BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Plichta Jarosław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Społeczna odpowiedzialność w działalności marketingowej przedsiębiorstw
Social Responsibility in Marketing
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, nr 885, s. 45-52, bibliogr. 9 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Keyword
Społeczna odpowiedzialność, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Marketing, Zarządzanie marketingowe
Social Responsibility, Corporate Social Responsibility (CSR), Marketing, Marketing management
Note
summ.
Abstract
Problem społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) jest omawiany od wielu lat. Poświęcono mu liczne analizy i opracowania. Co do słuszności założeń koncepcji panuje ogólna zgoda zarówno środowisk naukowych, społecznych, jak i biznesowych. Prowadzone do tej pory badania wskazują jednak na stosunkowo niski stopień wiedzy na ten temat oraz bardzo ograniczony stopień wprowadzania tej koncepcji w praktyce. Prezentowany artykuł jest propozycją wykorzystania koncepcji marketingowej w procesie koordynacji relacji pomiędzy interesariuszami. To podejście może pomóc we wdrażaniu omawianej koncepcji oraz odwołuje się do znanych w praktyce gospodarczej działań i narzędzi. Problem zastosowania marketingu w koncepcji CSR został dodatkowo przedstawiony na gruncie teorii kosztów transakcyjnych. Wskazano utrudnienia w procesie koordynacji wynikające z powstawania kosztów transakcyjnych zniechęcających przedsiębiorstwa do wprowadzenie tej koncepcji. (abstrakt autora)

The problem of social responsibility (CSR) has been the subject of discussion, studies and papers for many years. As for the legitimacy of the premises, there is general agreement in the academic, social, and business arenas alike. However, studies done up to this point have indicated that there remains a relatively low level of awareness and a very limited degree of implementation of this concept in practice. This article proposes to use the concept of marketing in the process of coordinating relations between stakeholders. This approach could help to implement this concept in practice; it makes reference to well-known activities and tools in economics. The problem of applying marketing in CSR is also presented on the basis of the theory of transaction costs. It is pointed out that difficulties in the coordination process resulting from the emergence of a number of transaction costs discourage companies from introducing CSR. The article is a contribution to conducting in-depth studies in this field. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Frejman E., Lidke J. [1991], Corporate Social Responsibility A Critical Approach, "Business Horizons", July-August.
  2. Gasparski W. i in. [2004], Odpowiedzialność społeczna i etyka biznesu w polskim życiu gospodarczym. Wstępny raport z badań, Zespół Badawczy Etyki Życia Gospodarczego Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk we współpracy z internetowym Forum Odpowiedzialnego Biznesu: www.odpowiedzialnybiznes.pl (dostęp: 27.04.2010).
  3. Koscher E. [2007], Corporate Social Responsibility und Unternehmenserfolg, Grin Verlag, Augsburg.
  4. Kwarciński T. [2006], Możliwości czy dobra pierwotne, Roczniki Filozoficzne, t. LIV, nr 1.
  5. Makowska M. [2010], Etyczne standardy marketingu farmaceutycznego, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
  6. Paliwoda-Matiolańska A. [2009], Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa.
  7. Porębski C. [2006], John Rawls - filozof sprawiedliwości i pokojowego współdziałania, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 722, Kraków.
  8. Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza [2007], UNDP, Warszawa, dostępne na stronie internetowej Forum Odpowiedzialnego Biznesu: www.odpowiedzialnybiznes.pl (dostęp: 15.04.2010).
  9. Szumilak J. [2009], Relacje klient-handel w świetle asymetrii informacji, "Marketing i Rynek", nr 6.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu