BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rak Anna Maria (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Bezrobocie na wiejskim rynku pracy w latach 2009-2011
Unemployment in the Rural Labour Market in the Years 2009-2011
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (22), 2012, nr 95, s. 175-185, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Wiejski rynek pracy, Bezrobocie na wsi, Bezrobocie ludzi młodych, Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL)
Rural labour market, Unemployment in rural area, Youth unemployment, Research of Economic Activity of Population (BAEL)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu było przedstawienie zmian w obszarze bezrobocia wiejskiego w latach 2009-2011. Analizę przeprowadzono w oparciu o dane pochodzące z Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności Polski zrealizowanych przez GUS w IV kwartałach 2009 i 2011 roku. Przedstawione wyniki badań wskazują na znaczne regionalne zróżnicowanie wiejskiego rynku pracy, utrzymujący się problem bezrobocia wśród bezrolnych mieszkańców wsi oraz na duży udział w strukturze bezrobotnych osób młodych, w tym również absolwentów.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the present study was to show the changes of rural unemployment in the period 2009-2011. The analysis was carried out based on data coming from Research of the Economic Activity of Polish Citizens made by GUS in the fourth quarter of 2009 and in the fourth quarter of 2011. The results of the investigation presented in the study indicate significant regional differentiation in the rural labour market and a constant problem of unemployment among non-farming dwellers of rural areas as well as young people, including graduates, in the structure of unemployment.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Aktywność ekonomiczna ludności Polski. IV kwartał 2009, GUS, Warszawa 2010.
  2. Aktywność ekonomiczna ludności Polski. IV kwartał 2010, GUS, Warszawa 2011.
  3. Aktywność ekonomiczna ludności Polski. IV kwartał 2011, GUS, Warszawa 2012.
  4. Bezrobotni o swojej sytuacji życiowej. Komunikat z badań, CBOS, Warszawa 2007.
  5. Gorzelak G., Rozwój polskich regionów a polityka spójności Unii Europejskiej, [w:] Polska lokalna i regionalna w świetle badań EUROREG-u, Scholar, Warszawa 2007.
  6. Prognoza ludności Polski na lata 2008-2035, GUS, Warszawa 2009, s. 23.
  7. Witkowski J., Specyfika wiejskiego rynku pracy w Polsce, "Kontrola Państwowa", nr 2/2005.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu