka podatkowa gmin, www.wspolnota.org.pl.
 33. Jak prowadzić politykę podatkową w gminie?, http://samorzad.infor.pl
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu