BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mroziewski Marian (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Aksjonormatywność w zarządzaniu jako czynnik kreatywności
Axionormativity as a Factor in Management of Creativity
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 114, s. 40-50
Issue title
Ekonomia kreatywności : jakość kapitału ludzkiego jako stymulator wzrostu społeczno-gospodarczego
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Kreatywność
Enterprise management, Creativity
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest przedstawienie koncepcji zintegrowania w procesach zarządzania problemu kreatywności z tak zwaną aksjonormatywnością (gr. aksioma - rzecz cenna, wiarygodna), która przejawia się w przestrzeganiu reguł moralnych, humanitaryzmu, prawnych i dobrej roboty. Przyjęta forma aksjonormatywności w zarządzaniu jest także interpretowana jako kluczowy czynnik twórczego działania w przedsiębiorstwie. Treści opracowania powinny wzbudzić u organizatorów kształcenia refleksje w zakresie potrzeby zastąpienia przedmiotu etyka w zarządzaniu nowym przedmiotem nauczania - aksjonormatywność w zarządzaniu. (fragment tekstu)

It in article was introduced the conception of analysing the creativity of the stakeholders of enterprise in dimension of individual and organizational factors as well as social requirements. The key part in development af creativity in enterprises was assigned to the axiomatic-prescriptiveness in management, based on the moral and legal rules, rules of humanitarianism and rules of good work. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Skawińska E.(red.), Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2002, s. 85-86.
 2. Bratnicki M., W poszukiwaniu teoretycznych podstaw pomiaru przedsiębiorczości organizacyjnej. ,,Organizacja Kierowanie" 2005, nr 4, s. 12-13.
 3. West M., Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 12-13.
 4. Pietrasiński Z., Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji. PWN, Warszawa 1971, s. 9.
 5. Penc J., Zachowania organizacyjne w przedsiębiorstwie. Kreowanie twórczego nastawienia i aspiracji. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 125.
 6. Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa. Wydawnictwo Znak, Kraków2004, s. 287.
 7. Lennick D., Kiel F., Inteligencja moralna. Purana, Wrocław 2007, s. 52.
 8. Steinmann H., Olbricht T., Zarządzanie etyką: zintegrowane kierowanie procesami etycznymi i ekonomicznymi. ,,Organizacja i Kierowanie" 2001, nr 1, s. 23.
 9. Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Ossolineum, Wrocław 1978, s. 60.
 10. Popper K., Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny. Ossolineum, Wrocław 1987, s. 147-148.
 11. Chajtman S., Alternatywne poglądy nieodzownym warunkiem przekształcenia wiedzy o organizacji i zarządzaniu w uogólnioną teorię i akceptowaną naukę. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 2002, nr 94, s. 286-287.
 12. Sikorski C., Zachowania ludzi w organizacji. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 235.
 13. Tomaszewski T. (red), Psychologia, PWN, Warszawa 1979, s. 364..
 14. Karwowski M., Klimat dla kreatywności. Koncepcje, metody, badania. Difin, Warszawa 2009, s. 10.
 15. Nonaka I., Kreowanie wiedzy w organizacji. POLTEXT, Warszawa 2000, s. 117.
 16. Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t.2. PWN, Warszawa 1954, s. 434.
 17. Landreth H., Colander D., Historia myśli ekonomicznej. PWN, Warszawa 2005, s. 357.
 18. Alberoni F., Sztuka rządzenia. Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2006, s. 12.
 19. Senge P., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998, s. 149.
 20. Burda K., Załóż różowe okulary. ,,Newsweek Polska" 2011, nr 3, s. 68-69.
 21. Aronson E., Człowiek istota społeczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 174.
 22. Blanchard K., Przywództwo wyższego stopnia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 219.
 23. Bates R., Khasawneh S., Organizational learning culture, learning transfer climate and perceived innovation in Jordanian organizations. ,, International Journal of Training and Development" 2005, Vol. 9, No 2, s. 107.
 24. Buzan T., Dottino T., Israel R., Mądry lider. Muza SA, Warszawa 2004, s. 200.
 25. Hamel G., Innowacje w sferzez zarządzania: powody, cele i sposoby. ,,Harvard Business Review Polska" 2006, kwiecień, s. 63-64.
 26. Joia L.A., Malheiros R., Strategic alliance and the intellectual capital of firms. ,,Journal of Intellectual Capital" 2009, Vol. 10, No. 4, s. 553.
 27. Lee M.R., E-ethical leadership for virtual project teams. ,,International Journal of Project Management" 2009, No. 27. s. 457.
 28. Marks A., Huzzard T., Creativity and workplace attractiveness in professional employment. ,,Journal of Humann Resource Costing & Accounting" 2008, Vol. 12, No 3, s. 226.
 29. Mills D.Q., The New Management System. ,,European Management Journal" 1995, Vol. 13, No 3, s. 256.
 30. Nord W.R., Poza maszyną uczącą: warunkowanie instrumentalne jako obszar lekcewazony w teorii i praktyce zarządzania. W: Zachowanie człowieka w organizacji, t.1. Red. W.E. Scott jr., L.L. Cummings. PWN, Warszawa 1983, s. 50.
 31. O`Donnell: Theory and method on intellectual capital creation. ,,Journal of Intelectual Capital" 2004, Vol. 5, No. 2, s. 302.
 32. Poyhonen A., Smedlund A., Assessing intellectual capital creation in regional clusters. ,,Journal of Intellectual Capital" 2004, Vol. 5, No 3, s. 355-357.
 33. Solitander M., Tidstrom A., Competitive flows of intelectual capital in value creating networks. ,,Journal of Intellectual Capital" 2010, Vol 11, No. 1, s. 32.
 34. Szwiec P., Determinanty procesu innowacyjnego. ,,Przegląd Organizacji" 2009, nr 9, s. 11.
 35. Taggar S., Individual creativity and group ability to utilize individual creative resources: a multilevel model. ,,Academy of Management Journal: 2002, Vol. 45, No. 2, s. 326.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu