BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rakoczy Bartosz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Znaczenie posiadania w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Significance of Possession in the Act on the Collective Supply of Water and the Collective Discharge of Wastewater
Source
Samorząd Terytorialny, 2012, nr 12, s. 58-65, przypisy
Keyword
Regulacje prawne, Oczyszczanie ścieków, Gospodarka wodno-ściekowa, Opłaty za odprowadzanie ścieków
Legal regulations, Sewage treatment, Water and wastewater management, Fees for wastewater discharge
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków odwołuje się w szerokim zakresie do pojęcia "posiadania", od którego są uzależnione np. status prawny poszczególnych odcinków czy obowiązek ich utrzymywania w należytym stanie. Posiadanie wpływa też na wysokość taryfy oraz na dopuszczalność zawierania umów w trybie art. 6 ust. 1a ustawy. Autor zauważa, że odwołanie się do kryterium posiadania jest w miarę jednolite, co zapewnia stosunkowo stabilną konstrukcję normatywną, jednak już samo posiadanie jest konstrukcją nietrwałą i w istocie zależną od okoliczności faktycznych. (abstrakt oryginalny)

The Act on the Collective Supply of Water and the Collective Discharge of Wastewater largely refers to the notion of "possession", on which, for instance, the legal status of individual sections or the obligation to keep them in good condition depend. Possession also affects the level of the tariff and the admissibility to conclude contracts in accordance with Article 6 (1a) of the Act. The author notes that reference to the criterion of possession is reasonably uniform, which assures a relatively stable normative structure, but possession in itself is a non-permanent structure and essentially dependent on the actual circumstances. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. J. Wiśniewski, Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z komentarzem, Bydgoszcz 2001.
 2. A. Rozwadowska-Palarz, H. Palarz, Wprowadzenie do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, Gdańsk 2002.
 3. G. Gałabuda, Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Praktyczny poradnik dla przedsiębiorców wodociągowo-kanalizacyjnych, gmin i odbiorców, Zielona Góra 2003.
 4. K. Woryna, Zaopatrzenie nieruchomości w energię, gaz i wodę, Warszawa 2003.
 5. M. Krzyszczak, Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz dla praktyka z przepisami wykonawczymi i towarzyszącymi oraz wzorami umów, Warszawa 2005.
 6. B. Wierzbowski, Komentarz do ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Bydgoszcz 2006.
 7. P. Bojarski, W. Radecki, J. Rotko, Komentarz do ustawy o zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Warszawa 2011.
 8. J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, Warszawa 2009.
 9. E. Gniewek, Prawo rzeczowe, Warszawa 2009.
 10. E. Skowrońska-Bocian w: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny, t. 1. Komentarz do art. 1-449, Warszawa 2008.
 11. H. Ciepła, Kodeks cywilny, t.1, art. 1-352. Praktyczny komentarz z orzecznictwem, Warszawa 2005.
 12. S. Rudnicka, G. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga druga - własność i inne prawa rzeczowe, Warszawa 2009.
 13. J. Gołaczyński w: E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2008.
 14. T.A. Filipiak, A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. II - własność i inne prawa rzeczowe, Warszawa 2009.
 15. B. Rakoczy, Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu