BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Plenikowska Teresa (Uniwersytet Gdański)
Title
Analiza wybranych czynników kształtujących czas pobytu w domu opieki społecznej z wykorzystaniem krzywej Kaplana-Meiera : na przykładzie Domu Pomocy Społecznej w Gdyni
Selected Factors Determing the Period of Living in Nursery Centers for Eldely People. Application of the Kaplan-Meier Curve : the Case of Nursery Centre in Gdynia
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2011, nr 2/3, s. 201-210, rys., tabl., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Placówki opieki społecznej, Ludzie starsi, Proces starzenia się ludności
Social care institution, Elderly people, Process of people ageing
Note
streszcz., summ.
Company
Dom Pomocy Społecznej w Gdyni
Abstract
Starzenie to proces postępującego upośledzenia funkcji organizmu oraz utraty zdolności adaptacyjnych do zmian środowiskowych. Wraz z wiekiem nasila się niepełnosprawność i niesamodzielność, wiele osób dotyka niedołęstwo. Pojawia się konieczność korzystania z pomocy i opieki innych osób. Czynności te mogą mieć charakter doraźny lub całodobowy. Mogą być wykonywane przez bliskich bądź przez zatrudnione osoby, często mające szczególne w tym celu kwalifikacje. Pomoc może być udzielana w domu lub w specjalnie do tego celu powołanych instytucjach, jakimi są między innymi domy pomocy społecznej. Obecnie najczęściej opiekę nad osobami starszymi w Polsce (jak i na świecie) sprawują członkowie rodzin. Oczekiwane zmiany w strukturze wieku ludności powodować będą kurczenie się zasobów tego typu opieki z jednej strony i wzrost zapotrzebowania na nią z drugiej. Należałoby więc oczekiwać zwiększania liczby miejsc dla osób starszych w domach opieki społecznej oraz, w coraz popularniejszych, rodzinnych domach opieki. Być może poprawiające się w nich warunki życia pozwolą na coraz dłuższe przebywanie w nich. Z przeprowadzonego badania wynika, że do tej pory jedynym czynnikiem decydującym o długości okresu pobytu w domu opieki społecznej jest wiek i powiązany z nim stan zdrowia w chwili przyjęcia. (abstrakt oryginalny)

As one ages, disability and the inability to cope on one's own grows. Help and the aid of others becomes necessary. Today, care for elderly persons in Poland (and throughout the world) is usually provided by family members. Some elderly persons live in social welfare assisted living facilities. Research shows that, to date, the only factor which determines the length of the stay in such a facility is age and the related health condition upon arrival. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Augustyn M. red. (2009), Opieka długoterminowa w Polsce. Opis, diagnoza, rekomendacje. Warszawa.
  2. Jabłoński L., Wysokińska-Miszczuk J. (2000), Podstawy gerontologii i wybrane zagadnienia z geriatrii, Czelej, Lublin.
  3. Więckowska B. (2008), Ubezpieczenie pielęgnacyjne, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
  4. Błędowski P. (2002), Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
  5. Bień B., Doroszkiewicz H. (2006) ,Opieka długoterminowa w geriatrii: dom czy zakład opieki?, "Przewodnik lekarza" nr 10.
  6. Balicki A. (2006), Analiza przeżycia i tablice wymieralności, PWE, Warszawa
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu