BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łuczak Jacek (Poznań University of Economics, Poland)
Title
Identification and Evaluation of Relevance of Methods and Techniques of Quality Management on the Example of Suppliers in the Automotive Industry : Research Results
Identyfikacja i ocena istotności metod i technik zarządzania jakością na przykładzie branży motoryzacyjnej. Wyniki badań
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 217, s. 194-204, rys., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Zarządzanie jakością, Motoryzacja, Rynek motoryzacyjny, Narzędzia zarządzania jakością, Metody kontroli jakości, Analiza przyczyn i skutków wad
Quality management, Motorization, Motorization market, Quality management tools, Quality control methods, Failure mode and effects analysis (FMEA)
Note
summ., streszcz.
Abstract
W latach 2009-2011 zostały przeprowadzone badania, których celem były identyfikacja oraz ocena istotności metod i technik zarządzania jakością stosowanych przez dostawców dla branży motoryzacyjnej. Przeprowadzono badanie przygotowawcze (metodą delficką), w gronie ekspertów - w celu zidentyfikowania i wyselekcjonowania metod i technik stosowanych przez dostawców na pierwszy montaż, oraz badanie właściwe (ankietowe) na pełnej populacji - we wszystkich przedsiębiorstwach certyfikowanych ISO/TS 16949. W rezultacie pierwszego badania liczba stosowanych metod i technik zarządzania jakością została ograniczona do kilkunastu. Sześciu ekspertów z Polski oraz Stanów Zjednoczonych ograniczyło zestawienie metod do kilku, m.in flow chart, Ishikawa Diagram, Pareto Diagram, FMEA, Turtle Diagram. W wyniku badania właściwego dokonano weryfikacji wskazanych metod pod kątem powszechności ich stosowania oraz ważności. Najważniejsze i najskuteczniejsze okazały się FMEA, schemat blokowy oraz 8D. Autor zweryfikował powszechne teoretyczne ujęcie dotyczące metod i technik zarządzania jakością, spośród bowiem bardzo wielu narzędzi opisywanych w literaturze, w praktyce przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej stosowanych jest zaledwie kilka. Wyniki badań wskazały także na metody o najwyższej skuteczności, co jest ważne, pozwalają one bowiem w najwyższym stopniu wspierać nadzorowanie niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze. (abstrakt oryginalny)

In years 2009-2011 research with the aim of identifying and evaluating the methods and techniques of quality management used by suppliers in the automotive industry was carried out. As part of the research the following were conducted: - preliminary survey (using the Delphi method) in cooperation with a group of experts - to identify and select methods and techniques of quality management used by OEM suppliers, - proper survey (using a questionnaire interview) on the general population i.e. all companies which certified their quality management systems against ISO/TS 16949. As a result of the first part of research the number of methods and techniques of qualify management used by companies was narrowed down only to a few, whereas in the beginning several dozen methods and techniques had been analysed. Six experts from Poland and the United States narrowed down the list of methods and techniques to, among other ones, the Flowchart, the Ishikawa Diagram, the Pareto Diagram, FMEA analysis and the Turtle Diagram. In the proper stage of the research the selected methods were verified by taking into consideration how frequently they were used and what their relevance was. The most relevant and effective were the FMEA, the Flowchart and the 8D method. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Abrahams, T., Sidhu, B.K., 1998, The Role of R&D Capitalisations in Firm Valuation and Performance Measurement, Australian Journal of Management, December.
 2. Bandyopadhyay, J.K., Jenicke, L.O., 2007, Six Sigma Approach of Quality Assurance in Global Supply Chains: A Study of United States Automakers, International Journal of Management, vol. 24, nr 1.
 3. Dobija, D., 2003, The Measurement and the Reporting of the Intellectual Capital of the Enterprise, WSPiZ Publishing Company, Warszawa.
 4. Ignatczyk, W., Chromińska, M., 2004, Statystyka. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
 5. Kaniewska-Sęba, A., Leszczyński, G., Pilarczyk, B., Badania marketingowe na rynku business-to-business, 2006, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 6. Mazurek-Łopacińska, K, 2005, Badania marketingowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Mącik, R., 2005, Wykorzystanie Internetu w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 8. Pociecha, J., 1996, Metody statystyczne w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Pydo, S., 2006, Research and development operating costs in enterprises of the Podkarpackie Province on the basis of the questionnaire survey, in: Nowak, E. (ed.), Rachunkowość a controlling, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 1139, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 10. Shiba, S., 1995, Le Management par Peerce, Methode HOSHIN, INSEP Editions, Paris.
 11. Sila, I., Ebrahimpour, M., Birkholz, C., 2006, Quality in Supply Chains: An Empirical Analysis, Supply Chain Management: An International Journal, vol. 11, nr 6.
 12. Smith, S., 2004, Techniki pokonywania problemów, Wydawnictwo Helion.
 13. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, consolidated text: Dz.U. 2009 nr 152, poz. 1223.
Cited by
Show
ISSN
1689-7374
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu