BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiktor Jan W. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Dyrektywa usługowa - przesłanki tworzenia wspólnego rynku usług Unii Europejskiej
The EU Service Directive - the Reasons for Creating the European Union's Single Service Market
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, nr 885, s. 5-26, bibliogr. 20 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Keyword
Wspólny rynek europejski, Rynek usług, Dyrektywy WE, Liberalizm rynku usług, Swoboda przepływu usług w UE
Single European market, Services market, EC directives, Services market liberalism, Free movement of services in the EU
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem opracowania jest analiza i ocena znaczenia tzw. dyrektywy usługowej dla tworzenia jednolitego, wspólnego rynku usług Unii Europejskiej. Dyrektywa o tym charakterze została przyjęta przez Parlament Europejski 12 grudnia 2006 r. Dyrektywa usługowa wpisuje się w proces pogłębiania integracji we wszystkich obszarach dotyczących rynku wewnętrznego. Tekst opracowania obejmuje trzy zasadnicze kwestie. We wprowadzeniu (część 1) przedstawiono istotę problemu, przesłanki i uwarunkowania procesu liberalizacji rynku usług w UE. Część druga została poświęcona architekturze wspólnego rynku usług w perspektywie ustaleń dyrektywy. Z kolei w trzeciej zaprezentowano uzasadnienie i ocenę rozstrzygnięć zawartych w dyrektywie usługowej. W konkluzji sformułowano wniosek, że tworzenie jednolitego rynku usług UE będzie jednak procesem trudnym, złożonym i długotrwałym. Jako taki stanowić będzie interesujący obszar dalszych badań nad sferą regulacji wspólnego rynku oraz strategiami funkcjonowania i rozwoju firm usługowych w europejskim obszarze gospodarczym. (abstrakt autora)

The objective of the paper is to analyse and assess the Service Directive for establishing the EU's single service market. Adopted by the European Parliament on 12 December 2006, the Directive is part of the process aimed at supporting integration in all the areas related to the internal market. The paper focuses on three major issues. The introduction (part I) presents the core of the problem and the reasons for liberalising the EU's service market. Part II focuses on the single market's "architecture" in the context of the Directive's recommendations. Part III justifies and analyses the solutions adopted by the Service Directive. In the conclusion I state that the creation of the EU's single service market is likely to be a complex and lasting process. As such, the process constitutes an interesting field for further research on the single market's regulation as well as the strategies for the functioning and expansion of service companies in the European economic area. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Czubała A. i in. [2006], Marketing usług, a Wolters Kluwer business, Kraków.
 2. Dąbrowska A., Janoś-Kresło M. [2007], Liberalizacja rynku usług - korzyści ekonomiczne [w:] Usługi w rozwoju społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 3. Ďaďo J., Petrovičová J., Kostková M. [2006], Marketing služieb, Epos, Bratislava.
 4. Document COM [2004] 2 final (6174/04 COMPET 18 SOC 58 JUSTCIVIV 23 CODEC 192).
 5. Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 376/36 PL.
 6. Economics Assessment of the Barriers to an Internal Market for Services [2005], Copenhagen Economics 2005, www.copenhageneconomics.com.
 7. Exended Impact Assessment of a Proposal for a Directive on Services in The Internal Market, European Commisssion Staff Working Paper, Brussels 2004.
 8. Jednolity rynek Europy XXI wieku, Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, EKS-E i Komitetu Regionów, COM (2007) 725, (final) Bruksela, 20.11.2007 http://europa.eu/citizens_agenda_single_market_review_pl.htm
 9. Karasiewicz K. [2009], Usługi świadczone w ogólnym interesie [w:] Quo Vadis Europo III?, red. E. Piontek, K. Karasiewicz, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
 10. Lutostańska D. [2009], Implementacja dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym - swoboda świadczenia usług [w:] Przepływ osób i świadczenie usług w Unii Europejskiej. Nowe tendencje i zjawiska, red. S. Biernat, S. Dudzik, a Wolters Kluwer business.
 11. Olszewska A. [2008], Nowa dyrektywa usługowa. Czy jednolity rynek usług służy interesom państw członkowskich? [w:] Unia Europejska. Społeczne i gospodarcze aspekty integracji, red. Z. Biegański, J. Jackowicz, WSP TWP, Warszawa.
 12. Paszyński M. [2006], Dyrektywa usługowa - czy zmierzamy w stronę liberalizacji rynku? "Wspólnoty Europejskie", nr 3 (172).
 13. Piotrowski J. [2007], Dyrektywa usługowa, "Wspólnoty Europejskie", nr 5 (186).
 14. Podręcznik wdrażania dyrektywy o usługach [2010], http://ec.europa.eu/internal_market/services-dir/indeks_pl.htm (dostęp: 14.12.2010).
 15. Reforma wspólnego rynku [2010], "Monitor Unii Europejskiej", nr 12 (78).
 16. Ustawa z dn. 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 2010, nr 47, poz. 278.
 17. Wiktor J.W. [2005], Rynek Unii Europejskiej. Koncepcja i zasady funkcjonowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 18. Wspólny rynek dla obywateli, Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, EKS-E i KR, COM [2007] 60 (final) http://europa.eu/internal_market_startegy/indeks_de.htm
 19. Wróbel A. [2009], Międzynarodowa wymiana usług, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 20. Zombirt J. [2009], Mechanizmy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu