BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karwińska Anna (Cracow University of Economics, Poland)
Title
Social Perception of the Post-1989 Transformations in Poland
Source
Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 2005, no 4, s. 71-91, tab., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Społeczne koszty transformacji gospodarczej, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Socjologia, Prywatyzacja, Percepcja, Ocena procesu transformacji
Social costs of economic transition, Political and systemic transformations, Sociology, Privatisation, Perception, Evaluation of the transformation process
Abstract
The discussion of public attitudes towards the economic transition taking place in Poland since 1989 has been confined to a general assessment of the transformations, the changes within the social structure and, finally, the privatization process. More than a dozen years on since the beginning of the transformations, public opinion surveys reveal a degree of uncertainty about their results (a large percentage of people refrain from comment) as well as greater anxiety than hope. Social changes engender resistance among both individuals and social groups, since every change in the organization of social life, the economy, and the political system, results in a modification of the social status and roles of those very individuals and groups. (fragment of original text)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Baritz L., The Good Life. The Meaning of Success for the American Middle Class, Harper & Row, New York 1990.
 2. Biaty A., 2006, Zamożny, wykształcony, nielubiany [Affluent, Educated, Unloved], "Rzeczpospolita", nr 43, http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_060220/ekonomia/ekonomia_a_ 6.html.
 3. Bogucka T., 2002, Ostatni chłopi nowoczesnej Europy [The Last Peasants of Modern Europe], "Gazeta Wyborcza", nr 221.
 4. CBOS, 2004, Bogactwo i ludzie bogaci w opiniach Polaków [Wealth and Wealthy People in the Opinions of Poles], Research communique BS/31/2004, CBOS, Warsaw, http://www.cbos.com.pl/SPISKOM.POL/2004/K_031_04.PDF .
 5. CBOS, 2004, Poczucie zagrożenia biedą i postrzeganie rozmiarów ubóstwa w Polsce [The Threat of Poverty and Perceptions of the Extent of Poverty in Poland], Research communiqué BS/72/2004, CBOS, Warsaw, http://www.cbos.com.pl/SPISKOM.POU2004/K_072_04.PDF .
 6. CBOS, 2004, Polacy o zmianach w 1989 roku [Poles on the Changes of 1989], Research communiqué BS/102/2004, CBOS, Warsaw, http://www.cbos.com.pl/SPISKOM.POL/2004/K_102_04.PDF .
 7. CBOS, 2005, Opinie o prywatyzacji [Attitudes Towards Privatization], Research communiqué BS/26/2005, CBOS, Warsaw, http://www.cbos.com.pl/SPISKOM.P0172005/K_026_05.PDF .
 8. CBOS, 2005, Opinie o rynku pracy i poczucie zagrożenia bezrobociem w październiku [Attitudes Towards the Labour Market and the Threat of Unemployment in October], Research communiqué BS/167/2005, CBOS, Warsaw, http://www.cbos.com.pl/SPISKOM.P0172005/K_167_05.PDF .
 9. CBOS, 2006, Poziom satysfakcji życiowej Polaków w latach 1994-2005 [The Level of Life Satisfaction Among Poles, 1994-2005], Research communiqué BS/002/2006, CBOS, Warsaw, http://www.cbos.com.pl/SPISKOM.POU2006/K_002_06.PDF.
 10. Czapiński J., Panek T. eds., Warunki i jakość życia Polaków. Diagnoza 2005 [The Living Standards and Quality of Life of Poles. Diagnosis 2005], Research Report, School of Finance and Management, Warsaw 2005.
 11. Derczyński W., 2004, Postrzeganie swego miejsca w strukturze społecznej. Awanse i degradacje [Perceiving your Position in the Social Structure. Promotion and Demotion], Research Report prepared for the XII Polish Sociology Convention, Poznań, http://www.cbos.com.pl/ SPISKOM.POU2004/K_147_04.PDF.
 12. Domański H., Społeczeństwa klasy średniej [Middle Class Societies], Polish Academy of Sciences, Institute of Philosophy and Sociology, Warsaw 1994.
 13. Domański H., 2002, Główne kierunki zmian w strukturze społecznej [Main Trajectories of Change in the Social Structure] @@@ Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wiekii [Dimensions of Social Life. Poland at the Turn of the 20th Century], ed. Marody M., Scholar, Warsaw.
 14. Domański H., Rychard A., 1997, Wprowadzenie. Dekompozycja - chaos - procesy restrukturyzacji [Introduction. Decomposition - Chaos - Restructuring Processes] @@@ Elementy nowego ładu [Aspects of the New Order], eds. Domański H., Rychard A., Polish Academy of Sciences, Institute of Philosophy and Sociology, Warsaw.
 15. Hausner J., Marody M. eds., EU-monitoring III. Trzy Polski: Potencjał i bariery integracji z Unią Europejską [EU-Monitoring III. The potential for, and barriers to, integration with the European Union], Friedrich Ebert Foundation, Warsaw 1999.
 16. Janicka K., Wesołowski W., 1997, Percepcja struktury społecznej i konfliktowości [Perceptions of the Social Structure and Conflict] @@@ Elementy nowego ładu [Aspects of the New Order], eds. Domański H., Rychard A., Polish Academy of Sciences, Institute of Philosophy and Sociology, Warsaw.
 17. Karwińska A., 1998, Społeczna percepcja prywatyzacji w Polsce w latach dziewięćdziesiątych [Public Perception of Privatization in the 1990s] @@@ Ekonomika, polityka, świadomość społeczna [Economics, politics and the public consciousness], ed. Urban K., Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Cracow .
 18. Karwińska A., Pacholski M., Prywatyzacja gospodarki w świadomości społecznej [Privatization of the Economy in the Public Consciousness], Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 566 [Academic Papers of the Cracow University of Economics], Cracow 2001.
 19. Kolarska-Bobińska L., 1991, Poczucie krzywdy społecznej a oczekiwanie opiekuńczej roli państwa [Feelings of Social Injustice and the Expectation of State Paternalism] @@@ Polacy '90. Konflikty i zmiana [Poles '90. Conflict and Change], ed. Adamski W., Polish Academy of Sciences, Institute of Philosophy and Sociology, Warsaw.
 20. Marody M., 1991, Mieć aby być [To Have in Order to Do] @@@ Społeczeństwo polskie w procesie zmian [Polish Society in the Process of Change], ed. Mucha J., Ossoliński Foundation, Warsaw-Cracow.
 21. Miszalska A., Reakcje społeczne na przemiany ustrojowe [Public Reactions to System Change], Łódź University Press, Łódź 1996.
 22. Ossowski S., O strukturze społecznej [On Social Structure], PWN, Warsaw 1982.
 23. PGSS, Polskie Generalne Sondaże Społeczne: struktura skumulowanych wyników badań 1992-2002 [Polish General Public Opinion Surveys: The Structure of Accumulated Research Results, 1992-2002], Institute of Social Studies, Warsaw University, Warsaw 2003.
 24. Ziemilski A., Polska w latach dziewięćdziesiątych. Problemy społecznego przystosowania do Wielkiej Zmiany [Poland in the 1990s. The Problems of Social Adjustment to the Great Change], Institute of Culture, Warsaw 1995.
Cited by
Show
ISSN
1642-168X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu