BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Waściński Tadeusz (Politechnika Warszawska)
Title
Zintegrowane systemy zarządzania w procesach logistycznych
Integrated Management Systems in the Logistics Process
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (22), 2012, nr 95, s. 45-69, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Zintegrowane systemy zarządzania, Zarządzanie logistyczne, Logistyka zaopatrzenia, Systemy wspomagania zarządzania
Integrated Management System, Logistic management, Supply logistics, Management support systems
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zintegrowane systemy ERP same stają się narzędziem napędzającym powstawanie nowych standardów oraz metod zarządzania. Restrukturyzują one procesy biznesowe i strategie działania tych przedsiębiorstw, dzięki czemu coraz bardziej wzrasta ich konkurencyjność na wymagającym i dynamicznym rynku. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie procesu biznesowego w obszarze zaopatrzenia na przykładzie istniejącego systemu klasy ERP oraz zaprezentowanie korzyści z wdrożenia tego systemu w przedsiębiorstwa. W artykule został przedstawiony obszar zarządzania logistyką w zakresie zaopatrzenia, omówiono podstawowe pojęcia i proces zaopatrzenia, a także zaprezentowano ewolucję systemów wspomagających zarządzanie logistyką.(abstrakt oryginalny)

Integrated ERP systems themselves become tools driving the emergence of new standards and management methods. They restructure the business processes and strategies of these companies, therefore more and more increasing their competitiveness in a challenging and dynamic market. The purpose of this paper is to present a business process in the area of supply as an example of an existing ERP system and to show the benefits of the implementation of this system in the enterprise. The paper presents areas of logistics management in procurement, discusses the basic concepts and the process of procurement, as well as describes the evolution of logistics management systems.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abt S., Systemy logistyczne w gospodarowaniu. Teoria i praktyka, Akademia Ekonomiczna, Poznań 1997.
 2. Abt S., Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1998.
 3. Beier F.J., Rutkowski K., Logistyka, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004.
 4. Bendkowski J., Radziejewska G., Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005.
 5. Ciesielski M., Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 6. Coyle J., Bardi E.J., Zarządzanie logistyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 7. Długosz J., Fuks K., Jeszka A.M., Nowoczesne technologie w logistyce, PWE, Warszawa 2009.
 8. Ficoń K., Logistyka ekonomiczna, Bell Studio, Warszawa 2008.
 9. Fogarty D.W., Hoffmann T.R., Stonebraker P.W., Production and Operations Management, South-Western Publishing Co, Cincinnati 1989.
 10. Harrison A., Remko van Hoek, Zrządzanie logistyką, PWE, Warszawa 2010.
 11. http://pl.wikipedia.org/wiki/MRP_II.
 12. http://www.systemyerp.net/plusyerp.html.
 13. Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S. (red.), Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009.
 14. Kozłowski R., Sikorski A., Nowoczesne rozwiązania w logistyce, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009.
 15. Lenart A., Zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP: teoria i praktyka na przykładzie systemu BAAN IV, Wydaw. Uniw. Gdańskiego, Gdańsk 2005.
 16. Lysons K., Zakupy zaopatrzeniowe, PWE, Warszawa 2004.
 17. Mitkow S., Wykład z "Podstawy logistyki", WAT, Warszawa 2008.
 18. Woźniak J., Wykład z "Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji", WAT, Warszawa 2010.
 19. Ziółkowski J., Wykład z "Planowanie potrzeb materiałowych", WAT, Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu