BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Waściński Tadeusz (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Przekota Grzegorz (Politechnika Koszalińska)
Title
Wybrane problemy oceny ryzyka zmian cen akcji za pomocą miar klasycznych i nieklasycznych
Some Problems of Assessing the Risk of Changes in Stock Prices with Classical and Non-Classical Measurements
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (22), 2012, nr 95, s. 71-82, ta., rys., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Ocena ryzyka, Wycena akcji
Risk assessment, Equity valuation
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy podjęto problem oceny ryzyka zmian cen akcji za pomocą dwóch grup miar: klasycznych i nieklasycznych. W grupie miar klasycznych znalazły się odchylenie standardowe oraz współczynnik zmienności. Miary nieklasyczne reprezentowane są przez wymiar fraktalny. Materiał badawczy stanowią szeregi czasowe cen akcji czterech spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Prezentowany w pracy wymiar fraktalny uznany został za dobre uzupełnienie miar klasycznych, gdyż jest miarą o prostej interpretacji i jednocześnie pozwala na skuteczne klasyfikowanie akcji ze względu na poziom ryzyka. (abstrakt oryginalny) á

This paper discusses the problem of assessing the risk of change in stock prices using two measure groups: classical and non-classical. In the classical group there are classic standard deviation and coefficient of variation. Non-classical measurements are represented by fractal dimension. The research material includes the time series of stock prices of four companies listed on the Stock Exchange in Warsaw. The fractal dimension, presented in the paper, has been recognized as a good complement to conventional measures, since it is a measure of a simple interpretation, and allows for effective classification of shares due to the level of risk. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dubuc B., Roąues-Carmes J.F., Tricot C., Zucker S.W., Evolving the Fractal Dimension of Profiles, Physical Review A 1989, Vol. 39.
  2. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  3. Mandelbrot B., The Fractal Geometry of Nature, American Journal of Physics, V. 51, Issune 3, 1983, doi:10.1119/1.13295.
  4. Peters E.E., Teoria chaosu a rynki kapitałowe, WIG-Press, Warszawa 1997.
  5. Zwolankowska M., Fraktalna geometria polskiego rynku akcji, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia, t. 382.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu