BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Urban Kazimierz (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
The Problem of Jewish Cemeteries in Poland after World War II
Source
Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 2005, no 4, s. 121-137, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Holokaust, Dziedzictwo kulturowe, Historia, Wojna Światowa II, Żydzi, Stosunki międzynarodowe
Holocaust, Cultural heritage, History, World War II, Jews, International relations
Abstract
One of the most contentious issues in Polish-Jewish relations since World War II, both nationally and internationally, has proved to be the inviolability of Jewish cemeteries. At the root of the controversy lies a clash between the dictates of the Jewish religion, which treats cemeteries as inviolable (sacred), and various legal promulgations that at different times have provided for their closure or liquidation to free the land for other projects. It is such clashes and the efforts to solve them that are the focus of the present article. The time-span considered is from the first attempts to recreate Jewish religious life after the Holocaust (Autumn 1944) to the 1991 law on the inviolable status of denominational cemeteries. The discussion proper is preceded by an overview of the Jewish religious community in Poland after the war, whose voice was the most consistent among Jewish organizations in advocating the sacredness of cemeteries. The present article is based on the extensive records kept at the New Document Archive (AAN) and at the Jewish Historical Institute of Warsaw (ZIH), and on what scant literature exists. (fragment of original text)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Archiwum, various years, Archiwum Akt Nowych [New Document Archive], Ministry of Public Administration (MAP), various catalogue numbers, Warsaw.
 2. Archiwum, various years, Archiwum Akt Nowych [New Document Archive], Office for Religious Denominations (UdW), various catalogue numbers, Warsaw.
 3. Archiwum, various years, Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego [Jewish Historical Institute Archive], various catalogue numbers, Warsaw.
 4. Dziennik, 1945, Dziennik Urzędowy Ministerstwa Administracji Publicznej [Ministry of Public Administration Journal], nr 1.
 5. Dziennik, 1948, Dziennik Urzędowy Ministerstwa Administracji Publicznej [Ministry of Public Administration Journal], nr 17.
 6. Dziennik, 1964, Dziennik Urzędowy Ministerstwa Gospodarki Komunalnej [Ministry of Utilities Journal], nr 11.
 7. Dziennik, various years, Dziennik Ustaw [Journal of Law].
 8. Grabski A., 1997, Współczesne życie religijne Żydów w Polsce [The Contemporary Religious Life of Jews in Poland] @@@ Studia z dziejów i kultury Żydów w Polsce po 1945 roku [Studies on the History and Culture of Jews in Poland After 1945], Grabski A., Pisarski M., Stankowski A., Trio, Warsaw.
 9. Jagielski J., 1995, Obecny stan cmentarzy żydowskich w Polsce [The Present State of Jewish Cemeteries in Poland] @@@ Cmentarze żydowskie [Jewish Cemeteries], ed. Woronczak J., The Wroclaw Polish Philology Society (TPPW), Wroclaw.
 10. Krawczyk M., 2006, Restytucja mienia gmin żydowskich w Polsce - stan rzeczy z perspektywy (prawie) 10 lat [The Restitution of Jewish Community Property in Poland After (Almost) Ten Years], "Midrasz", nr 1.
 11. Potocki A., Żydzi w Podkarpackiem [Jews in the Podkarpackie Province], Libra, Rzeszów 2004.
 12. Rozmus D., Cmentarze żydowskie ziemi olkuskiej [Jewish Cemeteries in the Olkusz Area], Oficyna Cracovia, Cracow 1999.
 13. Stankowski E., 2000, Nowe spojrzenie na statystyki dotyczące emigracji Żydów z Polski po 1944 roku [A New Look at the Statistics of Jewish Emigration from Poland After 1944] @@@ Berendt G., Grabski A., Stankowski A., Studia z historii Żydów w Polsce po 1945 roku [Studies on the History of Jews in Poland After 1945], Jewish Historical Institute, Warsaw.
 14. Tomaszewski J. ed., Najnowsze dzieje Żydów w Polsce w zarysie (do 1950 roku) [Contemporary Jewish History in Poland (Up to 1950)], Wyd. Naukowe PWN, Warsaw 1993.
 15. Urban K., Wyznanie mojżeszowe w Polsce 1945-61 (zarys działalności) [Jewish Religion in Poland in 1945-61 (An Outline)], Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 706 [Academic Papers of the Cracow University of Economics], Cracow 2006.
 16. Urban K., forthcoming, Związek Religijny Wyznania Mojżeszowego w Polsce w latach 1965-1985 (zarys problematyki) [The Religious Association of Jewish Denomination in Poland, 1965-1985. An Outline], Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie [Academic papers of the Cracow University of Economics], Cracow.
 17. Waszkiewicz E., Kongregacja Wyznania Mojżeszowego na Dolnym Śląsku na tle polityki wyznaniowej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1945-1968 [The Jewish Denominational Congregation in Lower Silesia in Light of the Denominational Policies of the People's Republic of Poland, 1945-1968], Wroclaw University Press, Wroclaw 1999.
 18. Wodziński W., Groby cadyków w Polsce [Tsadiks' Graves in Poland], The Wrocław Polish Philology Society (TPPW), Wrocław 1998.
 19. Woronczak J. ed., Cmentarze żydowskie [Jewish Cemeteries], The Wrocław Polish Philology Society (TPPW), Wrocław 1995.
Cited by
Show
ISSN
1642-168X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu